ATKLĀTS AICINĀJUMS
visām Latvijas nacionālām polītiskām organizācijām
un visiem patiesi nacionāli domājošiem Latvijas pilsoņiem.


Šobrīd tiek forsēta „sabiedrības integrācija“ – latviešu tautai naidīgu spēku mobilizācija pilsonībā, kas būtībā ir slēpts valsts apvērsums. Tiek plānota minoritāšu tiesību aizsardzības konvencijas ratifikācija Saeimā, kas okupantus un kolonistus pārvērstu aizsargājamā minoritātē un dotu viņiem iespēju piedalīties pašvaldību vēlēšanās. Lai demokrātiskā ceļā pretotos šiem draudiem, aicinām visas Latvijas nacionālās polītiskās organizācijas
Iestāties par:

· 1918.gada 18.novembrī proklamētās Latvijas republikas de facto atjaunošanu, kas vēl nav tiesiski īstenota.
· Nekavējošu okupācijas seku likvidēšanu – deokupāciju, dekolonizāciju un deboļševizāciju – kā nacionālas un demokrātiskas Latvijas valsts atjaunošanas priekšnoteikumu.
· Visu Latvijas patiesi nacionālo polītisko spēku apvienošanos vienotā polītiskā organizācijā, lai rastu reālu iespēju minēto polītisko mērķu īstenošanai.
būt gataviem:

· Savu organizāciju programās kā galvenos noteikt minētos polītiskos mērķus.
· Atteikties no atsevišķu deputātu kandidātu sarakstu veidošanas nākamās Saeimas vai pašvaldību vēlēšanās, piedalīties kopējā(o) vienotās nacionālās polītiskās organizācijas deputātu kandidātu saraksta(u) veidošanā.
· Nepieļaut tādu deputāta kandidātu izvirzīšanu, kuru līdzšinējā darbība ir bijusi pretrunā ar šajā aicinājumā formulētajiem polītiskajiem mērķiem.
· Visiem deputāta kandidātiem atteikties no jebkādām personīgām vai grupas, ar ievēlēšanu saistītām ambīcijām (arī vietu kārtību sarakstā demokrātiski noteiks visi vienotās organizācijas dalībnieki).
· Nodot deputāta mandātu nākamajam sarakstā esošajam neievēlētajam deputāta kandidātam, ja ievēlētā deputāta rīcība ir bijusi pretrunā ar vienotās organizācijas programmu vai vēlētājiem dotajiem solījumiem.
· Piedalīties Aicinājuma priekšlikumus pieņēmušo organizāciju pilnvaroto pārstāvju apspriedēs par jautājumiem, kas saistīti ar vienotās organizācijas izveidošanu un tās tuvākajiem uzdevumiem.

AICINĀJUMAM atbalstu izteikuši:
Atklātais sabiedriskais fonds (ASF) “Burtnieks”, ASF “Latvietis”, Jauniešu apvienība “Visu Latvijai”, Latvijas Nacionālo partizānu apvienība un Skolotāju savienība.
Plašāku informāciju par AICINĀJUMU lasiet laikraksta “Latvietis Latvijā” š.g. numuros 03, 09, 18, 26.
Pašreiz šā AICINĀJUMA iniciātori veido VIENOTU PATIESI NACIONĀLU POLĪTISKU ORGANIZĀCIJU

Pieteikumus par līdzdalību šajā organizācijā ar personas datiem, adresi un tālruni lūdzam nosūtīt vēlams līdz š.g. 30.09. uz adresi: LV 1001 p/k 120.
Iniciatīvas grupas pilnvarojumā – Jānis Pinnis, kontakttālrunis 7 270 656.

Kas ir VIENOTA PATIESI NACIONĀLA POLĪTISKA ORGANIZĀCIJA ?


Pašreiz veidojas VIENOTA PATIESI NACIONĀLA POLĪTISKA ORGANIZĀCIJA (VPNPO ir pagaidu apzīmējums). Organizācijas nosaukums, Programma un Statūti tiks pieņemti dibināšanas Kongresā šā gada beigās, vēlams, novembrī.
Mūsu mērķis – tiesiski atjaunot Latvijas valstisko neatkarību un suverenitāti uz 1918g 18.novembrī proklamētās Latvijas republikas tiesiskās pēctecības un 1922g Satversmes pamata, nekavējoši likvidēt okupācijas, kolonizācijas un boļševizācijas sekas, nodrošināt latviešu tautas un valsts pastāvēšanu un uzplaukumu uz Latvijai tradicionālu vērtību pamata.
Šobrīd ir skaidrs, ka AICINĀJUMĀ ietvertie priekšlikumi nav pieņemami nevienas Latvijas polītiskās organizācijas vadībai. Tāpēc aicinām, individuāli pievienoties VPNPO tos citu polītisko organizāciju biedrus, kuriem AICINĀJUMĀ ietvertie priekšlikumi tomēr ir pieņemami, kā arī visus citus patiesi nacionāli domājošus Latvijas pilsoņus.Tādā gadījumā VPNPO koncentrēs sevī visas mūsu nacionāli domājošās tautas daļas polītiskās gribas spēku, kas tai arī nodrošinās pastāvīgu un neatgriezenisku ietekmes pieaugumu Saeimā un savu polītisko mērķu īstenošanu demokrātiskā ceļā. Šim laikam jākļūst par Latvijas otrajām brīvības cīņām. Ja izdosies šo organizāciju izveidot tādu, kādu to vēlamies, tad arī uzvarēsim !
VPNPO mūsuprāt būs nacionāli konservatīva(tradicionāli nacionāla) polītiska organizācija.

Kas ir NACIONĀLI KONSERVATĪVA POLĪTIKA ?


Mūsu izpratnē nacionāli konservatīvas polītikas (turpmāk NKP) uzdevums ir aizsargāt savu tautu, tās kultūru un tradīcijas visplašākā nozīmē, nodrošinot to saglabāšanu, pilnvērtīgu attīstību un prioritāti visās dzīves jomās savas nacionālās (etniskās) valsts ietvaros. Īsāk šo polītiku var apzīmēt ar jēdzienu – nacionālisms. Tas sakņojas savas tautas vēsturiski pārbaudītās pamatvērtībās – kultūrā, tradīcijās un dzīvesziņā.
Arī šīs vērtības var apzīmēt īsāk, nosaucot tās par tautas garu. Ar to ir veidotas pagātnē un tiks pilnveidotas nākotnē kultūra un tradīcijas, dzīves veids, kā arī savas nacionālās valsts Satversme. Aizsargāt šo dabisko procesu pret jebkādu nelabvēlīgu ārēju, īpaši varmācīgu ietekmi, ir NKP atbildība un pienākums.
Tautas garā sakņojas nacionālā pašapziņa. Tā balstās uz ticību tautas gara visspēcībai un nezūdamībai. Nacionālā pašapziņa dabiski piemīt katrai tautai un cilvēkam – tās pārstāvim.
Nacionāli konservatīva polītika mūsuprāt nepieciešama katrai tautai tās garam atbilstošas nacionālas valsts izveidošanai, tās attīstībai un aizsardzībai. Tāda mūsu izpratnē ir demokrātijas jeb tautvaldības (demos – tauta, kratos – valdība) patiesā jēga un nozīme. No tā izriet secinājums, ka nacionālisms ir demokrātijas pilnīgākā izpausme jeb forma. Tātad nacionālisms un demokrātija ir sinonīmi.
NKP atzīst katras tautas tiesības uz pašnoteikšanos un savas neatkarīgas, nacionālas valsts izveidošanu.

Bet par nacionālu var atzīt tikai tādu valsti, kuras pilsoņu lokā ir vismaz 75 % pamatnācijas pārstāvju. (zinātniski noteikta norma).
Tātad valsti, kurā pašlaik dzīvojam, nevar atzīt ne par nacionālu, ne demokrātisku. Tās ir okupācijas un ar to saistītā genocīda sekas. Šo seku nekavējoša likvidācija, kā nacionālas un demokrātiskas valsts atjaunošanas priekšnoteikums, ir Latvijas nacionāli konservatīvās polītikas primārais uzdevums.

Piezīme - "Aicinājums" daļās "Iestāties par" un "Būt gataviem" ar atbalstītāju sarakstu tika nosūtītas visām Latvijas politiskajām organizācijām jau pirms 8. Saeimas ievēlēšanām, kopā ar informāciju par tās rezultātu bija publicēti vēlāk laikrakstā DDD 2003.g. 6.-20. feb ruārī Pēc tam arī LL 2004.g. Nr. 09.


Par laikraksta «Latvietis Latvijā»
(2003. gada 14.-20. augusts) ierosinātās diskusijas rezultātu un tā nozīmi

Kopš 20.08.03. līdz 20.12.03., kad noslēdzās diskusija, redakcija saņēmusi 27 vērtēšanai derīgus viedokļus.
Par tādiem atzīti individuālu autoru viedokļi, kas tieši vai netieši skar diskusijas jautājumu - vai iespējama un nepieciešama patiesi nacionālo, īpaši politisko, organizāciju vienotība.
Par tiešiem atzīti viedokļi, kas atbalstu vai noraidījumu diskusijas jautājumam pauž tieši.
Par netiešiem atzīti viedokļi, kas pauduši vēlmi īstenot politiskus mērķus, kādus reāli spētu sasniegt tikai vienota, patiesi nacionāla politiskā organizācija, ja diskusijas rezultāts būtu tam labvēlīgs.

2003. gada 13.-19. novembra laikraksta «LL» numurā dots viedokļu vērtējums par tā brīža diskusijas rezultātiem, piebilstot, ka gadījumā, ja autors(-i) nepiekristu viņa viedokļa vērtējumam, to iespējams mainīt, nosūtot redakcijai savu ieteikumu. Līdz diskusijas noslēgumam redakcija nevienu tādu ieteikumu nav saņēmusi. Manuprāt, tas nozīmē, ka autoriem pret vērtējumu iebildumu nav.
Diskusiju noslēdzot, vērtēšanai derīgu viedokļu saraksts ir šāds:
«Par» patiesi nacionālo, īpaši politisko, organizāciju vienotības iespējamību un nepieciešamību:
1. M. Linde «Ķecerīgas domas» («LL» 4.-10. septembris) u.c.
2. Jānis Zīverts «Labdien, «Latvieti Latvijā»!». («LL» 4.-10. septembris).
3. Guntars Birze «Kā nacionālistiem vienoties?» («LL» 4.-10. septembris).
4. Kārlis Gričkus-Gričkis «Spēks ir tikai vienotībā» («LL» 4.-10. septembris).
5. Ivans Pastuhs «Godājamo «Latvieti Latvijā»!» («LL» 4.—10. septembris).
6. Fēlikss Čeksters «Kas mēs esam un kurp dodamies?» («LL» 11.-17. septembris).
7. J. Daizis «Vai beidzot panāks vienotību?» («LL» 11.-17. septembris).
8. A. Brokāns «Par tautas vienotību» («LL» 11.—17. septembris).
9. Aleksandrs Frīdrihs Neilands «Ko mēs īsti gribam?» («LL» 18.-24. septembris).
10. Sandis Reinvalds «Ētika, ekumēniskais populisms un reāla politika» («LL» 30. oktobris-5. novembris) u.c.
11. Uldis Andersons «Antiņu laiks» un - «Kas notiek?» («LL» 30. oktobris-5. novembris).
12. Aldis Saulītis «Cik tālu piekāpsimies?» («LL» 30. oktobris-5. novembris).
13. Mārtiņš Zeleckis «Būsim optimisti» («LL» 13.-19. novembris).
14. Kārlis Zuika «Demogrāfiskās problēmas risinājuma liekulība» («LL» 20.-26. novembris).
15. Kārlis Reimanis «Kangars un Līkcepure» («LL» 20.—26. novembris) un «Kungi un kalpi» («LL» 4.—10. novembris).
16. Aivars Gedroics «Vienotība - kad un ar ko tā ir iespējama» («LL» 20.-26. novembris).
17. Inārs Gulbis «Nacionālo spēku apvienošanās — latviešu tautas pastāvēšanas garants» («LL» 27. novembris-3. decembris).
18. M. Ceimurs «Viedoklis par nacionālpatriotisko organizāciju vienotību» («LL» 4.-10. decembris).
19. Toms Manks «Visbriesmīgāk, kad nodod savējie» («LL» 4 — 10. decembris).
20. Gunārs Terinks «Sabiedrības integrācijas ministram» («LL» 11 .— 17. decembris).
21. Aigars Prūsis «Taisnības vārdā» («LL» 11.-17. decembris).
22. Lilija Treice «Mans zelts ir mana tauta» jeb tagad «Mans zelts ir mans gods» (»LL» 11.—17. decembris).
23. Jānis Kušķis «Par iespējām novērst demogrāfisko situāciju» («LL» 11.-17. decembris).
24. Edmunds Mertens «Latvija un pasaule» («LL» 18.-24. decembris).
25. D. Svīlis «Vai aizliegs kristiešu simbolus?» («LL» 25. decembris—7. janvāris).


«Pret» patiesi nacionālo, īpaši politisko organizāciju vienotības iespējamību un nepieciešamību:
26. Steidzīte Freiberga «Ko Jūs īsti gribat, Piņņa kungs?» («LL» 21.-27. augusts).
27. Leonards Inkins «Redakcijas piezīme» (turpat).
Kā redzams, viedokļu «par» un «pret» attiecība ir 25 pret 2 jeb procentuāli - «par» 93% un «pret» 7%.
Pat tad, ja ņemtu vērā tikai diskusijas jautājumu tieši skarošos viedokļus (sarakstā nr. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 16., 17., 18., 26., 27.), attiecība būtu 11 «par» un 2 «pret» jeb procentuāli 85%: 15%. Netieši
diskusiju skarošie viedokļi sarakstā ir 9., 10., 12., 13., 14., 15., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25. nr.
Tātad viedoklis par patiesi nacionālo, īpaši politisko organizāciju vienotības iespējamību un nepieciešamību Latvijā diskusijā ir uzvarējis vairāk nekā pārliecinoši.
Varētu rasties jautājums (drīzāk pretējā viedokļa piekritējiem), vai diskusija bijusi pietiekami objektīva un demokrātiska jeb godīga.
«Latvietis Latvijā» nekādus šķēršļus paust pretēju viedokli necēla. Tieši otrādi: iespējamie pretējā viedokļa aizstāvji «Diskusijas pieteikumā» īpaši tika aicināti iesaistīties diskusijā jau pašā tās sākumā («LL» 14.-20. augusts). Ja šo iespēju neizmantoja, jādomā, ka baidījās... varbūt zaudēt latviešu interešu aizstāvju pozu?
Iespējams, kāds gribēs apšaubīt uzskatu, ka laikraksts «Latvietis Latvijā» pārstāv Latvijas nacionāli noskaņotās latviešu sabiedrības domas. Par spīti nelielajai tirāžai, «LL» tomēr ir nacionāli domājošo pilsoņu visplašāk pārstāvētais un ari populārākais laikraksts. To zina visi, kam nacionālais jautājums Latvijā nav vienaldzīgs. Tādēļ ir pamats diskusijas rezultātu uzskatīt par Latvijas nacionāli domājošās pilsoņu sabiedrības viedokli.
Turpmāk tam jābūt vismaz morāli saistošam visiem nacionāli domājošiem Latvijas pilsoņiem, it īpaši politiski aktīvajai daļai.
Pretējs viedoklis vai tam atbilstoša darbība uzskatāmi liecinās par destruktivitāti, bet centieni šādu rīcību attaisnot - par demagoģiju.
Diskusijas rezultātam nav tikai deklaratīva nozīme. Tas ir arī mandāts visu patiesi nacionālo, īpaši politisko organizāciju vienotības īstenošanai.
Konkrēti tas nozīmē, ka uz disjkusijā izvirzīto priekšlikumu pamata var izveidot vienotu, patiesi nacionālu politisku organizāciju un panākt visu patiesi nacionālo sabiedrisko organizāciju vienotību šādas organizācijas atbalstam.
Informāciju par šo procesu norisi sniegsim mūsu laikrakstā.
Dievpalīgu diskusijā uzvarējušā viedokļa īstenošanā Jaunajā gadā vēlam visiem nacionāli domājošiem latviešiem Latvijā!

2004.g. 22.-28. februāris
A.S.F. "Latvietis" Dibinātāju sapulces
dalībniece Anna Marija Circene.

Piezīme: šis materiāls NA mājas lapā ievietots tādēļ, ka diskusijas ierosinātājs bija NA Iniciatīvas grupas vadītājs Jānis Pinnis, kura viedoklis par nacionālo spēku vienotības iespējamību un nepieciešamību, pretēji A. Gardas viedoklim, kas izteikts viņa rakstā "Tikai aizsargi varētu ieviest kārtību valstī" (DDD 2003.g. 15.-24. maijs), Šajā diskusijā guva pārliecinošu uzvaru.


Vienotās, patiesi nacionālās politiskās organizācijas veidošanas Iniciatīvas grupas pārstāvja runa p/o „Tēvzemes savienība” biedru pilnsapulcē 2004.g. 29.maijā.


Godātie sapulces dalībnieki un viesi!

Man atvēlētajās minūtēs es centīšos Jūs iepazīstināt ar Vienotās, patiesi nacionālās politiskās organizācijas izveidošanas jēgu un nozīmi.
Ideja par tādas organizācijas veidošanu radās gadā pirms pēdējām Saeimas vēlēšanām, nolūkā radīt politisku spēku, kas būtu patiesa opozīcija joprojām pie varas esošajai PSKP un VĻKJS nomenklatūrai.
Tika izstrādāts «Atklāts aicinājums visām Latvijas politiskām organizācijām», kurā koncentrēti bija ietverti priekšlikumi, kas noteica šīs organizācijas būtisko atšķirību no jebkuras citas Latvijas politiskās organizācijas.
Par galveno politisko mērķi bija noteikta 1918. gada 18. novembrī proklamētās Latvijas Republikas tiesiskās pēctecības atjaunošana, kas vēl nav tiesiski īstenota, un okupācijas seku likvidācija jeb trīs D kā tās priekšnoteikums. Tās arī ir visu mūsu pašreizējo negatīvo parādību patiesais cēlonis.
Nav taisnība apgalvojumiem, ka tas jau ir nokavēts, jo okupācija bija cieši saistīta ar genocīdu pret Latvijas tautu, bet tas, kā zināms, ir smagākais noziegums pret cilvēci, kam nav noilguma.
Kamēr Latvijā nav likvidētas okupācijas un ar to saistītā genocīda sekas, okupācija un genocīds turpinās! Šo seku likvidācija ir starptautiski atzīta kā tiesiska un tātad arī likumīga. Tai pretojas vienīgi pie varas esošā nomenklatūra ar savu ārzemju saimnieku atbalstu, jo tā nozīmētu neatgriezenisku varas maiņu un līdz ar to patiesi brīvas, nacionālas un demokrātiskas Latvijas valsts atjaunošanu.
Aicinājumā bija ietverti arī priekšlikumi organizācijas biedriem, īpaši deputātu kandidātiem visu līmeņu vēlēšanās - atteikties no personīgām vai grupas ambīcijām, t.i., no pašlabuma meklēšanas. Jo tikai tie, kas to spēs, spēs arī īstenot savas tautas un valsts nacionālās intereses. Arī priekšlikums par deputātu atsaukšanu, ja to darbība izradītos pretrunā ar organizācijas mērķiem, statūtiem, vai vēlētājiem dotajiem solījumiem. Šie priekšlikumi ir arī garantija organizācijai pret iekļūšanu politiskā bankrotā, kādā jau atrodas un atradīsies arī turpmāk dažas citas Latvijas politiskās organizācijas.
Pret «Aicinājumā» ietvertajiem priekšlikumiem atklāti, t.i., rakstiski līdz šim nav vērsusies neviena politiska vai sabiedriska organizācija Latvijā. Tomēr tiešā saskarsmē ir jūtama izvairīšanās, ignorance un pat nopēlums.
Šobrīd jau ir pilnīgi skaidrs, ka «Aicinājumā» ietvertie priekšlikumi nav pieņemami nevienai Latvijas politiskai organizācijai, arī tām, kuras uzskata sevi par nacionālām, vismaz to vadības līmenī. Un «Tēvzemes savienība» nav izņēmums.
Tas pārliecinoši pierāda Vienotas organizācijas būtisko atšķirību no jebkuras citas Latvijas politiskās organizācijas, galvenokārt ar spēju veidot un īstenot patiesi nacionālu politiku.
Atliek cerēt, ka šai organizācijai pievienosies vismaz tie politisku organizāciju biedri, kam "Aicinājumā" ietvertie priekšlikumi tomēr būs pieņemami, kā arī visi citi patiesi nacionāli domājošie Latvijas pilsoņi.
Tas ir reāli, jo nav nevarēšanas, bet ir vienīgi gribēšanas vai negribēšanas jautājums.
Tādā gadījumā šī organizācija būs koncentrējusi sevī visu mūsu, joprojām vairākumā esošās nacionāli domājošās tautas daļas, politiskās gribas spēku, kas tai arī nodrošinās pastāvīgu un neatgriezenisku ietekmes pieaugumu Saeimā un savu politisko mērķu īstenošanu.
No tā izriet secinājums, ka Vienotās, patiesi nacionālas politiskās organizācijas izveidošana pašreizējos apstākļos Latvijā ir ne vien iespējama, bet arī absolūti nepieciešama.


Jānis Pinnis
NA Iniciatīvas grupas pasākums LNKB priekšsēdētāja N.Romanovska bērēs 20.10.2004.
Tautieši!
Jau ilgāku laiku notiek mūsu tautas pazemošana un iznīcināšana visādos veidos. Iespējams, ka arī Latvijas Nacionālo karavīru biedrības vadītājs Nikolajs Romanovskis – izcils patriots un pašaizliedzīgs savas tēvzemes aizstāvis, ir viens no šīs sazvērestības upuriem.

Ar Briseles augsto komisāru un pašmāju nodevēju gādību notiek strauja, nelikumīga okupantu un viņu pēcnācēju ''naturalizācija'' bez pietiekamas valsts valodas un lojalitātes pārbaudes. Izrādās, ka ar to vēl nepietiek; ar Latvijas valdības gādību piešķirot lielus ilgstošus pēcdzemdību pabalstus, okupantu un viņu pēcnācēju skaits tuvākajos divos – trijos gados pārsniegs latviešu skaitu, un pēc nodevības likuma viņu jaundzimušajiem pilsonība pienāksies automātiski. Tam noteikti sekos arī politiskās varas pārņemšana, papildus jau pārņemtajai ekonomiskajai varai. (Vismaz 80 % Latvijas ekonomikas atrodas okupantu kontrolē). Krievvalodīgie savu mērķu ātrākai sasniegšanai ir nodibinājuši un reģistrējuši cīņas centru – kongresu ar 50 tūkstošiem aktīvo biedru, ko dāsni finansē krievvalodīgie Latvijas miljonāri un Maskava. Tā mūsdienās tiek iekarota valsts un pakļauta tauta bez kara pieteikšanas.

Šobrīd latviešiem, kuriem nav vienaldzīgs savas tautas liktenis, ir palikusi tikai viena izvēle – vergot un izmirt vai apvienoties, cīnīties un uzvarēt!

Ja izvēlēsities pēdējo, tad esam pārliecināti, ka Nikolajs Romanovskis arī pēc nāves būs kopā ar jums!Nacionālās apvienības iniciatīvas grupaPiezīme

Šis aicinājums uz lapiņām tika dalīts pavadītājiem, kas lielā skaitā no visas Latvijas bija pulcējušies Rīgā, 2004. gada 20. oktobrī, lai izvadītu pēdējā gaitā LNKB priekšsēdētāju Nikolaju Romanovski.Par NA dibināšanas sapulces mēģinājumu 2004. gada 27. novembrī un informācija par dalībnieku-dibinātāju reģistrāciju
2004. gada 27. novembrī notika NA dibināšanas sapulce. Kvoruma trūkuma dēļ tā nebija lemttiesīga, tādēļ tika atlikta līdz brīdim, kad klātesošo dalībnieku – dibinātāju skaits būs pietiekams (vismaz 200).

Dalībnieku-dibinātāju reģistrācija notiek Rīgā, Blaumaņa ielā 21, zv. notāres Daces Čaklās birojā, līdzi ņemot pasi:
(maznodrošinātiem, nestrādājošiem pensionāriem, studentiem u.c. parakstu apstiprināšana bez maksas. Šos izdevumus uzņēmusies segt NA Iniciatīvas grupa).

Latvijas reģionos dalībnieku reģistrāciju paredzēts organizēt un veikt vietējiem domubiedriem, aizpildot pievienotā parauga veidlapas.

Aizpildītās veidlapas ar parakstu apstiprinājumiem lūdzam nosūtīt NA Iniciatīvas grupai ierakstītā vēstulē uz adresi Rīgā, Tērbatas ielā 85-6, LV-1001 kopējā dalībnieku skaita noteikšanai. Vēlams saglabāt kopijas.

Ja vajadzīgais skaits (200-300) būs sasniegts, tiks noteikta atkārtota dibināšanas sapulce, uz kuru katrs dalībnieks-dibinātājs saņems uzaicinājumu ierasties pēc savas uzrādītās adreses vai tel.POLITISKĀS ORGANIZĀCIJAS ''NACIONĀLĀ APVIENĪBA''

DALĪBNIEKU-DIBINĀTĀJU SARAKSTS


Nr.Vārds, UzvārdsPersonas kodsAdreseTālr./fakssParaksts
123456
1     
2     
3     
4     
      Vēstījums


Mēs, 2004. gadā vēl nepietiekošā skaitā reģistrētie Nacionālās apvienības dalībnieki – dibinātāji tomēr ticam, ka 2005. gadā, neraugoties uz lielo pretdarbību, mūsu skaits palielināsies un tiks nodibinātā vienota, patiesi nacionāla politiska organizācija, kuras sākotnējais uzdevums atšķirībā no jebkuras citas Latvijas politiskās organizācijas ir reāla okupācijas un ar to saistītā genocīda seku – visu pašreizējo negatīvo parādību cēloņa – pilnīga likvidācija; 1918. gada 18. novembrī proklamētās Latvijas Republikas atjaunošana.

Mūsu tuvākie uzdevumi:

1. Valstiskā līmenī veikt totalitārā komunistiskā režīma noziegumu izmeklēšanu un tiesāšanu un starptautiski tiesiskā veidā likvidēt Molotova – Ribentropa pakta sekas;
2. Aprēķināt padomju okupācijas režīma nodarītos zaudējumus Latvijai un piestādīt tos Krievijai, izlemjot jautājumu starptautiskā līmenī ar ASV un Lielbritānijas kā Jaltas un Potsdamas konferenču dalībvalstu līdzdalību;
3. Panākt, ka komunistiskajā genocīdā daudz cietušo latviešu nāciju starptautiski atzīst par glābjamu un veic tās aizsardzības pasākumus.Šo cerību piepildīšanos Jaunajā gadā visiem patiesi nacionālo domājošiem Latvijas pilsoņiem novēl Nacionālās apvienības Iniciatīvas grupa.

2004. gada 31. decembrī


Piezīme

Vēstījums tika piedāvāts publicēšanai laikrakstiem LL un DDD, tomēr netika publicēts.


Par Latvijas nacionālo spēku sapulci 2005. gada 16. aprīlī


2005.gada 16.aprīlī Rīgā pie Okupācijas muzeja notika Latvijas nacionālo spēku sapulce, veltīta 1920.gada 11.augusta Latvijas-Krievijas miera līguma atbalstam. Sapulci rīkoja Represēto latviešu zemnieku biedrība (RLZB) ar NA līdzdalību. Sapulci atbalstīja sabiedriskās organizācijas ”Klubs 415”, „Tēvzemes aizstāvju barikādes”. Sapulcē piedalījās ap 500 cilvēku no visiem Latvijas novadiem.
Visplašāk bija pārstāvēta Vidzeme: Ķegums, Valka, Valkas raj., Trikātas pag., Valmiera, Valmieras raj., Naukšēni, Cēsu rajona Vaives pagasts, Rīga un Rīgas rajons (Salaspils, Garkalnes pag., Ķekava, Krimulda, Sigulda), Ķeipene, Kaibala, Sidgunda, Aizkraukles raj., Kokneses pag., Skujene, Burtnieki, Vaidava, Jūrmalas pilsēta, Kurzeme: Valdemārpils, Brocēni, Ventspils, Kuldīga, Lapmežciems, Saldus rajona Ezeres pag., Talsi, Zemgale: Jelgava, Vecumnieki, Svēte, Latgale: Daugavpils, Preiļi, Preiļu rajona Rušonas pagasts. Sapulces dalībniekus uzrunāja RLZB aktīvākie biedri un aicināto organizāciju pārstāvji, kā arī NA Iniciatīvas grupas vadītājs Jānis Pinnis. Viņš teica sekojošo:

Godātie Latvijas Republikas pilsoņi!
Šodien, esmu pārliecināts, mēs visi esam nākuši šeit ar vienu domu – NEPIEĻAUT JAUNU ROBEŽLĪGUMU AR KRIEVIJU!
Šobrīd vēl ne visi apzinās, ko mūsu tautai un valstij nozīmētu jauns robežlīgums ar Krieviju. Tas nozīmētu NE VIEN bezjēdzīgu savas valsts teritorijas daļas zaudēšanu, bet arī - un GALVENOKĀRT - ZAUDĒT IESPĒJU ATJAUNOT SAVAS LIKUMĪGĀS VALSTS, - 1918.gada 18.novembra REPUBLIKAS TIESISKO PĒCTECĪBU, kas vēl nav tiesiski atjaunota.
Bet tas savukārt nozīmētu OKUPĀCIJAS SEKU – VISU MŪSU PAŠREIZĒJO NEGATĪVO PARĀDĪBU PATIESĀ CĒLOŅA un arī GALVENĀ 4.maija režīma varas BALSTA – SAGLABĀŠANU un leģitimāciju.

Ko tas nozīmē mūsu tautai un valstij, esam jau pietiekoši izjutuši pēdējos 15.gados, kuros esam arī guvuši pārliecību par to, ka tā vairs nevar turpināties!
Šo stāvokli demokrātiskā ceļā spētu mainīt vienīgi POLITISKAS , nevis sabiedriskas organizācijas, ja tās vienotos par KOPĪGU MĒRĶI – TIESISKU 18.novembra Republikas TIESISKĀS PĒCTECĪBAS ATJAUNOŠANU un PILNĪGU OKUPĀCIJAS SEKU LIKVIDĀCIJU.
Tādu mērķi sev nav izvirzījusi vēl neviena no līdz šim Latvijā reģistrētām politiskām organizācijām, un nevienai no tām, kā izrādās, tāds mērķis nav arī pieņemams.
Tādā gadījumā sasniegt šo mērķi, kas jau kļuvis absolūti nepieciešams, spētu vienīgi JAUNA, VIENOTA, PATIESI NACIONĀLA POLITISKA ORGANIZĀCIJA, kura atšķirībā no citām, būtu patiesā opozīcijā joprojām pie varas esošajai PSKP un VĻKJS nomenklatūrai un kurai, atšķirībā no citām, nebūtu nekādu savu personīgo vai grupas ambīciju, jo vienīgi tāda tā spētu īstenot savas tautas un valsts nacionālās intereses.

Tad, koncentrējusi sevī visu mūsu, pagaidām vēl vairākumā esošās nacionāli domājošās tautas daļas politiskās gribas spēku, tā nodrošinās sev pastāvīgu un neatgriezenisku ietekmes pieaugumu Saeimā un savu politisko mērķu īstenošanu.
Tāda organizācija jau tiek veidota. Tās nosaukums ir “Nacionālā apvienība”.

Tās pamatdokumenti un e-pasta adrese publicēta internetā, mājas lapā – www.na-apvienība.lv.
Šai organizācijai aicināti pievienoties visi patiesi nacionāli domājošie Latvijas pilsoņi, arī tie, kas ir kādas sabiedriskas organizācijas biedri, jo tiesisku šķēršļu tam nevar būt. Bet - sabiedriskās organizācijas, kas to vēlētos, varētu būt šīs politiskās organizācijas atbalstītājas.
Vienīgi tad viss tas, par ko mēs šeit šodien esam runājuši un ko arī vēlamies, lai tas piepildītos,varētu tikt sekmīgi īstenots. Pēc tam sapulce vienbalsīgi pieņēma tās rīkotāju piedāvāto rezolūciju un sapulce tika slēgta.

Zem sapulces īsās rezolūcijas tika savākti 336 paraksti, kuri kopā ar rezolūciju nosūtīti valsts augstākajām amatpersonām. Pēc sapulces dalībnieku iniciatīvas parakstu vākšana turpinās Latvijas reģionos, tur savāktie paraksti tiks iesniegti papildus. Ļoti ceram, ka tautas viedoklis tiks ņemts vērā, īpaši ievērojot to, ka Latvijas robežu izmaiņu gadījumā saskaņā ar LR Satversmi (3., 77.p.) jārīko tautas aptauja.
Latvijas valsts pirmajām personām, ASV prezidentam Džordžam Bušam,
Rietumu demokrātisko valstu līderiem, starptautiskām organizācijām

1920.gada 11.augusta Latvijas-Krievijas miera līguma atbalstam veltītās
Nacionālo spēku 2005.gada 16.aprīļa sapulces


REZOLŪCIJA
Preambula


Ievērojot Rietumu demokrātisko valstu nepārprotamo antikomunistisko nostāju un to, ka tās pēc Otrā pasaules kara de iure nav atzinušas Latvijas Republikas (arī pārējo Baltijas valstu) inkorporāciju PSRS sastāvā;
Ievērojot to, ka totalitārais komunistiskais režīms 20.gadsimtā PSRS prasīja 70 miljonu cilvēku upuru, bet pasaulē kopumā ap 100 miljonu upuru;
Ievērojot to, ka Latvija kopš 1940.gada 17.jūnija vairāk nekā 50 gadu garumā nepārtraukti bijusi pakļauta diviem okupācijas režīmiem, kuru veikto represiju rezultātā Latvija zaudēja trešo daļu valsts pilsoņu – aptuveni 700 tūktošus cilvēku;
Ievērojot to, ka no Otrajā pasaules karā ierautajām valstīm tikai Polijā un Baltkrievijā iedzīvotāju relatīvais zaudējums bija līdzīgs, bet citās valstīs daudz mazāks (PSRS – 9%, Vācijā – 5%);
Ievērojot to, ka Latvijā totalitārā komunistiskā režīma laikā nogalināti, ieslodzīti cietumos un nometnēs vai citādi represēti 200 tūkstoši cilvēku;
Ievērojot to, ka pret latviešu tautu vērstā komunistiskā režīma veiktā genocīda dēļ latviešiem radās asimilācijas draudi pašiem savā zemē – 50 okupācijas gados latviešu īpatsvars Latvijā nokritās līdz aptuveni 50 procentiem;
Ievērojot to, ka Otrajā pasaules karā uzvarējušās valstis Jaltas konferencē 1945.gadā attiecībā uz Baltijas valstīm atkāpās no starptautisko tiesību principa restutio in integrum (pirmatnēja stāvokļa atjaunošana), kā arī atkāpās no 1941.gada 12.augustā pašu parakstītās Atlantijas hartas, kurā apņēmās respektēt visu tautu tiesības izvēlēties valdības formu, kā arī atbalstīt suverēno tiesību un pašpārvaldes atjaunošanu tām tautām, kurām tās ar varu atņemtas;
Ievērojot to, ka 20.gs.astoņdesmito gadu beigās ASV izrādīja lielu atbalstu latviešu tautas Atmodas kustībai (ASV Kongresa rezolūcija 1987.gada 14.jūniju dēvēt par Baltiešu brīvības dienu; 1988.gada 23.augusta 23 ASV senatoru aicinājums PSKP ģenerālsekretāram M.Gorbačovam publicēt Molotova - Ribentropa pakta slepenos papildprotokolus; ASV prezidenta R.Reigana 1988.gada 18.novembra vēstījums par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 70.gadadienai utt.);
Ievērojot to, ka 1989.gada decembrī Maskavā PSRS Tautas deputātu kongress atzina par prettiesiskiem un spēkā neesošiem Molotova-Ribentropa pakta slepenos papildprotokolus;
Ievērojot to, ka 1990.gada 4.maijā Latvijas PSR Augstākā Padome pieņēma Deklarāciju par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu, kuras 9.punktā apņēmās attiecības ar PSRS veidot saskaņā ar joprojām spēkā esošo 1920.gada 11.augusta Latvijas-Krievijas miera līgumu;
Ievērojot to, ka pasaules valstis 1991.gada augustā - septembrī atzina valstisko neatkarību atguvušo Latviju de iure pastāvošajās Latvijas Republikas robežās;
Ievērojot to, ka NATO un Eiropas Savienībā Latvija tika uzņemta de iure pastāvošajās robežās, kuras visus 50 padomju varas gadus bija atzinušas Rietumeiropas valstis un ASV
Nacionālo spēku sapulce Rīgā 2005.gada 16.aprīlī saka
vienotu “NĒ” jauna Latvijas – Krievijas robežlīguma parakstīšanai.


Noslēdzot jaunu robežlīgumu ar Krieviju, tiktu leģitimētas Krievijas pretenzijas uz okupētajām Latvijas teritorijām, Latvija vairs nevarētu Krievijai izvirzīt jautājumu par okupācijas fakta atzīšanu; Latvija galīgi atteiktos no prasībām likvidēt noziedzīgā Molotova-Ribentropa pakta sekas un starptautiski tiesiskā ceļā atjaunot Latvijas valsts tiesisko pēctecību. Tas būtu pretrunā ar LR Satversmes 3.un 77.pantu, Latvijas Krimināllikuma 83.pantu, Ženēvas 1949.gada 12.augusta konvencijas “Par civilpersonu aizsardzību kara laikā” 7., 8.un 49.pantu.
Prasām Eiropas Savienības un NATO robežas jautājumu attiecībā uz Latvijas (visas Baltijas) teritoriju izlemt visaugstākajā starptautiskajā līmenī, ietverot Otrā pasaules kara seku galīgu novēršanu Baltijā, kā arī starptautisku komunistiskā režīma noziegumu izmeklēšanu un tiesāšanu “Nirnbergā-2”, kā arī sabiedrības morālu, tiesisku un politisku attīrīšanu no šīs noziedzīgās ideoloģijas izpausmēm un sekām.
Prasām starptautiskajai sabiedrībai pareizi izprast Krievijas izvērsto melu kampaņu par tā saucamajiem “krievvalodīgo iedzīvotāju cilvēktiesību pārkāpumiem Latvijā (arī Igaunijā)” situācijā, kad nav novērsti totalitārā komunistiskā režīma nodarījumi latviešu tautai.


Rezolūcija pieņemta Rīgā, 2005.gada 16.aprīlī nacionālo spēku sapulcē arī visu noziedzīgā komunistiskā režīma nogalināto un represēto vārdā

Rezolūcijai ir :
1. Pielikums- paskaidrojums;
2. Pielikums- paraksti

PIELIKUMS - PASKAIDROJUMS

Latviešu tautai nav pieņemami šādi Latvijas valsts varas un starptautiskās politikas aspekti:


* Latvijā pēc valstiskās neatkarības atjaunošanas netika veikta noziedzīgā totalitārā komunistiskā režīma noziegumu izmeklēšana un tiesāšana līdzīgi kā pēc Otrā pasaules kara Nirnbergā tika tiesāts nacistiskais režīms. Līdz ar to Latvijā nenotika morāla, tiesiska un politiska Latvijas sabiedriskās, politiskās un ģimenes dzīves attīrīšana no komunistiskā totalitārā režīma sekām (“deboļševizācija”), un bijušie Komunistiskās partijas nomenklatūras darbinieki turpināja ieņemt vadošos amatus.
* Latvijas PSR pilsoņu ievēlētā un Komunistiskās partijas biedru kontrolētā Latvijas PSR Augstākā Padome gan 1990.gada 4.maijā pasludināja Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu, taču pēc tam nenolika savas pilnvaras un neuzticēja Saeimas (Latvijas parlamenta) atjaunošanu Latvijas Pilsoņu Komitejai, kura aptvēra Latvijas Republikas likumīgos pilsoņus (pēc stāvokļa uz 1940.gada 17.jūniju) un viņu pēctečus. Kā vēlāk redzēsim, tam bija tālejošas sekas - Augstākā Padome starptautiski tiesiskā ceļā neatjaunoja Latvijas valsts tiesisko pēctecību un pārkāpa LR Satversmes svarīgākos pantus – pirmo, otro, trešo, sesto, septiņdesmit septīto -, kuru izmaiņas var notikt tikai referenduma ceļā.
* 1993. gadā pirms 5.Saeimas vēlēšanām LPSR pilsoņu ievēlētā Augstākā Padome grozīja Saeimas vēlēšanu likumu, ieviešot tajā procentu barjeru, tā pārkāpjot Satversmes 6.pantā noteikto vēlēšanu proporcionalitātes principu. Tādā veidā 5.Saeimā neproporcionāli lielu pārstāvniecību ieguva bijušie Kompartijas augsta ranga darbinieki (partija “Latvijas ceļš”).
* 5. Saeimas vēlēšanas notika okupācijas armijas klātbūtnē. PSRS karaspēka pamatkontingentu no Latvijas izveda līdz 1994.gada 31.augustam, bet Skrundas radiolokatoru uzspridzināja 1995.gada 4.maijā. Izvedot padomju armiju, Latvijā atstāja 23 tūkstošus agrāk demobilizēto okupācijas armijas virsnieku ar ģimenēm. 2005. gada 1.martā likvidēts Krievijas militāro pensionāru repatriācijas fonds, Latvijā atstājot 17 876 militārpersonas.
* Līdz šai dienai turpinās 6 Latvijas pagastu un Abrenes pilsētas - aptuveni 2 procentu Latvijas teritorijas 2000 km2 lielā platībā – okupācija. Tādejādi tiek pārkāpts Satversmes 3.pants (“Latvijas Republikas teritoriju starptautiskos līgumos noteiktās robežās sastāda Vidzeme, Latgale, Kurzeme un Zemgale”), kā arī 1920.gada 11.augusta Latvijas – Krievijas miera līguma 2.un 3.pants.
* Latvijā starptautiski tiesiskā veidā - atbilstoši 1949.gada 12.augusta Ženēvas konvencijai “Par civilpersonu aizsardzību kara laikā” - nav veikta dekolonizācija. Šis konvencijas 49.panta 6.daļa paredz: “Okupētāja valsts nedrīkst pārvietot daļu tās civiliedzīvotāju uz teritoriju, ko tā okupējusi”.
1994.gadā Saeima, pārkāpjot Satversmes 2.pantu, bez tautas nobalsošanas, pieņēma Pilsonības likumu, kas Latvijā izmainīja pilsoņu sastāvu. Likums deva iespēju bijušajiem okupantiem un kolonistiem un to pēctečiem iegūt pilsonību naturalizācijas ceļā, kā arī piedzimstot atjaunotajā Latvijā. Likumā neiekļāva lojalitātes prasību pret Latvijas valsti. Līdz ar to noticis Satversmes 2.panta pārkāpums (“Latvijas valstī vara pieder Latvijas tautai”) un 77.panta pārkāpums (“Ja Saeima grozījusi Satversmes pirmo, otro, trešo, sesto vai septiņdesmit septīto pantu, tad šādi grozījumi, lai tie iegūtu likuma spēku, ir apstiprināmi tautas nobalsošanā”).
* “Latvijas ceļa” valdība 1995.gadā Eiropas Drošības un Sardarbības organizācijas (EDSO) 52 dalībvalstu sanāksmē Parīzē slepus no latviešu tautas noslēdza Stabilitātes paktu, kurš paredzēja diskriminējošus noteikumus Latvijas uzņemšanai Eiropas Savienībā. Proti, Latvijai pašai jānokārto ar Krieviju Molotova-Ribentropa pakta seku jautājums, nodrošinot nacionālo minoritāšu aizsardzību (pusi Latvijas iedzīvotāju sastādošie kolonisti prettiesiski pārdēvēti par nacionālo minoritāti) un robežu neaizskaramību (proti, jānoraksta Abrene). Tas nozīmēja, ka Latvijai jāatsakās no savām tiesībām prasīt no Krievijas okupācijas fakta atzīšanu un Molotova-Ribentropa pakta seku likvidāciju. Stabilitātes pakts ir pretrunā ar LR Satversmes 2., 3.un 77.pantu, Ženēvas 1949.gada 12.augusta konvencijas “Par civilpersonu aizsardzību kara laikā 7.un 8.pantu (7.pants: ”Neviens speciāls līgums nedrīkst nelabvēlīgi ietekmēt aizsargājamo personu stāvokli, kuru nosaka šī konvencija, ne arī ierobežot tiesības, kuras tā viņām piešķir”, 8.pants: “Aizsargājamās personas nekādā gadījumā nedrīkst daļēji vai pilnīgi atteikties no tiesībām, kuras viņām nodrošina šī konvencija”). Stabilitātes pakts tika slēpts no tautas arī pirms referenduma par iestāšanos Eiropas Savienībā, tā manipulējot ar tautas izvēli.
* Pēc Stabilitātes pakta noslēgšanas latviešu tautai aizmuguriski, neprasot tās piekrišanu tautas nobalsošanā, tika uzspiesta absurdā nepilsoņu (okupantu un kolonistu) “integrācija”.
* Pašlaik Latvijai, kura tagad ir ES un NATO dalībvalsts, tiek uzspiests uzdevums slēgt jaunu robežlīgumu ar Krieviju, kaut gan juridiski spēkā ir 1920.gada 11.augusta Latvijas–Krievijas miera līgums. Ja Latvijas Saeima un valdība šo miera līgumu ignorēs, tad jautājums par Latvijas okupācijas fakta atzīšanu (no Krievijas puses) vairs nebūs risināms. Tādā gadījumā Latvija galīgi leģitimēs noziedzīgā Molotova-Ribentropa pakta sekas un pilnībā atsacīsies no savas valsts tiesiskās pēctecības. Tas būtu pretrunā Ženēvas 1949.gada 12.augusta konvencijas 7.un 8.pantu; ar Satversmes 3.un 77.pantu, ar Latvijas Krimināllikuma 83.pantu (“Latvijas Republikas teritoriālās izmaiņas drīkst izdarīt tikai Saeima ar visas tautas nobalsošanu, pie kam “Par“ jānobalso vairākumam no balsstiesīgo kopskaita valstī” – U.Krastiņš, A.Niedre, Krimināllikuma komentāri, 3.grām., Sevišķā daļa, komentārs par 83.pantu).

Brīdinām pasauli:

1. Latvijā pašreizējā vara nostājusies uz bīstamā LR Satversmes apvērsuma ceļa, demokrātija šajā valstī robežojas ar fikciju, lēmējvara, izpildvara, tiesu vara un plašsaziņas līdzekļi ir bijušās komunistiskās nomenklatūras kontrolēti;
2. Līdz ar Latvijas iestāšanos NATO un Eiropas Savienībā 2004.gada aprīlī-maijā Latvijā Otrais pasaules karš nav beidzies, noziedzīgā Molotova-Ribentropa pakta sekas nav likvidētas, uz Latviju turpina attiekties Ženēvas 1949.gada 12.augusta konvencija ”Par civilpersonu aizsardzību kara laikā”, jo Latvijas Republikas pilsoņi (pēc stāvokļa uz 1940.gada 17.jūniju un viņu pēcteči) nav no šīm garantijām atteikušies un vēlas tās izmantot;
3. Saeima un valdība nav tiesīga slēgt jaunus starptautiskus līgumus, kas saskaņā ar šīs konvencijas 7.p. “nelabvēlīgi ietekmē aizsargājamo personu stāvokli”, t.sk. nav tiesīga slēgt jaunu Latvijas – Krievijas robežlīgumu, kurš turklāt ir pretrunā ar LR Satversmi;
4. Uzspiežot Latvijai – pašreizējai ES un NATO dalībvalstij - jaunu separātu robežlīgumu ar Krieviju, kurš atstāj Krievijai Abreni un 6 Latvijas Republikas pagastus, ES un NATO pakļaujas Krievijas diktātam un pieļauj, ka Krievija okupē daļu ES un NATO teritorijas. Līdz ar to ES un NATO dalībvalstis atkāpjas no saviem vispārzināmajiem un 50 pēckara gados daudzkārt deklarētajiem principiem de iure neatzīt Baltijas valstu okupāciju un inkorporāciju PSRS. Šāda Rietumu demokrātisko valstu atkāpšanās no demokrātijas principiem un vērtībām attiecībā uz Latviju (Baltiju kopumā) līdzinās baltiešu interešu nodevībai 1945.gadā Jaltas konferencē.Amerikas Savienoto Valstu, Igaunijas Republikas un Lietuvas Republikas prezidenti, savu nāciju patrioti, esiet sveicināti Latvijā!

Latviešu tautai
Latvijas Republikas Saeimai
Latvijas Saeimas ievēlētai prezidentei
Latvijas Ministru prezidentam
Latvijas ārlietu ministram


ATKLĀTA VĒSTULE


Latvijas latviski runājošie varturi, attopieties! Ar kādām tiesībām Jūs iztirgojat latviešu tautas Tēvzemi!? Rokas nost no Abrenes novada! Nekādu jaunu robežlīgumu ar Krieviju! Ir spēkā Latvijas-Krievijas 1920.gada 11.augusta Miera līgums, kuru Krievijai jāpilda un jāizbeidz Abrenes novada okupācija. Nekādu tautas nobalsošanu (referendumu), kas, kā parasti, tiek viltota, par Abrenes novada atdošanu Krievijai! Latviešu tauta savu Tēvzemi neiztirgo!
Šā gada 16.aprīlī Rīgā to vienbalsīgi pieprasīja pārstāvji no visas Latvijas, ko “demokrātiskās” Latvijas varturu masu saziņas līdzekļi, kā parasti, nodevīgi noklusēja.
Tie Latvijas varturi, kas brauks uz Maskavu svinēt sarkanā fašisma uzvaru pār Eiropu un Latviju un vedīs Krievijas caram dāvanu – Abrenes novadu -, lai brauc uz neatgriešanos. Viņi un tie, kas sagatavoja un parakstīja jauno nodevīgo robežlīgumu, savu daļu Tēvzemes ir pārdevuši latviešiem naidīgai varai. Viņiem nav vietas Latvijā! Nav pat kapa vietas!
Par tautas un Tēvzemes nodevību, genocīdu pret latviešu tautu, kam nav noilguma, par latviešu dzīvesveida un zemniecības izpostīšanu varturiem pienākas augstākais soda mērs.
Vai ar savu nodevīgo rīcību Latvijas varturi gatavo Latvijā Kirgīzijas variantu – atbrīvošanos no apspiestības? Jo latviešu tautas vairākums ir novests līdz pacietības galējai robežai.
Latvijā, savā Tēvzemē, visa zeme un vara pieder tikai latviešu tautai!

Rīgā, 2005.gada 4.maijā

P/o Nacionālā apvienība

Latviešu represēto zemnieku biedrība


Latviešu tautai
Latvijas Saeimas ievēlētajai Valsts prezidentei V.Vīķei-Freibergai
Latvijas Republikas Saeimai
Latvijas Republikas Ministru prezidentam A.Kalvītim

ATKLĀTA VĒSTULE


Klāt ir latviešu tautas sēru dienas: 14. jūnijs, kad Krievijas sarkanā impērija, vietējiem nodevējiem aktīvi palīdzot, sāka masveidā iznīcināt latviešu tautu; 17. jūnijs, kad tā pati impērija iznīcināja Latvijas valstiskumu un vēl šodien turpina Latvijas okupāciju, neatdodot Abrenes novadu un neizvācot okupantus un kolonistus, neatlīdzinot latviešu tautai nodarīto milzīgo morālo un saimniecisko kaitējumu, kā arī saviem latviešu valodā runājošiem aģentiem paturot Latvijā politisko un ekonomisko varu.

Kā liels Dieva sods mūsu tautai ir svešu varu sagatavotā un atsūtītā latviski runājošā prezidente, kura ar lielu svītu uz tautas rēķina braukā pa pasauli, cenšas iztirgot Krievijas impērijai latviešu tautas Tēvzemi, pagaidām Abrenes novadu, ''integrē'' ienaidniekus – okupantus latviešu tautā, veidojot ''politisko nāciju'', pārspīlēti izdabā ES (jauns impērijas variants) un Maskavai. Latvijas Valsts Prezidentei rūpes par latviešu tautu ir pilnīgi svešas – vārdus ''latviešu tauta'' viņa neprot izrunāt*.

Labi, ka sarūk Krievijas impērija un arī ES sāk plaisāt, kas vieš cerības, ka viss vēl nav zaudēts. Latviešu tautas pieaugums kopš 1990. gada ir ar milzu mīnus zīmi. Katru gadu mēs zaudējam 15-20 tūkstošus latviešu. Cik ilgi tas turpināsies? Par to latviski runājošie varturi un viņu kontrolētie masu (dez)informācijas līdzekļi klusē, ar to parādot, ka ir svešu varu kalpi. Ar nolūku ir iznīcināta latviešu zemniecība, tautas dzīvā spēka un morāles pamats.

Starptautiski tiesiskā veidā neveicot deokupāciju un dekolonizāciju, Latvijā latviešu tautai nav nodrošināta demokrātija un preses brīvība. Toties to pilnā mērā bauda okupanti, kolonisti un viņu pēcteči, kas izmanto katru iespēju, lai pazemotu latviešu tautu un kurinātu nacionālo naidu. (Tostarp ļaunprātīgi tiek izmantotas cilvēktiesības un Eiropas Cilvēktiesību tiesa.) Latviešu nacionālie centieni tiek vai nu diskreditēti, vai noklusēti. Mazos latviešu preses izdevumus nepārtraukti kontrolē Drošības policija, un par katru tajos atrastu, mūsu tautas ienaidniekiem nepatīkamu vārdu ierosina krimināllietas. Pat Baltkrievijā ir lielāka preses brīvība!

Rīgā gatavojas celt jaunu Gaismas pili – Nacionālo bibliotēku, kas valstij izmaksās vismaz 100 miljonus latu. Ja vairs nebūs latviešu tautas, pret kuru genocīds turpinās, kam tā būs vajadzīga?

Latviešu tauta vergo, slīkst nabadzībā un izmirst. Saskaņā ar ANO starptautiskajām konvencijām latviešu nācija jau sen bija jāpasludina par glābjamu un valsts, kā arī starptautisko institūciju nauda vispirms jānovirza latviešu tautai dzimstības un labklājības veicināšanai.

Diemžēl, kopš 1990. gada nosacītās neatkarības atgūšanas latviešu tautai nav bijis un joprojām nav latviskas, nacionālas vadības. Ir tikai pasaulē slaveni ''valsts nozadzēji'', kā arī milzīgais, labi apmaksātais birokrātiskais aparāts. Tas kopā ar lielo okupantu varzu arī ir pašreizējās, latviski runājošās varas galvenais balsts, jo latviešu tautas vairākums to neatbalsta. To, ka tautai nav ticības politiķiem, pierāda fakts, ka Latvijā ir viszemākais Eiropā partijās iesaistīto cilvēku skaits – mazāk par 1 %.

Cik ilgi latviešu tautai vēl būs jācieš? Vai arī jāseko Ukrainas, Gruzijas, Kirgīzijas paraugam, kam jau gatavojas mūsu kaimiņvalsts Baltkrievija?

Tuvojas 9. Saeimas vēlēšanas. Visas tā saucamās ''lielās'' partijas mūsu tautas acīs sevi ir galīgi diskreditējušas. Tās ir ''politisko līķu'' partijas. Vai tauta balsos par šiem pašiem ''līķiem''? Kaut vai datorvēlēšanās.

Latviešu tauta, beidz vergot! Mosties! Netici vairs varturu tukšajiem solījumiem! Seko beidzot saviem, nevis svešiem mērķiem! Iestājies par 1918. gada 18. novembra Latvijas Republikas tiesiskās pēctecības atjaunošanu un pilnīgu, starptautiski tiesisku okupācijas seku likvidāciju!

Latvijā, 2005. gada 14. jūnijā


* Politiskā nozīmē nelieto. P/o Nacionālā apvienība

Represēto latviešu zemnieku biedrībaNA pasākums 2005. gada 17. jūnijā2005. gada 17. jūnijā okupācijas atceres dienā pretī Krievijas vēstniecībai, laukumā Kongresu nama plkst. 1800 jauniešu apvienība ''Visu Latvijai'' bija sarīkojusi pasākumu, kurā īsu uzrunu (3-5 min.) klātesošiem vēlējās teikt arī NA Iniciatīvs grupas vadītājs Jānis Pinnis, taču to neatļāva pasākuma rīkotājs Raivis Dzintars, aizbildinoties, ka viss tajā iepriekš jau esot paredzēts,
t.i. nekas neparedzēts nedrīkst notikt (savdabīga ''demokrātijas un vārda brīvības'' izpratne).

Uzruna bija paredzēta sekojoša:
          Godātie Latvijas Republikas pilsoņi!
Šodien mēs atceramies dienu, kad tika okupēta un iznīcināta likumīgā Latvijas valsts. Pirms dažām dienām mēs atcerējāmies dienu, kad Latvijā tika uzsākts genocīds pret latviešu tautu.
Tagad mēs drīkstam to atcerēties. Bet vai ar to mums jāapmierinās? Tagad mūsu ''draugi'' un ''sabiedrotie'' gan austrumos, gan rietumos aicina mūs aizmirst bijušo, pavilkt svītru zem pagātnes notikumiem, lai kopā ar bijušajiem pāridarītājiem, veidotu ''gaišo nākotni''. Tā būšot labāk visiem. Bet, vai tiešām visiem? Arī latviešu tautai, kurai sava vieta šajā ''gaišajā nākotnē'' pat nav paredzēta. Tās vietā paredzēta t.s. ''politiskā nācija'', kas nav nekas cits, kā tā pati bēdīgi slavenā ''padomju tauta'', kuru kā ''vēsturisku nepieciešamību'' savulaik mums nesekmīgi centās ''iesmērēt'' b. Brežņevs. Tagad šo ''sprāgušo kaķi'' kā ''labu ēdienu'' mums mēģina ''iebarot'' Eiropas augstie komisāri. Vai ar to un vēl daudz ko citu, kas viltīgi paslēpts zem ''pagātnei pavelkamās svītras'' mums vajadzētu samierināties? Protams, ka nē. Mēs nedrīkstam ar to samierināties!
Tas ir tas pats jautājums par okupācijas seku likvidāciju – būtiskākais un aktuālākais politiskais jautājums Latvijā, no kura apzināti izvairās mūsu Saeima un valdība, arī prezidente, jo nevēlas zāģēt to zaru, uz kura paši sēž.

Jautājums tātad paliek tikai viens – vai beidzot ir pienācis laiks patiesai varas maiņai Latvijā, kāda vēl nav notikusi kopš okupācijas 1940. gadā. Liekas šis laiks beidzot ir pienācis. Tam jānotiek pēc 9. Saeimas vēlēšanām, kurās pirmo reiz jāpiedalās Vienotai, patiesi nacionālai politiskai organizācijai, kura, atšķirībā no citām būs patiesā opozīcijā joprojām pie varas esošai PSKP un VĻKJS nomenklatūrai un kurai, atšķirībā no citām, nebūs nekādu savu personīgo vai grupas ambīciju, jo vienīgi tāda tās spēs īstenot savas tautas un valsts nacionālās intereses.

Tāda organizācija jau tiek veidota. Tās nosaukums ir ''Nacionālā apvienība''. Tai aicināti pievienoties, vai to atbalstīt visi patiesi nacionāli domājošie Latvijas pilsoņi.

Paldies par uzmanību.Piezīme

Šis pasākums, atšķirībā no nacionālo spēku sapulces 16. aprīlī pie okupācijas muzeja, masu informācijas līdzekļos tika minēts. Droši vien tādēļ, ka tajā ''viss jau iepriekš bija paredzēts''.


Tev piedots tiks, ja nevarēji,

Bet itnekad, ja negribēji.


(Ibsens)
Atklāta vēstule
Visām Latvijas nacionālām politiskām un sabiedriskām organizācijām, visiem patiesi nacionāli domājošiem Latvijas pilsoņiem

Godātie domubiedri!
Samērā neilgajā laikā, kāds atlicis līdz 9. Saeimas vēlēšanām, P/o ''Nacionālā apvienība'' Iniciatīvas grupa atkārtoti aicina Latvijas nacionālās politiskās organizācijas, to sastāvā esošos un citus patiesi nacionāli domājošus Latvijas pilsoņus, pirmo reiz apvienoties vienotā vēlēšanu sarakstā, lai Saeimā radītu patiesu opozīciju joprojām pie varas esošajai PSKP un VĻRJS nomenklatūrai – savas tautas un valsts, nevis šeit dzīvojošās Krievijas tautas un citu valstu, nacionālo interešu aizsardzībai. Latvijas nacionālās sabiedriskās organizācijas un visus citus patiesi nacionāli domājošus Latvijas pilsoņus aicina šo vēlēšanu sarakstu atbalstīt.

Lai beidzot panāktu patiesu varas maiņu Latvijā pēc okupācijas 1940. gadā, ko mūsu tauta sen ir pelnījusi un nepacietīgi gaida, proti – pilnīgu okupācijas un ar to saistītā genocīda seku likvidāciju un tiesisku likumīgās 18. novembra Republikas pēctecības (kontinuitātes) atjaunošanu, vairs nedrīkst pieļaut vairākkārt atkārtoto kļūdu – nacionāliem spēkiem piedaloties vēlēšanās ar atsevišķiem sarakstiem.

Mūsuprāt, turpmāk šīs kļūdas atkārtošana jāvērtē kā savas tautas un valsts nacionālo interešu nodevība, ko mūsu tauta pratīs pienācīgi novērtēt ar visām no tā izrietošām sekām.

Svarīgi arī tas, lai vienotā patiesi nacionālā vēlēšanu sarakstā tiktu iekļauti vienīgi tādi deputātu kandidāti, kuriem būtu pilnīgi pieņemami augstāk minētie galvenie politiskie mērķi un kuri arī būtu brīvi no jebkādām savtīgām personīgām vai grupas ambīcijām, jo vienīgi tādi tie spēs šos mērķus īstenot un attaisnot savu vēlētāju uzticību.

Ceram, ka šoreiz šī liktenīgā kļūda vairs netiks pieļauta. Pretējā gadījumā sekas mūsu tautai un valstij var būt traģiskas.

Tuvāka informācija NA mājas lapā www.na-apvieniba.lv

Kontakti izmantojot e-pastu: na_apvieniba@inbox.lv vai nacionala_apvieniba@yahoo.com

30.06.2005. Ar cieņu,

NA Iniciatīvas grupa

tālr. 7270656


NA sabiedriskā aktivitāte 2005.g. 11. augustā"Nacionālā padome" laikrakstos DDD un LL bija ievietojusi aicinājumu 11. augustā plkst. 1800 pie Brīvības pieminekļa "piedalīties Brīvības cīņu uzvaras svinībās" ar ziedu nolikšanu un mītiņu. Šajā mītiņā, ar tā rīkotāju piekrišanu, bija paredzēts teikt runu arī NA Iniciatīvas grupas pārstāvim Jānim Pinnim.
Noteiktajā laikā mītiņš, parastā izpratnē nenotika. Ja būtu noticis, NA Iniciatīvas grupas pārstāvis, uzrunājot tā dalībniekus, būtu teicis sekojošo:

Godātie Latvijas Republikas pilsoņi!


Šodien paiet 85 gadi kopš noslēgts Latvijas un Krievijas miera līgums. Pirmais līgums vēsturē, kas tiesiski un arī taisnīgi "uz mūžīgiem laikiem" noteica abu valstu savstarpējo attiecību pamatus. Šis līgums, kas joprojām ir spēkā, jo tiesiski no tā nav atteikusies neviena no līgumslēdzējām pusēm, noteica arī abu valstu robežu. Tādēļ nekāds jauns robežlīgums Latvijai ar Krieviju nav vajadzīgs. To grib Krievija, jo tā, rupji pārkāpjot šo līgumu, okupācijas laikā nelikumīgi piesavinājās daļu no Latvijai piederošās teritorijas. Tādēļ Latvijā joprojām pie varas esošā vietējā PSKP un VĻKJS nomenklatūra, t.s. 4. maija režīms, arī grib slēgt jaunu robežlīgumu ar Krieviju, kā parasti, savas tautas un valsts nacionālās intereses neievērojot.
Šo kārtējo pašreizējās varas nodevības aktu novērsa nacionālo spēku sapulce š.g. 16. aprīlī pie Okupācijas muzeja, kuras pieņemtajā rezolūcijā norādīts uz vairākiem rupjiem šīs ieceres Satversmes pārkāpumiem un arī kriminālatbildību tās veicējiem.
Ne velti pašreizējos "demokrātijas un vārda brīvības" apstākļos visi centrālie plašsaziņas līdzekļi par šo sapulci un tajā pieņemto rezolūciju pilnīgi klusēja.
Tā rezultātā ir radusies situācija, kad pie varas esošie vienpusēji, bez tautas piekrišanas, vairs nevar slēgt jaunu robežlīgumu ar Krieviju, kaut Krievijai ļoti vajag, lai tieši Latvija to darītu, jo pati to darīt negrib. Tad pārāk atklāti visai pasaulei kļūtu redzama tās politikas amorālā, prettiesiskā būtība.
Bet Latvijai šī situācija ir ļoti izdevīga, jo pastāv reāla iespēja ka Krievija, agrāk vai vēlāk kļūstot par patiesi tiesisku valsti, pati atteiksies no savām nelikumīgajām pretenzijām uz Latvijas teritoriju un atzīs noslēgto miera līgumu ar Latviju par spēkā esošu. Vienlaikus tas nozīmētu arī okupācijas un ar to saistītā genocīda atzīšanu ar visām no tā izrietošām sekām.
Tieši tādu notikumu ievirzi, pirmo reiz piedaloties Saeimas vēlēšanās, centīsies panākt vienota, patiesi nacionāla politiska organizācija – Nacionālā apvienība, kura, atšķirībā no jebkuras citas politiskās organizācijas, iestājas par tiesisku 18. novembra Republikas pēctecības jeb kontinuitātes atjaunošanu, kāda mums vēl joprojām nav un pilnīgu okupācijas seku likvidāciju – deokupāciju, dekolonizāciju, deboļševizāciju.
Pievienoties šai organizācijai, vai to atbalstīt aicināti visi patiesi nacionāli domājošie Latvijas pilsoņi.

Pateicos par uzmanību.
Latviešu tautai
Latvijas Saeimas ievēlētajai Valsts prezidentei Vairai Vīķei – Freibergai
Latvijas Ministru prezidentam Aigaram Kalvītim
Latvijas ārlietu ministram Artim Pabrikam

ATKLĀTA VĒSTULE


Jau pagājuši 15 gadi, kopš Latvija atguvusi formālu neatkarību, bet neviens no Latvijas “prezidentiem” un neviena Latvijas “valdība” nav mēģinājuši atklāti, oficiāli pieprasīt 1939.gada 23.augusta Molotova-Ribentropa pakta noziedzīgo slepeno protokolu seku likvidāciju. Tajā pat laikā Amerikas Savienoto Valstu Kongresa Tautas pārstāvju palāta ar šā gada 22.jūlija rezolūciju, kā arī ar Kongresa Augšpalātas (Senāta) šā gada 19.maija rezolūciju pieprasa, lai Krievija atzīst Baltijas valstu okupāciju un aicina to nosodīt.
Rodas pamatots jautājums – kam kalpo Latvijas varas nesēji?
Un arī secinājums – Maskavai … daži Briselei, bet neviens latviešu tautai.
Tā jau nav tikai gļēvulība. Tā ir atklāta latviešu tautas nodevība!
Tagad šo “valdību” partijas aktīvi gatavojas, pārgrupējas 9.Saeimas vēlēšanām. Kārtējai lielai tautas muļķošanai, kopš 1990.gada jau 5.reizi.
Latvieši, vai jūs vēl ticat šai viltus demokrātijai, šīm melu partijām? Neesiet tik vientiesīgi! Neticiet viņu vārdiem un tukšajiem solījumiem! Skatieties uz viņu darbiem! Proti, uz pastāvīgiem nedarbiem, jo viņi latviešu tautu šajos 15 gados ir iegrūduši galīgā postā.
Latvija Eiropas Savienībā (kārtējā PSRS) nabadzības un plašas noziedzības ziņā ir pastāvīgi pirmajā vietā. Cik ilgi vēl to pieļausim? Ko vēl gaidāt no šiem varasvīriem, sievām un viņu partijām?
Neceriet, ka šīs - arī pārveidotās - partijas kaut ko nozīmīgu darīs latviešu tautas labā!
Latviešu un latviski runājošos vēlētājus pastāvīgi baida: ja nebalsosiet par “latviešu” partijām, tad Saeimā ievēlēs krievvalodīgos. Vai tad nav vienalga, vai Saeimā sēdēs latviski runājošie deputāti, kas kalpo Maskavai, vai krievvalodīgie, kas tāpat kalpo Maskavai???
Taču starpība priekš vēlētājiem tomēr ir milzīga!
Latvieši, balsojot par savas tautas nodevējiem, jūs esat morāli līdzvainīgi viņu noziegumos, - gan politiskos, gan kriminālos. Nemazgājiet rokas nevainībā. Jums katram ir galva uz pleciem. Domājiet, analizējiet! Nevainīgu pieaugušo cilvēku nav. Arī malā stāvētājs ir līdzvainīgs. Viņš nāk no tautas, ir daļa no tās un ir atbildīgs par tautas likteni. Daudzi aprobežotie saka: “Es ar politiku nenodarbojos”. Bet vēlēšanas ir tīra politika. Pat, saņemot pakalpojumus un iepērkoties, jūs atbalstāt šo valdību…
Latvieši, nekunkstiet un nevaimanājiet! Jūs esat šo varu ievēlējuši un jums par viņu “jārūpējas”. Jāpieprasa, lai viņi kā tautas kalpi par jums rūpētos, bet ne jūs bendētu un apzagtu.
Skatieties un domājiet! Šie “tautas kalpi” un viņu daudzskaitlīgie birokrāti ar jums pat cilvēcīgi runāt negrib. Jūs viņiem netiekat pat klāt. Tas galvenokārt ir tikai Latvijā. Šie “kalpi” ir uzsēdušies jums uz kakla un jūs izsūc. Jūs baro ar Rietumu pārtikas surogātiem un smadzenes pūderē ar TV seriāliem.
Tomēr daudzi no jums atkal skries balsot par kādu kārtējo kaklakungu, jo viņš ir smuks un kādreiz pateicis arī kādu labu vārdiņu…

Pielikumā: p/o Nacionālā apvienība un s/o Represēto latviešu zemnieku biedrība koncentrētās pamatnostādnes (programma) 9.Saeimas vēlēšanām.

P/o Nacionālā apvienība
S/o Represēto latviešu zemnieku biedrība


2005.gada 23.augustā

P/o Nacionālā apvienība un s/o Represēto latviešu zemnieku biedrība koncentrētās pamatnostādnes (programma) 9.Saeimas vēlēšanām 1. Patiesi, ar sirdi un dvēseli kalpot latviešu tautai (ko jau darām).
 2. Cīnīties par Latvijas teritorijas pilnīgu atjaunošanu 1940.gada robežās (to arī jau darām).
 3. Cīnīties par latviešu tautas veselīgu, tikumīgu un fizisku, pieaugumu, lai latvieši Latvijā būtu vismaz 75% no iedzīvotāju skaita.
 4. Cīnīties, lai latvieši (ne latviski runājošie) būtu pilntiesīgi saimnieki savā Tēvzemē.
 5. Cīnīties par steidzīgu okupācijas un tās seku pilnīgu likvidēšanu - deokupāciju, dekolonizāciju, deboļševizāciju - , ko jau darām.
 6. Cīnīties par latviešu tautas tradicionālā dzīves veida, arī tikumības, atjaunošanu, īpaši laukos, tos arī modernizējot.
 7. Ieviest pareizu latviešu valodu pilnīgi visās dzīves jomās.
 8. Ieviest Latvijā patiesu, Dieva ieprogrammētu, tautas varu (demokrātiju).
 9. Cīnīties pret Latvijas zemes iztirgošanu ārzemniekiem un okupantiem. Latvijas zemei jāpieder tikai īsteniem Latvijas pilsoņiem, līdz apmēram 100 ha platībā.
 10. Cīnīties par patiesu latviešu tautas dzīves līmeņa (labklājības) celšanu.Aicinām visas latviešu partijas un organizācijas pieņemt šīs pamatnostādnes un tās pildīt.
Lūdzu, nemuļķojiet tautu ar izplūdušām, glumām programmām.


Latvieši Mēs bijām,
Mēs esam,
Mēs būsim.


Atklāta vēstule latviešu tautai 2005. gada 1. oktobrī


Izzagtā valsts un beztiesiskā, verdzībā un nabadzībā grimstošā latviešu tauta!


Visas nelaimes izriet no tā, ka Atmodas laikā, bet vēl jo vairāk tās “iemidzināšanas” laikā mēs uzticējāmies tautiski maskētiem tautas nodevējiem, kuri arī vēl tagad sēž tautai uz kakla, dzied Latvijas himnu, svētkos staigā zem sarkanbaltsarkanā karoga un sola tautu iecelt saulītē.
Vai tautas lētticībai ir robeža?
Kamēr tauta skatās varnešu piespēlētos mietpilsoniski degradējošos TV seriālus, kas cilvēkus zombē, veidojot nedomājošu patērētāju sabiedrību, tikmēr šī pati vara valsti ir izzagusi.
Tik mazā valstī 15 gados saradušies 500 miljonāri un miljons vergu – nabagu!
Vai kāds no šiem miljonāriem ir godam – ar savu darbu un prātu – ticis pie lielās naudas? Nē, viņi, kā tas ciniski tiek skaidrots, “īstajā brīdī bijuši īstajā vietā”.
Tuvojas 9.Saeimas vēlēšanas. Birst tukši solījumi. Tie paši valsts izzadzēji pārgrupējas, veidojot pat jaunas partijas, uz valsts rēķina notiek slēptā aģitācija, par ko liecina, piemēram, Šlesera (Pirmā partija) plakāti uz autoceļiem.
Ko Latvijā meklē, viesojoties īsā laika sprīdī jau otro reizi, miljardieris un miljardieru tautas pārstāvis Berezovskis? Zīmīga ir viņa tikšanās ar augstām Latvijas amatpersonām – Iekšlietu ministru , Pirmās partijas pārstāvi Ē.Jēkabsonu, Saeimas priekšsēdētāju I.Ūdri (“Zaļo un zemnieku savienība”), Tautas partijas faktisko vadītāju, “Latvijas valsts mīlētāju” A.Šķēli u.c.
Paruna saka: “Pasaki, kas ir tavs draugs, un es pateikšu, kas esi tu”.
Latvijai cauri plūst dolāru miljardi. Diemžēl, speciāli garām valsts kasei.
Ir zināms, ka , turot tautu nabadzībā un pakļautībā, ar to viegli manipulēt. To Latvijas varas pārstāvji arī dara. Neceriet, ka tie mainīsies!

Latvieši! Domājiet, analizējiet, rīkojieties, bet tikai neticiet pašreizējās varas skaistajiem vārdiem, tukšajiem solījumiem!

P/o “Nacionālā apvienība”
S/o “Represēto latviešu zemnieku biedrība”


Šī vēstule, kopā ar citiem
RLZB sagatavotiem materiāliem,
tika izplatīta mītiņa "Mēs pret
nabadzību" laikā, ko bija sarīkojusi
Brīvo arodbiedrību savienība
Doma laukumā Rīgā 01.10.2005


Vēstījums


Godātie domubiedri,

Šogad mums vēl neizdevās nodibināt vienotu, patiesi nacionālu politisko organizāciju. Tomēr tas nav mazinājis vēlmi to panākt.
Mēs jūtam, ka tāda politiska organizācija Latvijā ir vajadzīga, jo tai alternatīvas nav.
Kopš t.s. neatkarības atgūšanas to gaida visi patiesi nacionāli domājošie Latvijas pilsoņi. Īpaši tie, kuri līdz šim vēlēšanās nav balsojuši un arī turpmāk nebalsos par kādu no 4.maija režīma piedāvātajām boļeševistiskām (t.s. kreisajām), kosmopolītiskajām (t.s. centriskām un labējām), vai pseidonacionālām partijām, kas paredzētas nacionāli domājošo pilsoņu maldināšanai un to spēku sadrumstalošanai.
Iespējams, ja ne šogad, tad nākošgad tiks izveidota sabiedriska organizācija, kuras mērķi būs tādi paši, kā mūsējie. Tā nebūs konkurents, bet labs palīgs mūsu kopējā mērķa sasniegšanā.
Kā sabiedriska organizācija, kuras veidošanā nav tādu šķēršļu , kādi paredzēti politiskām organizācijām, tā jau drīzā laikā var kļūt par nacionāli domājošo Latvijas pilsoņu visplašāk pārstāvēto organizāciju, jo var pulcēt arī jebkuras citas, tostarp politiskas organizācijas dalībniekus.
Kā tāda tā var būt arī drošs pamats augstākā līmeņa – politiskas organizācijas nodibināšanai. Ceru, ka tā notiks.
Priecīgus Ziemassvētkus un Laimīgu Jauno gadu!2005.g. decembrī
NA Iniciatīvas grupas vadītājsJānis Pinnis

ATKLĀTĀ VĒSTULE
visiem īsteniem Latvijas Republikas pilsoņiem.

Tautieši!

Notikumi šogad, sakarā ar leģionāru piemiņas dienu, liek mums apzināties skaidrāk nekā jebkad, ka valsts, kādā pašreiz dzīvojam, nav mūsu valsts.
Pēc PSRS sabrukuma Latvijā pie varas palikusī vietējā PSKP un VĻKJS nomenklatūra, t.s. 4.maija režīms, negrib un tādēļ arī nevar patiesi īstenot Satversmes pamatprincipu – „Latvijas valsts suverenā vara pieder Latvijas tautai.” Nevis tajā nelikumīgi iekļuvušajai un palikušajai, joprojām tai naidīgās okupētājvalsts tautai, kura skaitā tai jau līdzīga un arī tiesībās tai tiek pielīdzināta. Ar pašreizējās varas nemitīgu gādību, tai ir pat sava pastāvīgi augoša pārstāvniecība Saeimā (!?), jo ir tās varas drošākais balsts.
Tādēļ Satversme Latvijā praktiski nedarbojas. Tās „atjaunošana” ir izrādījusies kārtējā fikcija tautas muļķošanai.
Tāds stāvoklis nav un nevar būt nevienā nacionālā un demokrātiskā valstī, jo tas ir absurds. Bet Latvijā tas oficiāli tiek vērtēts par gluži normālu. Tādēļ valsti, kādā pašreiz dzīvojam, nevar uzskatīt ne par nacionālu, ne demokrātisku. Vēl mazāk par neatkarīgu. Tādēļ Latvijā notiek tā, kā tas notiek arī mūsu tautai un valstij nozīmīgās dienās. Pašreizējā vara, tā vietā, lai šajās dienās likvidētu zināmu naidīgu un agresīvu elementu provokācijas jau dīglī, būtiski ierobežo tautas tiesības tās cienīgi atzīmēt. Šoreiz 16.martā Rīgā un Liepājā aizliedzot jebkādus pasākumus, īpaši tradicionālos gājienus ar ziedu nolikšanu, godinot savus Otrā Pasaules kara varoņus. Kā informēja centrālie plašsaziņas līdzekļi, tādi pasākumi varot būt bīstami sabiedrībai un valsts drošībai (?!). Jautājumi kādai sabiedrībai, kādas valsts drošībai, kā un kādēļ tikai šoreiz, paliek neatbildēti.
Lai pilnīgi novērstu šo „bīstamību”, bija paredzēta arī Brīvības pieminekļa norobežošana ar žogu, kas pēdējā naktī tika izdarīts. Tāda varas rīcība nav attaisnojama. Bet pašreizējo varu tas neuztrauc. Tai daudz svarīgāk ir, kā tādus notikumus vērtē ārzemju, īpaši ”draudzīgās” Krievijas centrālie masu (dez)informācijas līdzekļi. Savējos par tiem, kā parasti, parādās vienīgi „pareizā” informācija, jo „nepareiza” tajos parādīties nevar.
Notikumi šogad pie Brīvības pieminekļa atgādina citus tiem līdzīgus, mūsu valsts izcilas jubilejas reizē, vēl pirms „neatkarības atgūšanas”. Toreiz Brīvības piemineklis tika norobežots no tautas daudz brutālākā veidā un vietējās PSKP CK ideoloģiskais sekretārs, vēlākais „neatkarības atjaunotājs” un t.s. 4.maija režīma dibinātājs b.Gorbunovs draudēja ar represijām katram, kurš mēģinātu tam tuvoties. Šoreiz draudu vietā bija brīdinājums par iespējamiem terora aktiem, vēlāk gan saprata, ka tas ir „pārsālīts” un to atsauca.
Toreiz, tāpat kā šoreiz, šo varas rīkoto pasākumu mērķis būtībā bija un paliek viens un tas pats: Nepieļaut tiesisku 18.novembra Republikas pēctecības (kontinuitātes) atjaunošanu. Izdzēst to no tautas apziņas un nostiprināt savu varu, saglabājot un legalizējot okupācijas sekas. Likt saprast katram, kurš vēl gribētu par to šaubīties, ka tikmēr, kamēr mēs būsim pie varas, šī būs mūsu nevis jūsu valsts.
Tagad ir laiks pārdomām.
Varbūt kādam tomēr liksies, ka kaut kas ir jādara, lai šo stāvokli mainītu. Varbūt vēl šogad.
Jānis Pinnis
p/o NACIONĀLĀ APVIENĪBA
Iniciatīvas grupas vadītājs

P/O ''Nacionālā apvienība'' Iniciatīvas grupas
paziņojums

par gaidāmajām 9. Saeimas vēlēšanām


Jau pirms 8. Saeimas vēlēšanām topošā vienotā patiesi nacionālā politiskā organizācija ''Nacionālā apvienība'' aicināja visas Latvijas nacionālās (kas sevi par tādām uzskata) politiskās organizācijas veidot vienotu vēlēšanu sarakstu uz kopēju galveno politisko mērķu un pilnīgas vienlīdzības pamata. Toreiz šim aicinājumam nesekoja neviena ''nacionāla'' politiskā organizācija un vēlēšanu rezultāti pārliecinoši pierādīja, ka vienīgi tas spētu reāli apdraudēt līdzšinējo vietējās PSKP un VĻKJS nomenklatūras prettautiskās varas komfortu.
Arī šoreiz, gan toreiz esošo, gan pēc tam jaunizveidoto ''nacionālo'' politisko organizāciju vadītāji nevēlējās sekot šim aicinājumam, neievērojot atkārtotu brīdinājumu par iespējamām tādas rīcības smagajām un nelabojamām sekām. Šis nožēlojamais fakts arī šoreiz paliks uz viņu sirdsapziņas.
Tādēļ arī 9. Saeimas vēlēšanu rezultāti, visticamāk, būs līdzīgi iepriekšējiem. Ceram, ka tiem būs jābūt pēdējiem, kas beidzot pamodinās un arī pamudinās visus patiesi nacionāli domājošos Latvijas pilsoņus īsteni apvienoties. Spēks ir tikai vienotībā un pašreizējos apstākļos tas ir absolūti nepieciešams.
Tādēļ, ka neesam vēl reģistrēti un vienota, patiesi nacionāla vēlēšanu saraksta izveidošana arī nav panākta, p/o ''Nacionālā apvienība'' šajās vēlēšanās nepiedalās. Tomēr arī šajos apstākļos tā centīsies ietekmēt politisko attīstību vēlamā virzienā. Šoreiz aicinot balsot par sarakstu Nr. 8 ''Mūsu zeme'', kas šobrīd atrodas vistuvāk mūsu politiskajiem mērķiem un tajā balotējas arī daži mūsu biedri.


27.08.06.

Iniciatīvas grupas vadītājs
Jānis Pinnis
P/o "Nacionālā apvienība" Iniciatīvas grupas lēmumsPar Statūtu 10.p. pārkāpumu, kas aizliedz dalību citā politiskā organizācijā,
no NA izslēgt:


27.09.2006.
vadītājs J.Pinnis
sekretāre L.Leja

Vēstījums gadu mijā
visiem esošiem un topošiem NA dalībniekiem


Godātie domubiedri!


    Aizejošais 2006. gads NA bija pārdomu, jaunu darbības iespēju un arī nelielu cerību laiks. Cerības gada sākumā bija saistītas ar rudenī paredzētajām Saeimas vēlēšanām, kaut daļēji tās izmantot savu mērķu īstenošanai. Šīs cerības tomēr nepiepildījās, ne tikai valdošā režīma pieaugošās, pret NA izveidošanu vērstās darbības dēļ, bet arī veikto pasākumu dēļ, nolūkā nepieļaut patiesi nacionālo spēku apvienošanos un novadīt arī šoreiz pieaugošo tautas neapmierinātību sev vēlamā gultnē; Tostarp S/O ''Visu Latvijai'' pēkšņā pārtapšana par partiju, iepriekš norobežojoties no topošās NA un tās galvenajiem politiskajiem mērķiem – tiesiskas 18. novembra Republikas pēctecības atjaunošanas un pilnīgas okupācijas seku likvidācijas. Vienlaikus visai plaši izvēršot nezināmu sponsoru finansētus teatrālus pasākumus, nolūkā piesaistīt lētticīgus nacionāli noskaņotus pilsoņus, īpaši jauniešus. TB/LNNK – līdzšinējā oficiālā ''nacionālās politikas'' monopoliste, pirms vēlēšanām pasludināja, ka turpmāk kļūšot ''patiesi nacionāla''. Savukārt ZZS, lai kļūtu vēl ''nacionālāka'', piesaistīja tādus ''nacionālistus'', kā Visvaldi Lāci un Aleksandru Kiršteinu. Pat valdošo kosmopolītisko partiju priekšvēlēšanu retorikā parādījās līdz tam nedzirdēti jēdzieni, kā ''nacionālās intereses'' un gatavība tās aizstāvēt. Jāatzīst, ka šie pasākumi sevi attaisnoja, jo valdošās koalīcijas partijas vēlēšanās guva ''pārliecinošu vēlētāju atbalstu'', par ko joprojām nebeidz paši sevi slavēt.
    Tomēr, kā mēdz teikt, ''katram kokam ir divi gali''. Mūsuprāt, valdošā režīma sajūsma par vēlēšanu rezultātiem nav īsti pamatota. Iespējams, ka viņi paši to apzinās, jo visas šī labi inscenētā ''vēlēšanu teātra'' lomu tēlotājas partijas, gan Saeimā iekļuvušās, gan neiekļuvušās pēc būtības, jau šobrīd atrodas politiskā bankrotā, vai vismaz tā priekšvakarā. Iekļuvušās tādēļ, ka tūlīt pēc vēlēšanām lika saprast, ka pirms tām dotos solījumus nedomā pildīt, bet neiekļuvušās tādēļ, ka kārtējo reiz izgāzās. Dažas no tām, piem. VL un TB/LNNK, katra savā veidā jau mēģina no šīs neapskaužamās situācijas izkļūt. Mūsuprāt, tas vēlamo rezultātu nedos, jo tas, kas reiz nodevis, darīs to vienmēr. Arī kāds gudrais esot teicis: Var piemānīt tautu vienreiz, var to darīt vēlreiz, bet nevar to darīt vienmēr.
    NA, tādēļ, ka nav vēl reģistrēta un vienota, patiesi nacionāla vēlēšanu saraksta izveidošana arī netika panākta, šajās vēlēšanās nepiedalījās, un to rezultātus paredzēja jau iepriekš. Mūsuprāt tieši NA ir izrādījusies vienīgā ieguvēja šajās vēlēšanās, jo nekad, nekādu ''pragmatisku apsvērumu'' dēļ nav atteikusies no saviem galvenajiem politiskajiem mērķiem un vienmēr, neraugoties uz jebkādiem šķēršļiem, nelokāmi centusies tos īstenot. Tādēļ, atšķirībā no jebkuras citas Latvijas ''nacionālas'' politiskas organizācijas, tai politisks bankrots nedraud.
Aizejošā gadā NA ir atradusi jaunu iespēju savas darbības pilnveidošanai, padarot to arī intensīvāku; Ir reģistrēta sabiedriska organizācija (biedrība) Nacionālā apvienība, kurā var iestāties jebkurš Latvijas pilsonis, neatkarīgi no piederības kādai citai sabiedriskai, vai pat politiskai organizācijai, ja piekrīt veicināt NA galveno mērķu īstenošanu. Kaut biedrībai nav tiesību tieši darboties politikā, tā, piesaistot nacionāli domājošus pilsoņus, var veidot drošu pamatu arī politiskas organizācijas izveidošanai, kuras uzdevums būs šos mērķus īstenot. Biedrība jau tagad sekmīgi to dara un darīs arī turpmāk.
Informācija par šo biedrību un tās darbību tiek publicēta mūsu mājas lapas www.na-apvieniba.lv IV nodaļā.
    Tātad NA darbību kopumā aizejošā gadā var vērtēt kā pozitīvu. Tas ļauj pamatoti cerēt uz vēl labākiem panākumiem nākošā gadā.
Gaišus Ziemassvētkus un panākumiem bagātu Jauno gadu arī jums!2006. g. decembrī
Jānis Pinnis
p/o Nacionālā apvienība

Iniciatīvas grupas vadītājs
PAZIŅOJUMS

par jaunu "Latvijas un Krievijas robežlīgumu"Saskaņā ar starptautisko tiesību normām, nelīdztiesīgi līgumi, uzspiesti kādai no līgumslēdzējām pusēm, neievērojot tās likumīgās tiesības, nevar būt juridiski saistoši un tiesiskas sekas neizraisa.
Jauns "Latvijas un Krievijas robežlīgums", kas sagatavots divu lielvaru – Krievijas un Eiropas Savienības interesēs, to rupja spiediena rezultātā, neievērojot Latvijas valsts likumīgās tiesības, nevar būt juridiski spēkā esošs no tā parakstīšanas brīža.
Sagatavojot un parakstot tādu līgumu, Latvijā joprojām pie varas esošā bij. PSKP un VĻKJS nomenklatūras kliķe, būs pārliecinoši pierādījusi savu neatbilstību likumīgās 18. novembra Latvijas Republikas tiesiskai pēctecībai un to apliecinājusi ar pilnīgu nespēju aizstāvēt savas valsts likumīgās tiesības un nacionālās intereses starptautiskās attiecībās.
Ja tāds līgums tomēr tiks noslēgts, tas likumīgajai 18. novembra Latvijas Republikai nebūs juridiski saistošs, bet tā sagatavotāji un slēdzēji sodāmi pēc likumīgās LR likumiem par sevišķi smaga valsts nozieguma izdarīšanu.24.01.2007.
Jānis Pinnis
p/o NA I.g. vadītājs


PAZIŅOJUMS


par atbalstu igauņu tautai sava goda aizstāvēšanā   Nesenie notikumi Tallinā, sakarā ar okupācijas armijas pieminekļa un tā pakājē apbedīto kareivju mirstīgo atlieku humāno pārvietošanu uz militāro kapsētu, kas izraisīja Igaunijā palikušās okupētājvalsts "piektās kolonnas" vandālisku ārdīšanos, liecina par to, ka otrais pasaules karš Baltijā vēl nav beidzies.
   Pašreizējā Krievijas valdība, organizējot bezprecedenta iejaukšanos Igaunijas, kā suverenās valsts iekšējās lietās, atbalstot huligāniskos grautiņus Tallinā un pie Igaunijas vēstniecības Maskavā, kā arī aktivizējot šajā nolūkā savu daudz lielāko "piekto kolonnu" Latvijā, ļaunprātīgi izmanto Eiropas Savienības pašreizējo, no Krievijas enerģētiskās atkarības motivēto "politkorektumu".
   Tas liecina par Krievijas, kā PSRS tiesību pārmantotājas, pret Baltijas valstīm, kopš otrā pasaules kara sākuma vērstās agresīvās politikas tiešu turpināšanu.
   Mūsuprāt Eiropas Savienībai, ja tā vēlas būt demokrātijas un cilvēku tiesību aizstāve Eiropā, šo jēdzienu patiesā nozīmē, būtiski jāmaina sava vienaldzīgā attieksme pret Krievijas pašreizējo, pret tās kaimiņos esošām ES dalībvalstīm vērsto, ar seno romiešu principu motivēto agresīvo politiku.
   Vienīgi tā būs iespējams veicināt drīzāku patiesas demokrātijas iedibināšanu arī Krievijā, kas būtu visu ES dalībvalstu interesēs.
   "Nacionālā apvienība" izteic viennozīmīgu atbalstu igauņu tautai un tās valdībai, sakarā ar minētajiem notikumiem Tallinā un uztver tos kā labu piemēru sekmīgai tās pašas problēmas risināšanai arī Latvijā.
   Mēs apzināmies, ka šīs problēmas sekmīga risināšana Latvijā
, kā Baltijas centrā, kur PSRS kopš otrā pasaules kara sākuma konsekventi veidoja "ķīli" Baltijas valstu "skaldīšanai un valdīšanai", savas lielākās "piektās kolonnas" veidā, kuru, atšķirībā no Igaunijas, gļēvi atbalsta pašreizējā Latvijas valdība un kuru sākotnējā nolūkā tagad izmanto arī PSRS tiesību pārmantotāja Krievija, salīdzinoši būs daudz grūtāka.
   Tomēr šīs grūtības būs jāpārvar, jo citas iespējas arī latviešu tautai sava goda aizstāvēšanā nav un nebūs.
   Tas nevien vārdos vai rakstos, bet darbos būtu jāatbalsta arī Eiropas Savienībai, ja tā patiesi vēlas panākt stabilu un paliekošu mieru Eiropā.Rīgā
21.05.07.


S/O "Nacionālā apvienība"
valdes vārdā
dr. Valdis Šteins

p/o Iniciatīvas grupas vadītājs
Jānis PinnisPAZIŅOJUMS

PAR LATVIJAS TAUTAS APTAUJU LIKUMĪGAS VALSTS VARAS ATJAUNOŠANAI


   Pēc "Nacionālās apvienības" ierosinājuma, ar Pilsoņu Kongresa atbalstu, tiek rīkota Latvijas tautas aptauja, vācot parakstus par likumīgas valsts varas atjaunošanu uz 1918. gada 18. novembrī dibinātās Latvijas Republikas tiesiskās pēctecības pamata.
   Tās tuvākais uzdevums ir nekavējoši izbeigt PSRS uzsākto un pašreizējās valsts varas Krievijas un Eiropas Savienības interesēs turpināto, pret savu tautu un valsti vērsto genocīda politiku.
   Šī aptauja nav referendums, vai balsojums par tāda rīkošanu, jo likumīgas valsts varas atjaunošanai nekāds referendums nav vajadzīgs.
Tādēļ arī notāra apstiprinājums parakstiem nebūs vajadzīgs.
   Referendums bija vajadzīgs pašreizējai valsts varai, lai tā būtu tiesīga būtiski grozīt likumīgās 18. novembra Latvijas Republikas Satversmi un likumdošanu, noziedzīgā Molotova – Ribentropa pakta radītās okupācijas seku saglabāšanai. Tomēr tā ir to darījusi un turpina darīt arī bez referendumā izteikta tautas atbalsta un tādēļ nav likumīga.
   Likumīgas valsts varas atjaunošana ir nevien katra Latvijas Republikas pilsoņa elementāras tiesības, bet arī pienākums. NA ir vienīgi devusi iespēju to izpildīt.
Tagad ir īstais laiks to darīt, jo cita vairs var nebūt.
   Šī aptauja ir pilnīgi likumīga arī pašreizējos šķietamās demokrātijas apstākļos. Tās mērķis būs sasniegts, ja savākto parakstu būs vairāk par pusi no Latvijas kopējā balsstiesīgo pilsoņu skaita.
   Sasniegt tādu rezultātu ir iespējams arī pašreizējos apstākļos, ja aptaujāti tiktu visi LR pilsoņi līdz valsts okupācijai un to pēcnācēji. NA ir pārliecināta, ka aptaujas mērķis tiks sasniegts, jo uzskata, ka Latvijas pilsoņu vairākums joprojām ir uzticīgs likumīgajai 18.novembra Latvijas Republikai.
   Citādi nāksies atzīt, ka mūsu tautai ir tāda valdība, kādu pati pelnījusi.
   Lielā darba apjoma un ierobežoto iespēju dēļ to paveikt, aptaujai termiņš nav noteikts. Vēlams to pabeigt līdz Latvijas Republikas 90. gadadienai. Tomēr, jo drīzāk, jo labāk.
   Pat tad, ja aptauja vēlamajā laikā nebūs pabeigta, paveiktais darbs nebūs veltīgs, jo tas nezudīs un tiks turpināts, līdz mērķis būs sasniegts.
Vienlaikus notiks "graudu atsijāšanās no pelavām", t.i. rasts drošs pamats tālākai virzībai uz noteikto mērķi. Tieši tas, kas līdz šim tik ļoti bija trūcis.
   Bet nelikumīgajai valsts varai komfortablais laiks būs neatgriezeniski beidzies. Pagaidām. Un arī tas būs pozitīvs rezultāts.
Tuvāka informācija par aptauju un tās norisi rodama NA mājas lapas www.na-apvieniba.lv IV nodaļā.
   Ievērojot aptaujas būtisko nozīmi Latvijas tautas un valsts liktenī, to pamatoti var uzskatīt par Latvijas otrajām brīvības cīņām.
   Ja pirmajās tautai vajadzēja aizstāvēt savu valsti ar ieročiem pret lielu ienaidnieku pārspēku austrumos un rietumos, tad otrajās toreiz izcīnīto un vēlāk zaudēto valsti tai ir jāatgūst ar garaspēku pret to pašu ienaidnieku vēl lielāku pārspēku, lai atkal pati būtu saimnieks savā zemē.

   Vēsture ir pierādījusi, ja tauta ir vienota savā cīņā, tā spēj uzvarēt jebkuru pārspēku.

   Latvijas tauta uzvarēja pirmajās un tai jāuzvar arī otrajās brīvības cīņās.

   Ja būsim vienoti un patiesi to gribēsim, tad arī varēsim!


Jānis Pinnis
p/o NA Iniciatīvas grupas vadītājs

09.07.07.


VĒLREIZ PAR LATVIJAS TAUTAS APTAUJU
LIKUMĪGAS VALSTS VARAS ATJAUNOŠANAI   Š.g. pavasarī, pēc Nacionālās apvienības (NA) iniciatīvas uzsāktā Latvijas Pilsoņu Kongresa (PK) darbības atjaunošanas procesa sākumā, no PK delegātiem ievēlētā Rīcības grupa, kā PK pārstāve līdz tā darbības pilnīgai atjaunošanai, kuras sastāvā tika ievēlēts arī s/o NA valdes priekšsēdētājs Valdis Šteins, solīja atbalstīt NA ierosināto Latvijas tautas aptauju likumīgas valsts varas atjaunošanai un saskaņoja arī tās piedāvāto aptaujas tekstu, kas vasaras sākumā tika publicēts internetā PK un NA mājas lapās.
   Tas viesa pamatotu cerību, ka beidzot likumīgas valsts varas atjaunošanas process Latvijā ir sekmīgi uzsākts, jo vairāk tādēļ, ka ar PK līdzdalību rīkotā Latvijas tautas aptauja, kā līdzeklis šī mērķa sasniegšanai, bija pilnīgi likumīgs arī pašreizējos šķietamās demokrātijas apstākļos. Šī procesa sekmīgai turpināšanai atlika vienīgi noformēt s/o NA un PK kopēju informāciju par aptaujas organizāciju, kas spētu tās sekmīgu norisi nodrošināt un to publicēt.
   Lai paātrinātu šīs informācijas publicēšanu, es vasaras sākumā piedāvāju PK Rīcības grupai tādas informācijas projektu, ko varētu vienīgi parakstīt. Iepazinies ar šo projektu, Valdis Šteins tomēr solīja noformēt to pats.
   Kad arī pēc tam solītā informācijas noformēšana joprojām kavējās, jau rudenī es nosūtīju Valdim Šteinam sekojošu vēstuli, kurā minētais tās publicēšanu attaisno:

   "Valdi! Atkārtoti lūdzu beidzot noformē, kā pats to solīji, s/o NA un PK kopējo "Informāciju par Latvijas tautas aptauju likumīgas valsts varas atjaunošanai un tās norisi", jo mans jūlijā sagatavotais projekts Tev nebija pieņemams. Kā līdzšinējo kavēšanās iemeslu Tu minēji vasaras atvaļinājumu laiku. Tagad tas jau ir pagājis un vairs nevar būt nekāda iemesla ilgākai kavēšanai.
   Vēlreiz uzsveru, ka cilvēkus, kuri internetā jau kopš jūlija ir informēti, ka aptauja notiks, nedrīkst atstāt neziņā par to, kā tā notiks. Bez tādas informācijas, kurai jānodrošina arī aptaujas sekmīga norise, tā nevarēs notikt. Citādi aptauja jau iepriekš ir lemta neveiksmei.
   Ja vēlākais līdz š.g. 20. oktobrim tāda informācija nebūs noformēta un nodota tās ierosinātājai s/o NA (man vai valdes sekretārei L.Lejai) publicēšanai, NA būs spiesta publicēt informāciju par aptaujas atsaukšanu, kā cēloni minot tās likumīgā rīkotāja Pilsoņu Kongresa nespēju (vai nevēlēšanos) šīs aptaujas sekmīgu norisi nodrošināt. Ja vajadzīgā informācija tomēr nebūs savlaicīgi saņemta, vai tā nespēs aptaujas sekmīgu norisi nodrošināt, mans informācijas projekts L.Lejas redakcijā un šī vēstule arī tiks publicēti.
   Ceru, ka savu solījumu tomēr izpildīsi, par ko iepriekš pateicos. Jānis. 30.09.07."

   Šobrīd situācijā, kad aptaujas sekmīgai norisei nepieciešamā informācija tomēr nav ne noformēta, ne publicēta, secinājums no tā var būt tikai viens – pašreizējā PK vadība nav gribējusi savlaicīgi publicēt šīs aptaujas sekmīgai norisei nepieciešamo informāciju, nav gribējusi aptaujai solīto atbalstu pierādīt arī darbos, tā jau iepriekš nolemjot to neveiksmei.
   Likumīgas valsts varas atjaunošana Latvijā, kas bija šīs aptaujas mērķis, vienlaikus ir arī PK darbības galvenais uzdevums. Tas nozīmē, ka pašreizējā PK vadība, nevēloties nodrošināt aptaujas sekmīgu norisi, nav arī vēlējusies pildīt savu galveno uzdevumu. Būtībā tā ir politiska pašnāvība.

   Šis gadījums nav nekas īpašs. Tam līdzīgi, diemžēl, joprojām ir sastopami ik uz soļa. Skumji ir vienīgi tas, ka vismaz daļa LR pilsoņu, kuri līdz šim savu cerību par likumīgas valsts varas atjaunošanu bija saistījuši tieši ar PK, būs to zaudējuši.
   Ar aptaujas sekmīgas norises nenodrošināšanu saistīto notikumu izklāsts publicēts arī tādēļ, lai novērstu iespējamus mēģinājumus atbildību par aptaujas neizdošanos uzvelt tās ierosinātājai NA. Ja tādi mēģinājumi tomēr rastos, tie tiks noraidīti kā pilnīgi nepamatoti.
   Šajā situācijā, lai cik sāpīgi tas būtu, NA ir spiesta publicēt informāciju par norobežošanos no šīs aptaujas, jo bez tās rīkotāja PK pietiekama nodrošinājuma tā savu mērķi nespēs sasniegt. Šī informācija noderēs arī tiem, kuri joprojām gribēs panākt likumīgas valsts varas atjaunošanu Latvijā.
Jānis Pinnis
p/o NA Iniciatīvas grupas vadītājs

24.10.07.

VĒSTĪJUMS GADU MIJĀ

Godātie domubiedri!


   Aizejošais 2007. gads bija NA aktīvas darbības un rezultātiem bagāts. Tajā pilnīgi noskaidrojās jautājums "kas kurš ir" visās Latvijā reģistrētās politiskās un sabiedriskās organizācijās.
   Tās sadalījās tādās, kas tieši
(esot pozīcijā), vai netieši (esot opozīcijā), atbalsta pašreizējo vietējās komunistiskās nomenklatūras nodibināto, t. s. 4. maija režīma varas sistēmu, vai negrib to mainīt, un tādā (izrādās tikai viena), kas grib to mainīt. Tā ir sabiedriskā organizācija "Nacionālā apvienība". Tādēļ pret to, atšķirībā no jebkuras citas organizācijas, tiek vērsta slēpta pretdarbība jebkādiem līdzekļiem, kas jūtama ik uz soļa. Nekad nekāda informācija par NA aktivitātēm neparādās nekādos plašsaziņas līdzekļos. Pat ne DDD. Tā tiek mēģināts radīt iespaidu, it kā tāda organizācija nebūtu. Tomēr jau tas vien liecina par pretējo, jo nav taču jēga vērsties pret ko tādu, kā patiesībā nav.
   Aizejošā gadā ir piepildījusies NA pirms gada izteiktā prognoze par pašreizējās valsts varas un tās atbalstītāju politisko bankrotu. Mūsuprāt tas jau kļuvis neatgriezenisks.
   Šo stāvokli nevar mainīt nekāds pašreizējās varas rīkots referendums, pat ja līdz tam nonāks, kas maz ticams.
To pierāda gadījums par drošības likumiem. Tas vienīgi novestu tautu vēl lielākā šai varai izdevīgā apātijā un bezcerībā. Vienīgais ceļš, kas var novest pie pozitīvām pārmaiņām, ir norādīts "Aicinājumā Latvijas tautai", mūsu mājas lapas IV nodaļā.
   Nākošam, Latvijas valsts juridiskas pastāvēšanas 90. gadam, mūsuprāt ir jākļūst par valsts faktiskas atjaunošanas, vai vismaz tās sākuma gadu.
   Ceram, ka arī šī prognoze piepildīsies.

Jānis Pinnis
p/o NA Iniciatīvas grupas vadītājs

2007. gada decembrīBRĪVĪBU TIBETAI!

Paziņojums par notikumiem Tibetā.

  Pēdējā laika notikumi Tibetā, kur Ķīnas "Tautas Republikas" okupācijas vara kārtējo reiz zvēriski apspiež Tibetas tautas neatkarības centienus, pilnīgi atmasko lielvaru agresīvo, necilvēcisko būtību un pārliecinoši pierāda to bīstamību visai cilvēcei, īpaši pašreizējos straujas tehnoloģiskas attīstības apstākļos.
  "Nacionālā apvienība", atšķirībā no jebkuras citas "nacionālas" organizācijas, konsekventi iestājas par katras tautas tiesībām būt pašiem saimniekiem savā zemē* un dzīvot tajā pēc pašu lemtiem likumiem, t.i. par demokrātiju šī jēdziena patiesā nozīmē.
  Tādas tiesības arī mūsu tautai ir noteiktas 1922. gada Satversmē, tomēr pēc otrā pasaules kara tās joprojām nav atjaunotas.
  Tādas tiesības ir tiešā pretrunā ar jebkuras lielvaras politiskajām interesēm, kas vienmēr balstās uz citu tautu pakļaušanu un apspiešanu, t.i. starptautisko terorismu, šī jēdziena patiesā nozīmē.
  Tādēļ taisnīga un stabila miera nodrošināšanai visā pasaulē, ir nepieciešama lielvaru un visu to rīcībā esošo citu tautu pakļaušanas līdzekļu, īpaši masu iznīcināšanas ieroču un starptautisko ekonomisko monopolu, likvidācija.
  Tā arī būtu cīņa par demokrātiju, šī jēdziena patiesā nozīmē, bez lielvaru totālās demagoģijas un liekulības globāli inscenētiem izkropļojumiem.

* Tautas (u) etniski vēsturiska teritorija, kas nav izveidojusies iekarošanas vai cita veida ekspansijas rezultātā.


Jānis Pinnis
p/o NA Iniciatīvas grupas vadītājs
03.04.2008.
PAZIŅOJUMS PAR RĪGAS "DINAMO" VEIDOŠANU  Šis pasākums ir saistīts ar Krieviju – valsti, kas jau kopš PSRS laikiem ir pazīstama visā pasaulē kā sporta izmantotāja politiskiem mērķiem.
  Pašreizējā Krievija, pārmantojot PSRS tiesības, ir pārmantojusi arī šo, ne visai apsveicamo "tradīciju".
  Par to liecina arī pasākums par Rīgas "Dinamo" veidošanu, vai pareizāk, par PSRS okupācijas laikā Latvijā galvenās hokeja komandas atjaunošanu.

  Informācijā plašsaziņas līdzekļos par šo pasākumu tiek daudzināta iespēja strauji uzlabot Latvijas, kā vienas no nabadzīgākajām Eiropas valstīm, salīdzinoši zemo hokeja saimniecības kvalitāti ar dāsniem līdzekļiem, to avotu tieši nenosaucot, kas būtu nodrošināti, ja šis pasākums tiktu īstenots. Netiek nosaukts arī veidojamās hokeja komandas nosaukuma "Dinamo" devējs. Ir izskanējis viedoklis, ka tam "nav būtiska nozīme". Ja patiesi tā būtu, kādēļ tad šī nosaukuma devējs joprojām paliek anonīms?
  Nav šaubu, ka Rīgas "Dinamo" veidošana notiek Krievijas interesēs, kas arī ir gan tam vajadzīgo līdzekļu, gan komandas nosaukuma, kā tās priekšnoteikuma, devēja. Šī pasākuma patiesais nolūks nav Latvijas, kā neatkarīgas valsts, sporta attīstības veicināšana vispār, bet ar joprojām "uzticamu" personu līdzdalību atkal pieradināt Latvijas tautu pie tai būtībā svešu, pat naidīgu simbolu lietošanas, neraugoties uz jau savlaicīgi mērķtiecīgi veidoto etnisko sastāvu šajā jomā, kam liela psiholoģiska nozīme.
  Tā tiktu sagatavota "vēlamā augsne" turpmākiem pasākumiem, nolūkā atgūt Krievijai Latvijā pēc PSRS sabrukuma zaudētās pozīcijas arī citās jomās.
  Ja tā nebūtu, būtu tikai normāli šoreiz dot iespēju Latvijas tautai pašai izvēlēties nosaukumu savai galvenajai hokeja komandai.

  Tāds nosaukums varētu būt piemēram ASK, jo tāds bija arī vienai no labākajām hokeja komandām Latvijas brīvvalsts laikā. Turklāt daži tās bijušie dalībnieki PSRS okupācijas laikā palīdzēja apgūt šo sporta veidu arī Krievijā.
  Ja izrādīsies, ka tāds priekšlikums šī pasākuma ierosinātājiem (lasi Krievijai) tomēr nebūs pieņemams, arī Latvijai tas, kā klaji diskriminējošs, nevar būt pieņemams.
  Tādā gadījumā Latvijas tautai vajadzētu atturēties no līdzdalības šajā pasākumā un to boikotēt.

Jānis Pinnis
p/o NA Iniciatīvas grupas vadītājs
www.na-apvieniba.lv
24.04.08.


VĒSTĪJUMS GADU MIJĀ


    Aizejošais 2008. gads pārliecinoši pierādīja pašreizējās valsts varas pilnīgu politisko bankrotu un nespēju sekmīgi vadīt valsti.
    Kopš t.s. "neatkarības atgūšanas", šī vara savas nepārtrauktās valdīšanas laikā, ir novedusi Latvijas (lasi latviešu) tautu un valsti ekonomiskas, demogrāfiskas un ekoloģiskas katastrofas priekšā. Tās valdīšanas (lasi genocīda politikas īstenošanas) turpināšana nozīmētu latviešu tautas un valsts neizbēgamu bojāeju jau šī gadsimta laikā. Ja kāds tam vēl netic, lai atslēdzas no visos plašsaziņas līdzekļos sastopamās uzmanības novēršanai, "pareizai" saprašanai un "tvaika nolaišanai" domātās produkcijas, paveras apkārt un tas kļūs redzams pat ar neapbruņotu aci.
    Šobrīd pašreizējā valsts vara pati vairs nespēj turpināt valdīšanu bez savu ārzemju saimnieku tiešas palīdzības milzīga ārēja aizņēmuma veidā "valsts ekonomikas stabilizēšanai" (lasi savas varas sistēmas saglabāšanai), atmaksu kārtējo reiz uzveļot savas tautas pleciem, nolemjot to parādu verdzībai vairākās paaudzēs, ja tādas vēl spēs rasties.
    Nevar būt lielāka cinisma, lai neteiktu vairāk, kā likt tautai maksāt pašai par savu iznīcināšanu. Pēc taisnības, par visiem šīs varas taisītiem ārējiem parādiem tai vajadzētu maksāt pašai, ar savas nepārtrauktās valdīšanas laikā tautai un valstij nozagtiem, noblēdītiem un noslēptiem miljardiem.
    Kas būtu darāms, lai novērstu mūsu tautas un valsts bojāeju? Atbilde mūsuprāt ir viennozīmīga – jāpanāk nekavējoša un neatgriezeniska pašreizējās valsts varas sistēmas maiņa. Tieši tādu uzdevumu sev ir izvirzījusi vienīgā, patiesi nacionālā organizācija Latvijā – s/o Nacionālā apvienība (NA). Citas tādas organizācijas Latvijā nav un nebūs (sk. iepriekšējo "Vēstījumu gadu mijā").
    Lai iespējami drīzāk paveiktu šo uzdevumu, tai ir nepieciešams nedalīts mūsu tautas atbalsts. Tas panākams vienīgi ar visu patiesi nacionāli domājošo Latvijas pilsoņu, jeb savas tautas un valsts nacionālās intereses vērtējošo augstāk par savām personīgajām, apvienošanos. (Informācija par to rodama mūsu mājas lapas www.na-apvieniba.lv IV nodaļā š.g. martā ievietotajā rakstā "Godātie domubiedri").
    Ja tādējādi s/o NA dalībnieku un tās atbalstītāju loks pārsniegtu Latvijas balsstiesīgo pilsoņu absolūto vairākumu, šī uzdevuma paveikšana kļūtu nenovēršama un būtu vairs tikai "tehnikas jautājums" arī pašreizējos apstākļos. Tieši tas, kas mūsu tautai un valstij pašreiz visvairāk vajadzīgs. Piemēram, NA kategoriski iebilst pret pašreizējās valsts varas īstenoto lauku administratīvās centralizācijas un vietējo lauku ražošanas nozaru likvidācijas politiku, kā neatbilstošu mūsu tautas un valsts nacionālajām interesēm.
    Bet, ja kādam vismaz zemapziņā vēl ir saglabājušās bailes no varas varbūtējām represijām, tām nevar būt nekāda pamata. Jo katram demokrātiskas valsts pilsonim ir ne vien pilnīgas tiesības nepakļauties prettautiskai valsts varai, bet arī pienākums to mainīt. Citādi mūsu tautas un valsts nacionālo interešu aizstāvēšana būtu ļoti apgrūtināta, vai pat neiespējama.
    Tātad pašreizējās valsts varas sistēmas maiņa šobrīd ir atkarīga vienīgi no mūsu tautas rīcības jau tuvākā laikā. Ja tā gribēs panākt šīs sistēmas maiņu, apvienosies s/o NA. Ja tomēr negribēs, būs jātic tam, ka katrai tautai ir tāda valdība, kādu pati pelnījusi. Nākošā gadā tam vajadzētu noskaidroties.
    Nākošā gadā, kā vienmēr, ir arī vairākas mūsu tautai un valstij vēsturiski nozīmīgas dienas (16. un 25. marts, 14. un 17. jūnijs, 11. un 23. augusts, 11. un 18. novembris).
    Mūsuprāt katra no šīm dienām atzīmējama ar būtisku s/o NA dalībnieku skaita pieaugumu. Šo dienu vidū ir arī tādas, kurām nākošā gadā būs izcila jubilejas nozīme; 23. augustā apritēs 70 gadi kopš noziedzīgā Molotova – Ribentropa pakta noslēgšanas, kas noteica Latvijas okupāciju un ar to saistīto genocīdu pret latviešu tautu.
    11. novembrī apritēs 90 gadi kopš Latvijas armijas vēsturiskās uzvaras pār Bermonta karaspēku brīvības cīņu laikā.
    Kaut arī okupācijas periods jau oficiāli ir beidzies, tā sekas, ar pašreizējās valsts varas gādību, joprojām tiek saglabātas. Tas nozīmē, ka okupācijas periodā pret latviešu tautu īstenotais genocīds joprojām turpinās un turpināsies tikmēr, kamēr okupācijas sekas nebūs pilnīgi likvidētas.
    Mūsuprāt 70 gadi, kas būs pagājuši kopš šī smagākā nozieguma pret mūsu tautu un cilvēci sākuma, ir pietiekams laiks, lai no tā beidzot atbrīvotos pilnīgi un galīgi.
    Vislabāk to izteicis tā sākumā noslepkavotais dzejnieks Leonīds Breikšs:
"Mēs varam iet caur visām mokām, mēs varam ciest vēl briesmīgāk.
Jo pacels Dievs uz savām rokām mūs tad, kad mūsu diena nāks."

    Šī diena jau tuvojas. Mūsu tautai ir tikai jābūt gatavai to cienīgi sagaidīt.

2008.g. decembrī
Lai mums veicas! Jānis Pinnis
p/o NA Iniciatīvas grupas vadītājsVĒLĒJUMS


    Neraugoties uz pašreiz notiekošo, mēs tomēr ticam:

            “Tev mūžam dzīvot, Latvija – tu tēvzeme mums Dieva dota.
            Lai latvju tauta vienota, aug spēkā, slavā daiļumā!”


2010. gada 11. un 18. novembrī
s/o “Nacionālā apvienība”Laikrakstam “Diena”
Mūkusalas ielā 15, LV-1004


Iesniedzējs
biedrības “Nacionālā Apvienība”
Reģ. nr. 40008033550
www.na-apvieniba.lv
Valdes priekšsēdētājs
Jānis Pinnis
Rīgā, Tērbatas ielā 85 – 6
LV-1001. Tel. 67270656

Iesniegums


Cienījamie žurnālisti!    Partijām “Visu Latvijai” un TB/LNNK apvienojoties pirms 10. Saeimas vēlēšanām, tās sev pievienoja arī mūsu organizācijas nosaukumu “Nacionālā apvienība”.
    To apliecina “Latvijas Avīzē” 08.07.10 publicētā intervija ar šīs apvienības līderiem Raivi Dzintaru un Robertu Zīli.
    Mūsuprāt, biedrības “Nacionālā apvienība” nosaukuma izmantošana citu organizāciju apvienības nosaukumā nav pieļaujama nevien tādēļ, ka tā ir Politisko partiju likuma 6.1.p. pārkāpums, bet arī tādēļ, ka šajā apvienībā esošo partiju līdzšinējās un arī pašreizējās darbības mērķis, atšķirībā no biedrības “Nacionālā apvienība”, nav 1918. gada 18. novembrī proklamētās, neatkarīgās un demokrātiskās Latvijas Republikas faktiska (tiesiska) atjaunošana.
    Ievērojot minēto, lūdzu informēt lasītājus par situāciju šajā jautājumā un turpmāk savās publikācijās partiju apvienības VL/TB/LNNK nosaukumā biedrības “Nacionālā apvienība” nosaukumu vairs nelietot.
    Pretējā gadījumā būsim spiesti vērsties ar prasību tiesā – izbeigt apzinātu maldinošas informācijas izplatīšanu šajā, mūsu tautai un valstij būtiski svarīgajā jautājumā un kompensēt biedrībai “Nacionālā apvienība” ar to nodarīto morālo kaitējumu.
    Mūsuprāt, partijas “Visu Latvijai” un TB/LNNK jau apzinās savu prettiesisko rīcību. Par to liecina joprojām nesaņemtās atbildes uz mūsu tām adresētajiem iesniegumiem 06.08.10, ar prasību biedrības “Nacionālā apvienība” nosaukumu no savas apvienības nosaukuma izslēgt.
    Ceru uz žurnālistu ētikas cienīgu attieksmi šajā jautājumā, par ko iepriekš pateicos.

11.04.11
Ar cieņu, biedrības “Nacionālā apvienība” vārdā

Jānis Pinnis ….............................

Laikrakstam “Latvijas avīze”
Dzirnavu ielā 21, LV-1010


Iesniedzējs
biedrības “Nacionālā Apvienība”
Reģ. nr. 40008033550
www.na-apvieniba.lv
Valdes priekšsēdētājs
Jānis Pinnis
Rīgā, Tērbatas ielā 85 – 6
LV-1001. Tel. 67270656

Iesniegums


Cienījamie žurnālisti!    Partijām “Visu Latvijai” un TB/LNNK apvienojoties pirms 10. Saeimas vēlēšanām, tās sev pievienoja arī mūsu organizācijas nosaukumu “Nacionālā apvienība”.
    To apliecina “Latvijas Avīzē” 08.07.10 publicētā intervija ar šīs apvienības līderiem Raivi Dzintaru un Robertu Zīli.
    Mūsuprāt, biedrības “Nacionālā apvienība” nosaukuma izmantošana citu organizāciju apvienības nosaukumā nav pieļaujama nevien tādēļ, ka tā ir Politisko partiju likuma 6.1.p. pārkāpums, bet arī tādēļ, ka šajā apvienībā esošo partiju līdzšinējās un arī pašreizējās darbības mērķis, atšķirībā no biedrības “Nacionālā apvienība”, nav 1918. gada 18. novembrī proklamētās, neatkarīgās un demokrātiskās Latvijas Republikas faktiska (tiesiska) atjaunošana.
    Ievērojot minēto, lūdzu informēt lasītājus par situāciju šajā jautājumā un turpmāk savās publikācijās partiju apvienības VL/TB/LNNK nosaukumā biedrības “Nacionālā apvienība” nosaukumu vairs nelietot.
    Pretējā gadījumā būsim spiesti vērsties ar prasību tiesā – izbeigt apzinātu maldinošas informācijas izplatīšanu šajā, mūsu tautai un valstij būtiski svarīgajā jautājumā un kompensēt biedrībai “Nacionālā apvienība” ar to nodarīto morālo kaitējumu.
    Mūsuprāt, partijas “Visu Latvijai” un TB/LNNK jau apzinās savu prettiesisko rīcību. Par to liecina joprojām nesaņemtās atbildes uz mūsu tām adresētajiem iesniegumiem 06.08.10, ar prasību biedrības “Nacionālā apvienība” nosaukumu no savas apvienības nosaukuma izslēgt.
    Ceru uz žurnālistu ētikas cienīgu attieksmi šajā jautājumā, par ko iepriekš pateicos.

11.04.11
Ar cieņu, biedrības “Nacionālā apvienība” vārdā

Jānis Pinnis ….............................

LNT ziņu dienestam
Elijas ielā 17, LV-1050


Iesniedzējs
biedrības “Nacionālā Apvienība”
Reģ. nr. 40008033550
www.na-apvieniba.lv
Valdes priekšsēdētājs
Jānis Pinnis
Rīgā, Tērbatas ielā 85 – 6
LV-1001. Tel. 67270656

Iesniegums


Cienījamie žurnālisti!    Partijām “Visu Latvijai” un TB/LNNK apvienojoties pirms 10. Saeimas vēlēšanām, tās sev pievienoja arī mūsu organizācijas nosaukumu “Nacionālā apvienība”.
    To apliecina “Latvijas Avīzē” 08.07.10 publicētā intervija ar šīs apvienības līderiem Raivi Dzintaru un Robertu Zīli.
    Mūsuprāt, biedrības “Nacionālā apvienība” nosaukuma izmantošana citu organizāciju apvienības nosaukumā nav pieļaujama nevien tādēļ, ka tā ir Politisko partiju likuma 6.1.p. pārkāpums, bet arī tādēļ, ka šajā apvienībā esošo partiju līdzšinējās un arī pašreizējās darbības mērķis, atšķirībā no biedrības “Nacionālā apvienība”, nav 1918. gada 18. novembrī proklamētās, neatkarīgās un demokrātiskās Latvijas Republikas faktiska (tiesiska) atjaunošana.
    Ievērojot minēto, lūdzu informēt skatītājus par situāciju šajā jautājumā un turpmāk savos informatīvos raidījumos partiju apvienības VL/TB/LNNK nosaukumā biedrības “Nacionālā apvienība” nosaukumu vairs nelietot.
    Pretējā gadījumā būsim spiesti vērsties ar prasību tiesā – izbeigt apzinātu maldinošas informācijas izplatīšanu šajā, mūsu tautai un valstij būtiski svarīgajā jautājumā un kompensēt biedrībai “Nacionālā apvienība” ar to nodarīto morālo kaitējumu.
    Mūsuprāt, partijas “Visu Latvijai” un TB/LNNK jau apzinās savu prettiesisko rīcību. Par to liecina joprojām nesaņemtās atbildes uz mūsu tām adresētajiem iesniegumiem 06.08.10, ar prasību biedrības “Nacionālā apvienība” nosaukumu no savas apvienības nosaukuma izslēgt.
    Ceru uz žurnālistu ētikas cienīgu attieksmi šajā jautājumā, par ko iepriekš pateicos.

11.04.11
Ar cieņu, biedrības “Nacionālā apvienība” vārdā

Jānis Pinnis ….............................

Latvijas radio 1 ziņu dienestam
Doma laukumā 8, LV-1505


Iesniedzējs
biedrības “Nacionālā Apvienība”
Reģ. nr. 40008033550
www.na-apvieniba.lv
Valdes priekšsēdētājs
Jānis Pinnis
Rīgā, Tērbatas ielā 85 – 6
LV-1001. Tel. 67270656

Iesniegums


Cienījamie žurnālisti!    Partijām “Visu Latvijai” un TB/LNNK apvienojoties pirms 10. Saeimas vēlēšanām, tās sev pievienoja arī mūsu organizācijas nosaukumu “Nacionālā apvienība”.
    To apliecina “Latvijas Avīzē” 08.07.10 publicētā intervija ar šīs apvienības līderiem Raivi Dzintaru un Robertu Zīli.
    Mūsuprāt, biedrības “Nacionālā apvienība” nosaukuma izmantošana citu organizāciju apvienības nosaukumā nav pieļaujama nevien tādēļ, ka tā ir Politisko partiju likuma 6.1.p. pārkāpums, bet arī tādēļ, ka šajā apvienībā esošo partiju līdzšinējās un arī pašreizējās darbības mērķis, atšķirībā no biedrības “Nacionālā apvienība”, nav 1918. gada 18. novembrī proklamētās, neatkarīgās un demokrātiskās Latvijas Republikas faktiska (tiesiska) atjaunošana.
    Ievērojot minēto, lūdzu informēt klausītājus par situāciju šajā jautājumā un turpmāk savos informatīvos raidījumos partiju apvienības VL/TB/LNNK nosaukumā biedrības “Nacionālā apvienība” nosaukumu vairs nelietot.
    Pretējā gadījumā būsim spiesti vērsties ar prasību tiesā – izbeigt apzinātu maldinošas informācijas izplatīšanu šajā, mūsu tautai un valstij būtiski svarīgajā jautājumā un kompensēt biedrībai “Nacionālā apvienība” ar to nodarīto morālo kaitējumu.
    Mūsuprāt, partijas “Visu Latvijai” un TB/LNNK jau apzinās savu prettiesisko rīcību. Par to liecina joprojām nesaņemtās atbildes uz mūsu tām adresētajiem iesniegumiem 06.08.10, ar prasību biedrības “Nacionālā apvienība” nosaukumu no savas apvienības nosaukuma izslēgt.
    Ceru uz žurnālistu ētikas cienīgu attieksmi šajā jautājumā, par ko iepriekš pateicos.

11.04.11
Ar cieņu, biedrības “Nacionālā apvienība” vārdā

Jānis Pinnis ….............................

TV 1 ziņu dienestam
Zaķusalas krastmala 3, LV-1505


Iesniedzējs
biedrības “Nacionālā Apvienība”
Reģ. nr. 40008033550
www.na-apvieniba.lv
Valdes priekšsēdētājs
Jānis Pinnis
Rīgā, Tērbatas ielā 85 – 6
LV-1001. Tel. 67270656

Iesniegums


Cienījamie žurnālisti!    Partijām “Visu Latvijai” un TB/LNNK apvienojoties pirms 10. Saeimas vēlēšanām, tās sev pievienoja arī mūsu organizācijas nosaukumu “Nacionālā apvienība”.
    To apliecina “Latvijas Avīzē” 08.07.10 publicētā intervija ar šīs apvienības līderiem Raivi Dzintaru un Robertu Zīli.
    Mūsuprāt, biedrības “Nacionālā apvienība” nosaukuma izmantošana citu organizāciju apvienības nosaukumā nav pieļaujama nevien tādēļ, ka tā ir Politisko partiju likuma 6.1.p. pārkāpums, bet arī tādēļ, ka šajā apvienībā esošo partiju līdzšinējās un arī pašreizējās darbības mērķis, atšķirībā no biedrības “Nacionālā apvienība”, nav 1918. gada 18. novembrī proklamētās, neatkarīgās un demokrātiskās Latvijas Republikas faktiska (tiesiska) atjaunošana.
    Ievērojot minēto, lūdzu informēt skatītājus par situāciju šajā jautājumā un turpmāk savos informatīvos raidījumos partiju apvienības VL/TB/LNNK nosaukumā biedrības “Nacionālā apvienība” nosaukumu vairs nelietot.
    Pretējā gadījumā būsim spiesti vērsties ar prasību tiesā – izbeigt apzinātu maldinošas informācijas izplatīšanu šajā, mūsu tautai un valstij būtiski svarīgajā jautājumā un kompensēt biedrībai “Nacionālā apvienība” ar to nodarīto morālo kaitējumu.
    Mūsuprāt, partijas “Visu Latvijai” un TB/LNNK jau apzinās savu prettiesisko rīcību. Par to liecina joprojām nesaņemtās atbildes uz mūsu tām adresētajiem iesniegumiem 06.08.10, ar prasību biedrības “Nacionālā apvienība” nosaukumu no savas apvienības nosaukuma izslēgt.
    Ceru uz žurnālistu ētikas cienīgu attieksmi šajā jautājumā, par ko iepriekš pateicos.

11.04.11
Ar cieņu, biedrības “Nacionālā apvienība” vārdā

Jānis Pinnis ….............................

Laikrakstam “Neatkarīgā rīta avīze”
Cēsu ielā 31/2, LV-1012


Iesniedzējs
biedrības “Nacionālā Apvienība”
Reģ. nr. 40008033550
www.na-apvieniba.lv
Valdes priekšsēdētājs
Jānis Pinnis
Rīgā, Tērbatas ielā 85 – 6
LV-1001. Tel. 67270656

Iesniegums


Cienījamie žurnālisti!    Partijām “Visu Latvijai” un TB/LNNK apvienojoties pirms 10. Saeimas vēlēšanām, tās sev pievienoja arī mūsu organizācijas nosaukumu “Nacionālā apvienība”.
    To apliecina “Latvijas Avīzē” 08.07.10 publicētā intervija ar šīs apvienības līderiem Raivi Dzintaru un Robertu Zīli.
    Mūsuprāt, biedrības “Nacionālā apvienība” nosaukuma izmantošana citu organizāciju apvienības nosaukumā nav pieļaujama nevien tādēļ, ka tā ir Politisko partiju likuma 6.1.p. pārkāpums, bet arī tādēļ, ka šajā apvienībā esošo partiju līdzšinējās un arī pašreizējās darbības mērķis, atšķirībā no biedrības “Nacionālā apvienība”, nav 1918. gada 18. novembrī proklamētās, neatkarīgās un demokrātiskās Latvijas Republikas faktiska (tiesiska) atjaunošana.
    Ievērojot minēto, lūdzu informēt lasītājus par situāciju šajā jautājumā un turpmāk savās publikācijās partiju apvienības VL/TB/LNNK nosaukumā biedrības “Nacionālā apvienība” nosaukumu vairs nelietot.
    Pretējā gadījumā būsim spiesti vērsties ar prasību tiesā – izbeigt apzinātu maldinošas informācijas izplatīšanu šajā, mūsu tautai un valstij būtiski svarīgajā jautājumā un kompensēt biedrībai “Nacionālā apvienība” ar to nodarīto morālo kaitējumu.
    Mūsuprāt, partijas “Visu Latvijai” un TB/LNNK jau apzinās savu prettiesisko rīcību. Par to liecina joprojām nesaņemtās atbildes uz mūsu tām adresētajiem iesniegumiem 06.08.10, ar prasību biedrības “Nacionālā apvienība” nosaukumu no savas apvienības nosaukuma izslēgt.
    Ceru uz žurnālistu ētikas cienīgu attieksmi šajā jautājumā, par ko iepriekš pateicos.

11.04.11
Ar cieņu, biedrības “Nacionālā apvienība” vārdā

Jānis Pinnis ….............................

TV3 ziņu dienestam
Maskavas ielā 322, Beta fakts, LV-1063


Iesniedzējs
biedrības “Nacionālā Apvienība”
Reģ. nr. 40008033550
www.na-apvieniba.lv
Valdes priekšsēdētājs
Jānis Pinnis
Rīgā, Tērbatas ielā 85 – 6
LV-1001. Tel. 67270656

Iesniegums


Cienījamie žurnālisti!    Partijām “Visu Latvijai” un TB/LNNK apvienojoties pirms 10. Saeimas vēlēšanām, tās sev pievienoja arī mūsu organizācijas nosaukumu “Nacionālā apvienība”.
    To apliecina “Latvijas Avīzē” 08.07.10 publicētā intervija ar šīs apvienības līderiem Raivi Dzintaru un Robertu Zīli.
    Mūsuprāt, biedrības “Nacionālā apvienība” nosaukuma izmantošana citu organizāciju apvienības nosaukumā nav pieļaujama nevien tādēļ, ka tā ir Politisko partiju likuma 6.1.p. pārkāpums, bet arī tādēļ, ka šajā apvienībā esošo partiju līdzšinējās un arī pašreizējās darbības mērķis, atšķirībā no biedrības “Nacionālā apvienība”, nav 1918. gada 18. novembrī proklamētās, neatkarīgās un demokrātiskās Latvijas Republikas faktiska (tiesiska) atjaunošana.
    Ievērojot minēto, lūdzu informēt skatītājus par situāciju šajā jautājumā un turpmāk savos informatīvos raidījumos partiju apvienības VL/TB/LNNK nosaukumā biedrības “Nacionālā apvienība” nosaukumu vairs nelietot.
    Pretējā gadījumā būsim spiesti vērsties ar prasību tiesā – izbeigt apzinātu maldinošas informācijas izplatīšanu šajā, mūsu tautai un valstij būtiski svarīgajā jautājumā un kompensēt biedrībai “Nacionālā apvienība” ar to nodarīto morālo kaitējumu.
    Mūsuprāt, partijas “Visu Latvijai” un TB/LNNK jau apzinās savu prettiesisko rīcību. Par to liecina joprojām nesaņemtās atbildes uz mūsu tām adresētajiem iesniegumiem 06.08.10, ar prasību biedrības “Nacionālā apvienība” nosaukumu no savas apvienības nosaukuma izslēgt.
    Ceru uz žurnālistu ētikas cienīgu attieksmi šajā jautājumā, par ko iepriekš pateicos.

11.04.11
Ar cieņu, biedrības “Nacionālā apvienība” vārdā

Jānis Pinnis ….............................

Iesniegumi nosūtīti pa pastu 11.04.11 ar paraksta piegādi par saņemšanu."Latvijas avīzes" redakcijas atbilde:Mūsu vēstule "Latvijas avīzes" redakcijai:


Atklāta vēstule - brīdinājums nosūtīta visiem adresātiem 2011. gada 7. jūlijā ar paraksta piegādi par saņemšanu.
Tev mūžam dzīvot, Latvija - tu Tēvzeme mums Dieva dota.
Lai latvju tauta vienota, aug spēkā, slavā, daiļumā!
/ V. Plūdonis /AICINĀJUMS        Aicinām visus likumīgos Latvijas pilsoņus (līdz 1940. gada 17. jūnijam un viņu pēcnācējus), kuri grib tiesiski atgūt bij. PSRS okupācijas rezultātā iznīcināto, tomēr juridiski joprojām pastāvošo, bet faktiski vēl neatjaunoto latviešu nacionālo valsti - 1918. gada 18. novembrī proklamēto, neatkarīgo un demokrātisko Latvijas Republiku, ierasties (iespējami kuplākā skaitā, līdzņemot pasi), uz biedrības “Nacionālā apvienība” ārkārtas Kongresu Rīgā, bij. Vidzemes priekšpilsētas izpilddirekcijas Brīvības gatvē 266 zālē, š.g. 11. novembrī plkst 11:00, lai kopīgi piedalītos ierosinājuma - biedrībai pārtapt par politisku organizāciju - apspriešanā un lēmuma pieņemšanā. Dalībnieku reģistrācija no plkst 9:30.

        Informācija par NA un tās darbību rodama internetā www.na-apvieniba.lv.

Māte Latvija gaida, ka tās meitas un dēli,
savu Tēvzemes mīlestību šoreiz apliecinās arī darbos.2011. gada 14. oktobrī
s/o “Nacionālā apvienība” Valde


Augstāk redzamais aicinājums nosūtīts:
Visām Latvijas pilsētu un novadu pašvaldībām.


Godātie deputāti!

Lūdzam šo Aicinājumu savlaicīgi publicēt jūsu laikrakstā bez maksas, jo mūsuprāt patiesa valsts neatkarība nevar būt pērkama par naudu.
Iepriekš pateicamies.

Ar cieņu, s/o “Nacionālā apvienība” Valde
2011. gada 14. oktobrī

P.S. Publicēsim internetā arī šo lūgumu, lai Latvijas (lasi: latviešu) tauta zinātu, kāda attieksme šajā elementāras demokrātijas jautājumā gaidāma tās vēlētajās pašvaldībās.


Visiem Latvijas ievērojamākajiem plašsaziņas līdzekļiem:


Laikrakstiem - Diena, NRA, LA, DDD.
Radio - LR1, LR2, Skonto, SWH.
Televīzijai - LTV1, TV3, LNT.

Cienījamie žurnālisti!

Lūdzam šo Aicinājumu savlaicīgi publicēt jūsu (laikrakstā, radio, televīzijā) bez maksas, jo mūsuprāt patiesa valsts neatkarība nevar būt pērkama par naudu.

Iepriekš pateicamies.

Ar cieņu, s/o “Nacionālā apvienība” Valde
2011. gada 14. oktobrī

P.S. Publicēsim internetā arī šo lūgumu, lai Latvijas (lasi: latviešu) tauta zinātu, kāda attieksme šajā elementāras demokrātijas jautājumā gaidāma Latvijas ievērojamāko plašsaziņas līdzekļu redakcijās un ziņu dienestos.

Izglītības un Zinātnes Ministrijai
Rīgā, Vaļņu ielā 2, LV-1050


Latvijas hokeja federācijai
Rīgā, Raunas ielā 23, LV-1039


A/S Dinamo Rīga
Rīgā, Skanstes ielā 50, LV-1013


Iesniedzējs
Biedrības “Nacionālā apvienība”

reģ. Nr. 40008033550
Valdes priekšsēdētājs
Jānis Pinnis
, p/k 171031-11805
Rīgā, Tērbatas ielā 85 - 6, LV - 1001
tel. 67270656


Iesniegums

Lūdzu noteikt jūsu attieksmi un rīcību, ievērojot biedrības “Nacionālā apvienība” ārkārtas Kongresā, 2011. gada 11. novembrī pieņemto rezolūciju “Par Latvijas labākās hokeja komandas nosaukuma maiņu un citu Latvijas tautu un valsti pazemojošu parādību novēršanu sportā” (sk. pielikumu).
Rezolūcijā minētajām negatīvajām parādībām nav tikai gadījuma, bet ir sistēmas raksturs.
Vispirms tas attiecas uz Latvijas labāko sporta komandu spēlēm gan Latvijā, gan ārzemēs. Īpaši Krievijā, kur pirms Latvijas labākās hokeja komandas spēlēm Latvijas valsts himna audioierakstā kora izpildījumā, tiek vienkārši pārgriezta uz pusēm.
Ja tā nav valsts simbola kropļošana, kas tad tas ir?
Ja Latvija ir patiesi neatkarīga valsts, tā nedrīkst arī pieļaut savas neatkarības iznīcinātāju sporta kluba simbola lietošanu savā labākajā hokeja komandā.
Atstājot pašreizējo, Latvijai, kā neatkarīgai valstij, nepieņemamo stāvokli valsts simbolu izmantošanā, kā arī tai svešu un naidīgu simbolu lietošanā sporta nozarē bez izmaiņām, par to atbildīgām amatpersonām (tādām ir jābūt), turpmāk jāuzņemas neizbēgamu atbildību par savu, jau apzināto Latvijas, kā neatkarīgas valsts, prestižu graujošo darbību šajā nozarē.
Mūsuprāt šīs parādības nedrīkst atstāt bez ievērības un konkrētas rīcības, to negatīvo seku novēršanai, kā minēts rezolūcijā.

Atbildi lūdzu sūtīt uz iesniedzēja adresi, likumdošanā noteiktā kārtībā.

Gadījumā, ja atbilde netiks sniegta pēc būtības un rezolūcijā minētās negatīvās parādības netiks novērstas, šo saraksti publicēsim mūsu mājas lapā internetā.
Ceru uz pietiekamu izpratni un pozitīvu rezultātu, par ko iepriekš pateicos.

Pielikumā: biedrības “Nacionālā apvienība” pieņemtā rezolūcija 11.11.11.

2011. gada 3. decembrī
Ar cieņu, biedrības “Nacionālā apvienība” vārdā

Jānis Pinnis ........................


"Šos iesniegumus adresāti saņēma Izglītības un Zinātnes Ministrija - 05.12.11., Latvijas hokeja federācija - 06.12.11 un AS "Dinamo Rīga" - 12.12.11, tomēr neviens no tiem atbildi uz šo iesniegumu līdz šim (30.12.11) vēl nav sniedzis."

Šodien (06.01.11) ir saņemta atbilde no Izglītības un Zinātnes Ministrijas un tā izskatās šādi:

šī atbilde ir kārtējais atrakstīšanās paraugs. Tajā nav pat vēlēšanās pašreizējo situāciju uzlabot, par kaut kādu rīcību nemaz nerunājot.
Tā apliecina jau vairākkārt konstatēto, ka pašreizējā valsts pārvaldes sistēmā pozitīvas izmaiņas nav iespējamas. Tās iespējamas vienīgi ar šīs sistēmas nomaiņu.

Atbildes no LHF un a/s "Dinamo Rīga" joprojām nav saņemtas.
Ungārijas vēstniecībai Latvijā

Rīgā, Alberta ielā 4, LV-1010VĒSTULE


Biedrība “Nacionālā apvienība”, kas apvieno Latvijas nacionāli domājošos latviešus, apsveic ungāru tautu ar jaunas, savām interesēm atbilstošas, nacionālās Konstitūcijas pieņemšanu un novēl nelokāmību savu interešu aizstāvēšanā arī turpmāk.


2012. gada 27. janvārī
Biedrības “Nacionālā apvienība” Valdes priekšsēdētājs


Jānis Pinnis .....................Sūtītājs: Edgars Alksnis <edgars.alksnis [at] gmail.com>
Saņēmējs: na_apvieniba [at] inbox.lv
Datums: 2012. gada 14. maijs pkst 15:55
Temats: NA dokumenti Jānim Pinnim


Labdien!

Pēc intervijas radio Merkurs spriedām par Nacionālās apvienības un PK
sadarbību. Programmas līdzīgas.
Atsūtiet lūdzu apvienības programmu, statūtus un pieteikumu reģistrācijai
Pilsoņu Kongresa Sabiedrisko organizāciju reģistrā.

Visu labu,

EdgarsSūtītājs: Nacionālā Apvienība <na_apvieniba [at] inbox.lv>
Saņēmējs: Edgars Alksnis <edgars.alksnis [at] gmail.com>
Datums: 2012. gada 15. maijs pkst 17:27
Temats: NA dokumenti Edgaram Alksnim


Labdien!

Izpildot Jūsu lūgumu nosūtu "Nacionālās apvienības" (NA) stratēģisko programmu un spēkā esošos biedrības NA Statūtus, kā arī topošās p/o NA statūtu projektu, ko paredzēts pieņemt par pamatu p/o NA dibināšanas sapulcē līdz tā I Kongresam.

Lūdzu reģistrēt biedrību NA ar tās pašreizējo un, iespējams arī mainīto nosaukumu, pirms p/o NA nodibināšanas, Pilsoņu Kongresa Sabiedrisko organizāciju reģistrā, kā arī, topošo p/o NA Pilsoņu Kongresa politiskās organizācijas reģistrā (statusā), jo to "programmas ir līdzīgas".

Lūdzu sniegt arī Pilsoņu Kongresa rakstisku apliecinājumu atbalstam gan biedrības, gan topošās p/o NA darbībai, kuru mērķi ir faktiski atjaunot Latvijā leģitīmu valsts varu, ko mēs dēvējam par Latvijas otrajām brīvības cīņām (skat. www.na-apvieniba.lv IV nodaļas beigās), jo mūsuprāt NA un PK darbības mērķi ir identiski.

Iepriekš pateicos.

15.05.12
Ar cieņu
Jānis Pinnis
biedrības NA Valdes priekšsēdētājs

(Pielikumā pievienoti tekstā minētie dokumenti).


Sūtītājs: Edgars Alksnis <edgars.alksnis [at] gmail.com>
Saņēmējs: na_apvieniba [at] inbox.lv
Datums: 2012. gada 20. maijs pkst 21:45
Temats: Re: NA dokumenti Jānim Pinnim


Labdien!

Paldies par dokumentiem. Vai būtu iespējams redzēt tos solīdākā izskatā-piem. skanētus, uz veidlapas ar parakstiem?

Par PK rakstisku atbalstu. Ir zināms, ka ar labām programmām ir bruģēts ceļš uz elli. Šai ziņā esam piesardzīgi.

Visu labu,
EdgarsSūtītājs: Nacionālā Apvienība <na_apvieniba [at] inbox.lv>
Saņēmējs: Edgars Alksnis <edgars.alksnis [at] gmail.com>
Datums: 2012. gada 25. maijs pkst 16:14
Temats: Re: NA dokumenti Edgaram Alksnim


Labdien!

Pateicos par atbildi. Tomēr tā nav apmierinoša daļā par PK rakstisku atbalstu. Tā rada arī neizpratni pēc Jūsu teiktā, ka "ar labām programmām ir bruģēts ceļš uz elli";

NA Programma ir atbilstoša tās stratēģiskam mērķim - faktiski atjaunot Latvijā tiesiski likumīgu valsts varu. NA darbība ir pakļauta vienīgi šī mērķa iespējami drīzākai sasniegšanai pašreizējos apstākļos. Mēs to dēvējam par Latvijas otrajām Brīvības cīņām.

Tas tomēr ir īsts karš, kaut šoreiz tikai ar gara, jeb aukstajiem ieročiem. Tas ir tikpat nežēlīgs, kā pirmajās Brīvības cīņās ar karstajiem ieročiem, jo abu šo cīņu rezultātā kādam ir jāuzvar un kādam arī jāzaudē.

Arī otrajās Brīvības cīņās mēs ceram uz uzvaru, jo, tāpat kā pirmajās, tās uzdevums ir aizsargāt savu tautu un valsti - 1918. gada 18. novembrī proklamēto latviešu nacionālo valsti. Abos gadījumos tas bija un ir aizsardzības, t.i. taisnīgs karš.

PK, ja nemaldos, šobrīd pārstāv juridiski joprojām spēkā esošās, negrozītās LR Satversmes 2. pantā minēto Latvijas (pēc II pasaules kara, praktiski latviešu) tautu.

Tātad, mūsuprāt, PK interesēs vajadzēt būt panākt uzvaru arī Latvijas otrajās Brīvības cīņās.

Tādēļ nav saprotams, kas ir domāts ar Jūsu atbildē minēto "labām programmām bruģēto ceļu uz elli"? Vai tā būtu uzvara Latvijas otrajās Brīvības cīņās, vai gluži pretēji - zaudējums?

Ja NA un PK, kā mēs ceram, šajā cīņā ir jābūt vismaz sabiedrotām, tad jebkāda piesardzība te būtu lieka. Tā varētu vienīgi novest pie kopējā spēka vājināšanas un tātad arī pie cīņas zaudēšanas.

Ja tāds rezultāts nav Jūsu minētās "piesardzības" motivācijas pamatā, mēs nevaram iedomāties nekādu citu iemeslu, kas neļautu PK šobrīd sniegt rakstisku atbalstu NA darbībai sava mērķa sasniegšanai pašreizējos apstākļos.

NA un PK minēto savstarpējo attiecību noskaidrošanai pašreizējos apstākļos NA ir pilnvarojusi savu Valdes locekli, arī PK delegātu - Aivaru Andersonu. Viņš arī nodos Jums vēlamos NA pamatdokumentus "solīdākā izskatā" (kaut, mūsuprāt, noteicošais ir saturs, nevis forma).

Ja ar tādu NA pārstāvniecību, pozitīvu rezultātu NA un PK savstarpējās attiecībās tomēr neizdosies panākt, jau tuvākā laikā, esam gatavi iesaistīt šajā procesā arī pārējos NA Valdes locekļus un, ja vajadzēs, arī citus NA aktīvākos dalībniekus.

Mūsuprāt, pozitīva rezultāta sasniegšanā šajā jautājumā šobrīd ir būtiski ieinteresēta visa Latvijas tauta, šī jēdziena patiesā, t.i. tiesiskā nozīmē.

Tādēļ mūsu saraksti šajā jautājumā ievietojam NA mājas lapā internetā III nodaļā - "Organizatoriskie un sabiedriskie pasākumi".

Ar cieņu
NA Valdes priekšsēdētājs
Jānis Pinnis
25.05.12Sūtītājs: Edgars Alksnis <edgars.alksnis [at] gmail.com>
Saņēmējs: na_apvieniba [at] inbox.lv
Datums: 2012. gada 5. jūlijs pkst 12:14
Temats: registraacija


Labdien!

Te nacion'al'as Apvien'ibas re'gistr'acija.

Visu labu,

Edgars
Šo vēstuli saņēma Latvijas Komitejas iekšletu komisijas pr.v.i. E.Alksnis 26.07.12.


Sūtītājs: Edgars Alksnis <edgars.alksnis [at] gmail.com>
Saņēmējs: na_apvieniba [at] inbox.lv (un citi)
Datums: 2012. gada 9. septembris pkst 10:57
Temats: Pilsonu Kongresa "White paper"

Labdien!

Padomju Latvija ir miruse, tachu dziive turpinaas.
Taa kaa galvenais, ko pasaule sagaida no latvieshiem ir- lai vi'ni ne's'upo laivu, man jau labu laiku ir licies, ka mees vareetu paraadiit tai pasaulei, ka ir arii cits veids, kaa Latvija var meeginaat stabili kusteeties cittadi kaa grimstot.

Sheit muusu staavoklim analoga laikam nav. Mees mekleejam argumentus sev par labu un ieliekam internetaa. Tonis var mainiities.

Pirmais, ko varam meeginaat formuleet, ir TAUTA-ZEME-VALSTS. Labpraat sanjemu idejas.


Latvijas un tās sastāvdaļu valstiskais statuss

(White Paper sastāvdaļas uzmetums)


1. Valsts.

1.1. Latvijas republika pasludināta 18.11.1918.

1.2 Latvijas Republikas- Krievijas miera līgums 1920.g. „uz mūžīgiem laikiem”.

1.3 LR starptautiski atzīta, tautu savienības locekle.

1.4 Lielākā daļa pasaules valstu neatzina Latvijas okupāciju.

1.5. Zviedrija atzina Latvijas okupāciju. Zviedrijas ģenerālkonsulāts te parādījās jau padomijas laikos.

1.6. Okupācijas laikā SPRS veic pasākumus okupācijas nostiprināšanai:

1.6.1. Pievieno Abrenes apriņķa pagastus KPFSR.

1.6.2. Pārvieto uz Latviju pāri par diviem miljoniem cilvēku, kas tās pašas tautības, kas noteicošā impērijā, okupētās Latvijas teritorijā paliek 700 000 (?).

1.6. SPRS sabrūkot, LPSR sāk saņemt atzīšanu (uzskatīsim to par de facto pagaidu valdībai, kas atjauno 18.novembra Latviju- tā kā padomija bija sagrauta, rietumiem faktiski nebija citas izejas). Padomju Latvijas iestādes, kas izveidotas okupācijas kontingenta klātbūtnē un civilokupantu akciju gaisotnē tiek pamestas, lai nokārto „visu ar Krieviju pašas”. Iestādes atdod Krievijai Punduru dzelzceļa staciju un izrāda gatavību akceptēt okupanta koloniālpolitiku.

1.7. Pilsoņu reģistrācija, Pilsoņu Kongresa vēlēšanas.

1.8. Pilsoņu Kongress paziņo, ka LPSR AP darbība ir nelikumīga.

1.9. „Pārejas perioda beigas” 4.maija Latvijā- ar paziņojumu. Paziņojums acīmredzot nozīmē tikai to, ka okupanti demobilizēti vai aizbraukuši, ieroči izvesti, par civilokupantiem ir Gorbunova-Jelcina pakts.

1.10. LPSR pēctecības „Saeima”. Latvijas pilsoņi gadu desmitiem ilgi dzīvo ekonomiskā un psiholoģiskā terora apstākļos, tāpēc „vēlēšanas” nevar tikt uzskatītas par pilsoņu brīvas gribas izpausmi.

1.11. Tautas uzticību patiesai Latvijas valstij pierāda balsošana par krievu valodas statusu- neskatoties uz krīzi.

1.12. Mūsu situācijai pasaulē īsta precedenta nav. Vienlaicīgi mēģināja nolikvidēt gan valsti, gan tautu. Atskaitot dažus konvenciju principus, nekas tur neder. Konvencijas galu galā rakstīja, lai pasargātu civiliedzīvotājus. Šādas samuļļātas situācijas parasti nerisina standart-juridiski.

1.13. 4.maija Latviju turpina diriģēt starptautiskie noziedznieki- II Pasaules kara dalībvalstis. 4.maija ceļš ir Hitlera un Staļina politikas turpinājums citiem līdzekļiem. PadLatvijas ievilkšana ES ir izdevīga Krievijai.

1.14. Šādā situācijā Pilsoņu Kongress rada konceptu, kas nodrošina Latvijas ilgtermiņa intereses un lūkojas pēc partneriem.

2. Zeme un īpašumi

3. TautaSūtītājs: Nacionālā apvienība <na_apvieniba [at] inbox.lv>
Saņēmējs: Edgars Alksnis <edgars.alksnis [at] gmail.com>
Datums: 2012. gada 20. septembris pkst 9:49
Temats: (bez temata)

Kopš NA 12.07.12 nosūtītās vēstules LRPK Latvijas komitejas iekšlietu komisijai, ar priekšlikumu nekavējoši ierosināt Latvijas tautas aptauju par okupācijas seku likvidāciju, ir pagājuši vairāk kā 2 mēneši.

Šajā laikā no adresāta puses nav sagaidīta nekāda rīcība, kas liecinātu vismaz par vēlēšanos NA ierosināto priekšlikumu pieņemt.

Lūdzu mūsu vēstulē ierosinātā priekšlikuma pieņemšanu un izpildīšanu vairs nenovilcināt.
Nevilcinieties arī ar rakstisku atbildi gadījumā, ja nevēlaties šo priekšlikumu pieņemt un izpildīt.


Ar cieņu,
Jānis Pinnis
18.09.12Sūtītājs: Edgars Alksnis <edgars.alksnis [at] gmail.com>
Saņēmējs: Nacionālā apvienība <na_apvieniba [at] inbox.lv>
Datums: 2012. gada 20. septembris pkst 10:17
Temats: (bez temata)


Labdien!

Tuv'ak apl'ukojot, man nav J'usu telefona. Luudzu atsuutiet.
Ierosinu tikties kaadaa darbadienas vakaraa peec 18.00, sarunaajot laiciigi. Buutu labi, ja uz tikshanaas briidi Juusu organizaacija buutu formuleejusi savu izpratni par jeedzienu "Latvijas tauta".

Patiesaa cienjaa,

Edgars AlksnisSūtītājs: Edgars Alksnis <edgars.alksnis [at] gmail.com>
Saņēmējs: Nacionālā apvienība <na_apvieniba [at] inbox.lv>
Datums: 2012. gada 20. septembris pkst 15:04
Temats: (bez temata)


Ieprieks'eja atbilde uz Nacion'al'as apvien'ibas 12.07.12 ve'stuli

Lai izv'ert'etu J'usu priek'slikumu, nepiecie'sama papildinform'acija, kuru neuzskat'am par iesp'ejamu ieg'ut caur e-pastu vai telefoniski.
L'udzu organiz'ejiet tik'sanos darbdienas vakar'a p'ec pulksten 18.00, pazi'nojot to divas diennaktis ieprieks'.

Paties'a cie'n'a,

Edgars Alksnis
LR Pilso'nu Kongresa priek'ss'ed'et'aja v.i.Sūtītājs: Nacionālā apvienība <na_apvieniba [at] inbox.lv>
Saņēmējs: Edgars Alksnis <edgars.alksnis [at] gmail.com> (un citi)
Datums: 2012. gada 24. septembris pkst 15:04
Temats: Re: Tauta


NA viedokli par Edgara Alkšņa 20.09.12 izvirzītajām tēzēm skat. pielikumā.

Pielikums: 2012.09.24-viedoklis-par-tezem.doc
Vēstule

Vēstule

Vēstule

Vēstule
Vēstule
Vēstule

Vēstule

Vēstule
Vēstule

Vēstule
Vēstule

Vēstule
Vēstule

Vēstule

Vēstule
Vēstule

Vēstule
Vēstule

Vēstule
Vēstule


Vēstule
Vēstule


Vēstule6
Vēstule


SECINĀJUMI


no biedrības NA Valdes priekšsēdētāja un LR Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāra sarakstes ar p/o NA reģistrāciju saistītajos jautājumos.

    Pēc seškārtējas biedrības NA Valdes priekšsēdētāja (turpmāk – NA) iesniegumu un LR Uzņēmumu reģistra (turpmāk – UR) atbilžu apmaiņas, ir radusies iespēja novērtēt šo saraksti kopumā, kā arī izdarīt no tās šādus secinājumus:

    1. Visās UR atbildēs uz NA iesniegumos izvirzītajiem jautājumiem nav sniegtas tiešas un konkrētas atbildes pēc būtības, aizbildinoties ar pašreizējiem likumiem, vai to izpratni, kas tādu atbilžu nesniegšanu pieļauj.

    2. Tādu atbilžu nesniegšanu NA nevar vērtēt citādi, kā izvairīšanos no būtības ar p/o NA reģistrāciju saistītajos jautājumos, ko nosaka pašreizējās tieslietu sistēmas vadības interešu konflikts šajos jautājumos, kas tādēļ uzskatāms par pierādītu.

    3. Par galveno pierādījumu interešu konflikta esamībai ar p/o NA reģistrāciju saistītajos jautājumos, uzskatāms fakts, ka UR ir pieļauts p/o reģistrāciju noteicošā “Politisko partiju likuma” 6. panta 1. daļas tiešs pārkāpums, reģistrējot politisko partiju reģistrā partiju apvienību VL/TB/LNNK ar nosaukumu, kas skaidri un nepārprotami neatšķiras no agrāk UR biedrību un nodibinājumu reģistrā ierakstītā nosaukuma “Nacionālā apvienība”.
    Uz šo pārkāpumu tiek balstīta UR noraidošā attieksme pret p/o NA reģistrāciju vispār.


    4. Šo pārkāpumu UR mēģina attaisnot ar pakārtota likuma “Par LR Uzņēmumu reģistru” 186 panta 1. Daļas 2. punktu.
    Pēc būtības šis likums, salīdzinot ar noteicošo likumu, ir dienesta instrukcija, kas nedrīkst būt pretrunā ar noteicošā likuma prasībām.
    Tomēr izrādās, ka šis “attaisnojums” ir balstīts uz noteicošā likuma 6. panta 1. daļā minētās prasības neievērošanu, vienkārši ignorējot tās tekstā esošo palīgteikumu: “kā arī biedrības vai nodibinājuma nosaukuma”.
    (Ja tāda prakse tiek pieļauta tieslietu sistēmā, kuras uzdevumam jābūt tiesiskuma nodrošināšanai valstī, nav jābrīnās, ka pašreizējai tieslietu sistēmai, pēc attiecīgas aptaujas datiem, uzticas ne vairāk kā 7% aptaujāto).

    5. Lai nodrošinātu pašreizējās tieslietu sistēmas vadības politiski motivēto manipulāciju mērķa pilnīgu sasniegšanu – politisko partiju reģistrā prettiesiski (3. sec) ierakstītā partiju apvienības VL/TB/LNNK nosaukuma legalizāciju, kā arī citu partiju ar līdzīgiem nosaukumiem reģistrāciju, UR savā pēdējā atbildē norāda, ka “nosaukuma ierakstīšanu politisko partiju reģistrā ietekmē (jāsaprot – nosaka) dokumentu iesniegšanas datums Reģistrā, nevis politiskās partijas dibināšanas sapulces laiks”, kā arī to, ka “tiesību mormas aizsargā tikai tādu nosaukumu, kurš ierakstīts, vai pieteikts ierakstīšanai politisko partiju reģistrā.
    No tā izriet secinājums, ka biedrības nosaukums, kas ierakstīts biedrību un nodibinājumu reģistrā, netiek aizsargāts.
    Tas UR bija vajadzīgs, lai atkārtoti (4. sec.) neievērotu tiesisko likumību – NA izvirzītā 11. jautājumā norādīto apstākli, ka līdz p/o NA reģistrācijas brīdim UR būs spēkā biedrības sākotnējais nosaukums “Nacionālā apvienība”, kas nepieļauj kādas citas(u) partijas(u) reģistrāciju ar nosaukumu (iem), kas skaidri un nepārprotami neatšķiras no vēl spēkā esošā biedrības sākotnējā nosaukuma.
    Tādēļ šis jautājums UR pēdējā atbildē nav pat pieminēts.

    6. Lai pilnīgi novērstu p/o NA reģistrāciju pašreizējos apstākļos, UR savā pēdējā atbildē, atsaucoties uz Politisko partiju likuma 20. panta 4. daļas 1. punktu, norāda, ka “politiskās partijas mērķis nedrīkst būt pretrunā ar Latvijas Republikas Satversmi, likumiem vai Latvijai saistošiem starptautiskajiem līgumiem.
    Kā zināms, p/o NA mērķis ir Latvijas, kā nacionālas valsts atjaunošana, kas pašreizējai valsts varai, ar tās prettiesiski (bez tiesiski likumīgās Latvijas tautas brīvi izteiktas piekrišanas) mainīto Satversmi, pieņemtiem likumiem un noslēgtiem starpvalstu līgumiem, nebūs pieņemams.
    Praktiski šis ierobežojums nozīmē jebkādas patiesas politiskas opozīcijas rašanās nepieļaušanu, kas pēc būtības ir varas ļaunprātīga izmantošana savas neleģitīmās varas saglabāšanas nolūkā.
    Demokrātiskā valstī, ja tā tāda patiesi ir, tas nav pieļaujams.

    7. Seškārtējā NA iesniegumu un UR atbilžu apmaiņa sarakstē ar p/o NA reģistrāciju saistītajos jautājumos, ļauj secināt, ka turpmākai sarakstei šajos jautājumos vairs nav jēgas.

    8. Uz NA iesniegumiem saņemtās atbildes, kurās visās jūtama noraidoša attieksme, tomēr nevar izbeigt NA centienus panākt p/o NA reģistrāciju arī pašreizējos apstākļos.
    Centieni šo mērķi sasniegt balstās uz pārliecību, ka ļaunums, kas to kavē, nevar būt mūžīgs.
    To nosaka Dieva dotais dabas likums, kas ir mūžīgs.

2013. gada 29. jūlijā
Biedrības NA Valdes priekšsēdētājs J. Pinnis


Vēstule

Vēstule nosūtīta Latvijas Pašvaldību savienībai, Vides izglītības fondam, kā arī visām Latvijas pilsētu un novadu pašvaldībām.


Kritīs, kas uz runām klausās,
Kritīs, kas no mērķa vēršas.
Rainis


Latvijas pilsētu (vai novadu) esošām, vai topošām
“Nacionālām apvienībām”.

Labdien, iespējamie domubiedri!


    Tā uzrunāju tādēļ, ka vēl nav zināms, vai tādi esat. Vēršos pie jums, lai to noskaidrotu.

    Latvijā, Rīgā šobrīd ir divas centrālas, politiskas ievirzes organizācijas, kuru nosaukumā sastopami vārdi “Nacionālā apvienība”.
    Viena, kuras vārdā rakstu šo vēstuli, ir biedrība (s/o), kas gatavojas pārtapt par politisku organizāciju. Tās 2006. gada 5. maijā oficiāli reģistrētais nosaukums ir “Nacionālā apvienība”. (īsāk NA).
    Otra ir no biedrības “Visu Latvijai” par politisku jau pārtapusi un ar partiju TB/LNNK apvienojusies organizācija, kas savam saliktajam nosaukumam VL/TB/LNNK prettiesiski, pārkāpjot politisko partiju likuma 6.1.p., pievienojusi arī mūsu organizācijas nosaukumu “Nacionālā apvienība”.
    Mūsu savlaicīgi iesniegtie protesti likuma pārkāpējai u.c. tāda nosaukuma lietotājiem, tostarp centrālajiem plašsaziņas līdzekļiem, līdz šim ir palikuši bez ievērības un adekvātām sekām.
    Jāatzīmē, ka šajos plašsaziņas līdzekļos, (īpaši Latvijas radio 1), otras organizācijas apzīmēšanai parasti tiek lietots tikai mūsu organizācijas nosaukums “Nacionālā apvienība”. Turklāt nekāda informācija par šī nosaukuma likumīgo īpašnieci tajos nekad nav parādījusies un neparādās, it kā tāda nebūtu. (Pat ne laikrakstā “DDD”, lai cik dīvaini tas neliktos).
    Kādēļ? Padomājiet par to paši. Mūsuprāt, iemeslu tam atrast nav pārāk grūti.
    Tādēļ, lai novērstu tādu apzinātu tautas maldināšanu, vismaz savu iespēju robežās, pirmo organizāciju mēs dēvējam par īsto, bet otru par viltus NA.
    Jautājuma būtība, protams, nav tikai nosaukumā. To nosaka šo organizāciju darbība un to mērķi.
    Par īstās NA darbību un tās mērķi pietiekama informācija rodama mūsu mājas lapā internetā -
    www.na-apvieniba.lv.
    Iesakām iepazīties ar tās I nodaļā publicētajiem pamatdokumentiem, III nodaļā esošiem materiāliem par sabiedriskiem pasākumiem un IV nodaļas beigās ievietotajām publikācijām par aktuāliem politiskas nozīmes jautājumiem, vēlams pēdējos 3 gados.
    (Mūsu mājas lapa līdz šim atvērta 13109 reizes un atvērumu skaits joprojām strauji turpina pieaugt).
    Abu organizāciju objektīvai salīdzināšanai īpaši noder publikācijas failos: 2009. g. martā, 2009. gada decembrī, 2010. gada martā, 2010. gada 30. jūlijā, 2010. gada septembrī, 2010. gada oktobrī, 2011. gada martā, 2011. gada 1. jūnijā, 2011. gada 14. oktobrī, 2011. gada 30. decembrī, 2012. gada 27. janvārī, 2012. gada martā un 2012. gada 14. jūnijā.
    Par viltus NA darbību un tās mērķi pietiekama informācija, jādomā, jau atrodas jūsu rīcībā.
    Mūsuprāt, tās darbības mērķis galvenokārt ir pašreizējās, politiski jau pilnīgi bankrotējušās valsts pārvaldes sistēmas saglabāšana, nepieļaujot konsekventu okupācijas seku likvidāciju. Tās liekulīgi populistiskais lozungs “Par latvisku Latviju”, kā izrādās, var piesegt arī t.s. “sabiedrības integrāciju”, kas ir bezprecedenta genocīds pret latviešu tautu.

    Īsāk šo organizāciju darbības mērķus var izteikt sekojoši:
    Īstās NA darbības mērķis ir 1918. gada 18. novembrī proklamētās, juridiski joprojām pastāvošās latviešu nacionālās valsts faktiska (tiesiska) atjaunošana, kas nav vēl notikusi.
    (Jāpiebilst, ka vienīgais, kam īstajā NA jāpakļaujas, ir tās darbības mērķis. Viss pārējais ir mainīgs. Bet mērķis paliks, kamēr tiks sasniegts).
    Viltus NA darbības mērķis ir citas, t.s. 4. maija republikas valsts varas saglabāšana, kas izslēdz iespēju atjaunot Latviju kā nacionālu valsti.
    No objektīva šo organizāciju darbības un to mērķu salīdzinājuma izriet loģisks secinājums - tās ir būtiski atšķirīgas un tātad savstarpēji izslēdzošas.

    Mūsuprāt, viss iepriekš minētais ir pilnīgi pietiekams, lai katrs nacionāli domājošs Latvijas pilsonis varētu droši noteikt, kurā no šīm organizācijām vēlētos būt, vai to atbalstīt.
    Tie, kuri vēlētos būt īstajā NA, ir mūsu domubiedri un mēs labprāt redzētu viņus savā pulkā.
    Ja tādi esat, vai vēlaties būt, lūdzu dariet mums to zināmu. (Sakaru dati ir mūsu mājas lapas atvērumā). Vēlamas arī savstarpējas tikšanās, lai novērstu iespējamas neskaidrības, vai pārpratumus.
    Ja tomēr neesat mūsu domubiedri un arī nevēlaties tādi būt, jums no nosaukuma “Nacionālā apvienība” būs jāatsakās.


24.07.12
Ar cieņu: īstās NA Valdes priekšsēdētājs

(paraksts) Jānis Pinnis

Atklāta atbilde Alfrēdam Ābelem

uz laikrakstā DDD Nr 16 publicēto vēstuli “Izbeigsim gaudulību”.

Godātais kungs!

    Iepazīstoties ar Jūsu vēstuli, mums radās sajūta, kāda parasti rodas, pieskaroties kam netīram. Varbūt kādam liksies, lai izvairītos no tādas sajūtas, nevajadzēja tai pieskarties.
    Tomēr šoreiz izvairīties no tā nebija iespējams, jo šī vēstule nav nekas cits, kā publisks s/o NA apvainojums, kas prasa adekvātu atbildi, ko turpmāk arī dosim;
    Vispirms atbildēsim uz šajā vēstulē sastopamajiem, mūsuprāt, nepamatotiem apgalvojumiem, Jūsu izvēlētajā secībā. Pēc tam novērtēsim to visu kopumā, izdarot attiecīgus secinājumus;

    Vēstules ievada daļā, kurā viss radio “Merkurs” raidījumos “Gaismas pils” dzirdētais tiek vērtēts kā nejēdzīgs, sastopami sekojoši, mūsuprāt, nepamatoti apgalvojumi (citējam):
        - “Tik tiešām, tajā var dzirdēt tikai nacionālu vaidulību un gaudas par šodienas latviešu bēdīgo dzīvi”.
        - “Taču neko citu darīt negrib un nav arī spējīgi”.
        - “Tēmu šīm pārraidēm nosaka sabiedriskās organizācijas “Nacionālā apvienība” (NA) valdes locekļi - viņi lielākoties ir arī radio diskusiju dalībnieki”.
        - “Visa šī publika ir apmēram pēcpensijas vecumā un satura ziņā, vismaz valsts lietās, jēgas tai maz”.
    No šiem apgalvojumiem kā nepatiesu tūlīt noraidām trešo, jo varam pierādīt, ka visu kam un kā šajā raidījumā jānotiek, nosaka nevis s/o NA Valde, bet raidījuma vadītājs Juris Lapinskis, saistībā ar radio “Merkurs” īpašnieku panākto vienošanos.
    Pierādījumam minēsim faktu, ka vienīgā izmaiņa šajā raidījumā, kas panākta pēc s/o NA ierosinājuma, ir ievada un noslēguma mūzikas maiņa. Turklāt tā panākta tikai ar radio īpašnieka atļauju.
    Raidījuma vadītājs ir s/o NA Valdes loceklis. Tādēļ esam viņu aicinājuši, kā arī citus šajā raidījumā uzaicinātos Valdes locekļus, stingri ievērot NA viedokli visos politiskas nozīmes jautājumos. Taču līdz šim tas un arī daudz kas cits šajā raidījumā, vēl nav ticis darīts pietiekami konsekventi.
    Patiesībai neatbilst arī apgalvojums, ka s/o NA Valdes locekļi lielākoties ir šo pārraižu dalībnieki. Mūsuprāt, ir otrādi. Šo pārraižu dalībnieki lielākoties ir NA viedoklim daļēji vai pilnīgi pretēja viedokļa paudēji. To var pierādīt ar skaitļiem, kas zināmi raidījuma vadītājam.
    Pierādīt pārējo ievadā minēto apgalvojumu nepamatotību nebūs korekti, jo esam ieinteresētās personas.
    Lai objektīvi noteiktu pārējo apgalvojumu pamatotību, vai nepamatotību, kā arī visu citu Jūsu vēstulē pausto kopumā, mūsuprāt, vēlams sarīkot to raidījuma “Gaismas pils” klausītāju aptauju, kas tajā vēl nav piedalījušies. Tādas neitrāli kontrolētas aptaujas rezultātam mēs piekritīsim.
    Viss turpmākais Jūsu vēstulē ir balstīts uz ievadā minētiem, mūsuprāt, nepamatotiem, vai vismaz apšaubāmiem apgalvojumiem, ar visām no tā izrietošām sekām.

    Sadaļā “Ko saprast” ir sastopams šāds apgalvojums (citējam): “Latviešiem jāapspiež sevī pasaules lāpīšanas nieze, jāpārstāj gausties par grūto likteni un jāsāk nodarboties ar sava etnosa iekšējām lietām.”
    Piekrītam šī apgalvojuma beigu daļā teiktajam, bet nepiekrītam sākumā teiktajam, kas izslēdz turpmāk teikto. Tas nozīmē, ka mūsuprāt, nerisinot etnosa problēmas plašākā mērogā, nav iespējams tās sekmīgi atrisināt vispār.

    Sadaļā “Ko darīt” minēts sekojošs apgalvojums (citējam): “Tikai nedibināt savu kārtējo nacionālo politisko miroņu partiju, bet palūkoties apkārt, vai no esošā kaut ko nevar izmantot, lai savestu kārtībā latviešu tautas iekšējo politiku. Tiešām!”
    Neraugoties uz vēstulē lietoto vulgāro izteiksmes veidu, šo apgalvojumu vērtējam vismaz kā politiski naivu.
    Mūsuprāt, pierādījumu neprasa gluži pretējs viedoklis, proti, ka pašreizējos, pret latviešu tautu vērstā bezprecedenta genocīda apstākļos, kādus radījusi pašreizējā valsts vara, nav un nevar būt cita iespēja labvēlīgi ietekmēt notikumus valstī, kā izveidojot patiesu politisku opozīciju, kādas Latvijā joprojām nav.
    Tāds viedoklis noraida arī Jūsu viedokli, ka pašreizējo situāciju Latvijā varētu labot kāda, vai kādas sabiedriskas organizācijas.

    Sadaļā “Ko nedarīt” sastopams tikpat naivs (labākajā gadījumā) apgalvojums (citējam): “Naivi iedomāties, ka sava valsts ir tas instruments, kas atrisinās etnosā radušās problēmas, ka uzlabojot valsts pārvaldi, uzlabosies etnosa stāvoklis.”
    Savukārt turpinājumā teiktajam (citējam): “Primārs ir etnoss; Valsts ir tikai instruments to ideju realizācijai, kuras dzimst pašā etnosā. Valsts nekad neizveidos sev atbilstošu etnosu tautas veidā.”, mēs varam piekrist. Bet tikai tādā gadījumā, kad etnosam, kas vēl nav tauta, nav vēl arī sava valsts.
    Tas neatbilst pašreizējai situācijai Latvijā, kurā, latviešu etnosam, kas jau ir tauta, lai novērstu savu bojāeju, dzīvojot citā, sev naidīgā valstī, sava juridiski joprojām pastāvošā valsts ir tikai jāatjauno faktiski.
    Tas tad arī ir primārais latviešu etnosam, t.i. tautai pašreizējos apstākļos, jo faktiski atjaunojot savu valsti, tā noteikti spēs atjaunot arī sev atbilstošu etnosu, kā tā jau bija to panākusi savas faktiskās pastāvēšanas laikā.
    Tādēļ aplams ir arī Jūsu šajā nodaļā izdarītais secinājums (citējam): “Tātad, nevis valstiskais, bet etniskais ceļš mums latviešiem sevis glābšanai šodien ir svarīgāks.”
    Sadaļas beigās Jūsu ieteiktajiem “labajiem padomiem” mēs, protams, nesekosim, jo tie ir tikpat aplami, kā iepriekš minētais apgalvojums. Arī vecums, atšķirībā no Jums, mums neliekas šķērslis spējai loģiski domāt un spriest.
    Jāpiezīmē, ka ar saviem “Paziņojumiem”, atšķirībā no plašsaziņas līdzekļos sastopamās “smadzeņu skalošanas”, mēs nevienam “neuzbāžamies”. Drīzāk otrādi. Par to liecina līdzšinējais mūsu mājas lapas atvērumu skaits. (Tas šobrīd ir 13606 un joprojām strauji turpina pieaugt). Diez vai tā notiktu, ja tam, ko mēs rakstām savos “Paziņojumos”, nebūtu jēgas.
    Tiktāl par Jūsu vēstulē sastopamajiem apgalvojumiem un izdarītajiem secinājumiem. Turpmāk novērtēsim šo vēstuli kopumā un izdarīsim arī savus secinājumus;
    Mūsuprāt, Jūsu vēstule ir s/o NA godu aizskarošs, publisks apvainojums. Par to liecina viss vēstules saturs un tajā lietotais izteiksmes veids.
    Tam īpaši raksturīgs piemērs ir s/o NA nosaukšana par “kārtējo nacionālo miroņu partiju”. Tādu apzīmējumu Jūs, jādomā, izvēlējāties, lai izklausītos efektīvāk, nevis tādēļ, ka zinātu, ko tas īsti nozīmē. (Ja būtu to zinājis, varbūt to nelietotu).
    Mūsuprāt, tādu apzīmējumu parasti lieto pie varas, vai tās sistēmā bijušo, dažādu kompromitējošu apstākļu dēļ savu stāvokli zaudējušu “politiķu”, vai varas sistēmas darbinieku atpazīšanai.
    Neviens no s/o NA Valdes locekļiem tādam apzīmējumam neatbilst.
    Savukārt tādam apzīmējumam atbilst nevien pašreizējā valsts pārvaldes sistēmā jau “caurkritušie” (piem. LPP/LC, TP, JL, TB/LNNK u.c.), bet arī visa politiski jau pilnīgi bankrotējusī pašreizējā valsts vara, kā “politiskā miroņa” - bij. LPSR tiesiskā pēctece.
    Tātad arī šobrīd pie varas esošā bij. PSKP un VĻKJS nomenklatūra, visos valsts pārvaldes līmeņos.
    Bet attiecībā uz p/o NA, tāds apzīmējums ir absurds arī tādēļ, ka nevar nosaukt par mironi to, kas vēl nav dzimis.
    Tā vietā, lai mūsu iespējamās domstarpības risinātu godīgi, savstarpēji tiekoties un diskutējot par šiem jautājumiem, Jūs izvēlējāties publisku apvainošanu, kas izslēdz diskusijas iespēju un tātad nav nopietna zinātnieka cienīgs. Līdz šim mēs uzskatījām Jūs nevien par zinošāko un erudītāko autoritāti tieši nacionālajā jautājumā, bet arī savu domubiedru. Jūsu vēstule liek mums no tāda uzskata atteikties.
    Mūsu domstarpības, kurām ir būtiska nozīme pašreizējā, latviešu tautas likteni noteicošajā situācijā, ja tās vairs nevēlaties risināt normāli, tik un tā tiks atrisinātas. Kuram no mums ir bijusi taisnība, kā arī Jūsu vēstules rašanās patiesos motīvus, noteiks vēsture, varbūt pat pēc latviešu tautas pilnīgas izzušanas.
    Bet šobrīd mēs vismaz daļēji varam to noteikt, novērtējot Jūsu vēstuli pēc vispāratzītā principa - kam tas ir izdevīgi.
    Diez vai tas varējāt būt Jūs pats, jo mūsuprāt, ar šīs vēstules publicēšanu esat tikai zaudējis.
    Jūsu vēstules publicēšana varēja būt izdevīga vienīgi tiem, kuri ar to cerēja panākt p/o NA garīgu iznīcināšanu. (Īpaši šobrīd, kad tuvojas iespēja to nodibināt).
    Tie varēja būt visu pašreizējo “nacionālpatriotisko” organizāciju vadītāji, jo nodibinoties vienotai, patiesi nacionālai politiskai organizācijai, ko cenšas panākt īstā NA, tai pievienotos arī citās organizācijās esošie patiesi nacionāli domājošie Latvijas pilsoņi.
    (Viņu vidū, jādomā, ir arī LNF vadītāji, ar kuru atbalstu Jūsu vēstule tika publicēta. Viņu pastāvīgi negatīvo attieksmi pret NA nevar mazināt vienlaikus publicētā mūsu dalībnieka Artura Grīslīša atbilde, kurš kritizēja Jūsu vēstuli no LNF, nevis NA viedokļa, pieļaujot jaunas, kārtējās “nacionālpatriotiskas” “Rīgas Nacionālo latviešu partijas” dibināšanu).
    Jūsu vēstules publicēšana noteikti ir izdevīga arī pašreizējai valsts varai ar savu pārvaldes sistēmu, kas būtu nopietni apdraudēta, ja tai rastos patiesa politiska opozīcija, kādas Latvijā joprojām nav.

    Mēs ticam latviešu tautas gara spēkam, kas liks tai pārvarēt bailes no pašreizējās valsts varas, kas pati no tā baidās, un atjaunos savu īsto valsti.
    Darām zināmu Jums un arī tiem citiem - ir naivi cerēt, ka pēc šīs vēstules publicēšanas, īstās NA darbība sava mērķa labā apsīks, vai izbeigsies. Tā nenotiks. Varētu mainīties kāds, vai kādi, kas to dara, bet mērķis paliks, kamēr tiks sasniegts.

2012. gada 5. septembrī
s/o “Nacionālā apvienība” Valde


    P.S. Ceram, ka laikrakstā DDD tiks publicēta arī mūsu atbilde uz Jūsu vēstuli. Ja tomēr nē, tas tikai apliecinās mūsu atbildē pausto viedokļu patiesumu.

Mēs būsim lieli tik,
cik mūsu griba.
Rainis

Tev piedots tiks, ja nevarēji.
Bet it nekad, ja negribēji.
Ibsens

PAZIŅOJUMS
Par Latvijas tautas nobalsošanas ierosināšanu
jautājumā par “Konstitucionāla okupācijas seku likvidācijas likuma” pieņemšanu.


    Vērojot pēdējā laikā Latvijā notiekošo, rodas iespaids, ka pašreizējā valsts vara mēģina noskaidrot latviešu (kā izrādās, Eiropā iecietīgākās un lēnprātīgākās) tautas pacietības robežu, lai zinātu, cik tālu vēl var iet tās vitālo interešu neievērošanā un pašapziņas graušanā;
    Piem. notiek “diskusija” tās kontrolētajā Latvijas Radio, vai pasē ir jāraksta tautība. “Zinošākie” diskusijas dalībnieki, protams, liek saprast, ka tas vairs nav vajadzīgs, jo neatbilst “mūsdienu izpratnei” u.t.t.
    Bet kas tad īsti ir šī “mūsdienu izpratne”, kas to nosaka un kādā mērā tā visiem ir jāpieņem. Arī par to, mūsuprāt, derētu sarīkot ne tikai tādu “diskusiju”, bet vēl ko vairāk, piem. tautas nobalsošanu.
    Rodas iespaids, ka Latvija ir izvēlēta kā vieta prettautisku pasākumu izmēģināšanai, lai veiksmes gadījumā varētu tos lietot arī citu, ne tik iecietīgu un lēnprātīgu tautu ietekmēšanai “mūsdienu izpratnes” garā. Mūsuprāt, tas nav nekas cits, kā sātanisms, kādu cilvēce to ir iedomājusies savā attīstībā.
    Kārtējo reiz varam jautāt: kam tas ir izdevīgi?
    Mūsuprāt, tas var būt izdevīgi vienīgi tiem, kuri visu tautu vietā grib radīt mankurtizētu, bezapziņas pūli, ar ko “mūsdienu sabiedrības” valdnieki varētu brīvi un nesodīti rīkoties pēc savas patikas.
    Šajā sakarā biedrība (s/o) “Nacionālā apvienība” (NA), nesaņēmusi konstruktīvu atbalstu savam priekšlikumam LR Pilsoņu Kongresa vadībai ierosināt un nodrošināt Latvijas tautas nobalsošanas sarīkošanu par okupācijas seku likvidāciju (NA saraksti ar LRPK skat. NA mājaslapā internetā www.na-apvieniba.lv III nodaļā), ierosina tiesiski likumīgās Latvijas tautas nobalsošanu par “Konstitucionālu okupācijas seku likvidācijas likumu” (tā projektu skatīt pielikumā), kā arī uzņemas pienākumu nodrošināt šādus pasākumus tādas tautas nobalsošanas sagatavošanai:
    Pirmais pasākums ir šī likumprojekta publicēšana Latvijas tautas apspriešanai. Maz ticams, ka tas varētu tikt publicēts kādā no pašreizējās valsts varas kontrolētajiem plašsaziņas līdzekļiem. Tādēļ vispirms tiks publicēts mūsu mājas lapā internetā III nodaļā, fails 2012. gada 29. oktobrī.
    Atsauksmes un ierosinājumus būtiskiem uzlabojumiem, vai papildinājumiem, lūdzam sūtīt pa e-pastu: aivars41@inbox.lv, vai pastu Rīgā, Tērbatas ielā 85-6, LV-1001, pievienojot savu tel. nr., līdz šī gada beigām, bet ne vēlāk, kā līdz 2013. gada 1. februārim. (Anonīmi vai pret likuma mērķi vērsti ierosinājumi netiks pieņemti). Ierosinājumi tiks apspriesti NA Valdes sēdē un pieņemšanas gadījumā ieviesti likumprojektā.
    Otrs pasākums ir nekavējoša Latvijas pilsoņu tautas nobalsošanas ierosināšanai nepieciešamo parakstu vākšana. Tā notiks vienlaikus ar jau notiekošo politiskās organizācijas “Nacionālā apvienība” (p/o NA) - Latvijas okupācijas seku likvidācijas virzītāja un nodrošinātāja spēka dalībnieku-dibinātāju reģistrāciju. Abos sarakstos varētu tikt reģistrēti vieni un tie paši Latvijas pilsoņi, kas būtu visnotaļ vēlams.
    Jāpiebilst, ka p/o NA dalībnieku-dibinātāju reģistrācija ar Latvijas Hipotēku un Zemes bankas starpniecību, līdz šim nav devusi vēlamos rezultātus. Tādēļ turpmāk p/o NA dalībnieku-dibinātāju reģistrācija notiks tikai uz NA sagatavotām veidlapām pret solījumu ierasties uz p/o NA dibināšanas Sapulci ar pasi un 8 latiem par sava paraksta notariālu apstiprināšanu. Bet tiem, kas reģistrēti ar bankas starpniecību, jāņem līdz tikai pasi, jo maksa par paraksta apstiprināšanu jau ir samaksāta. Tie NA ārkārtas Kongresa 11.11.11 dalībnieki, kuri tajā doto solījumu reģistrēties līdz 11.11.12 nebūs izpildījuši, no s/o NA uz Statūtu p.p. 3.6.1. un 3.6.2. pamata tiks izslēgti.
    Šo pasākumu vēlams paveikt ne vēlāk, kā līdz 2013. gada 1. martam.
    Trešais pasākums ir p/o NA nodibināšana, kam jānotiek pēc vismaz 300 dalībnieku-dibinātāju reģistrācijas NA sagatavotajās veidlapās. (To kontrolē un vada NA Valdes loceklis Aivars Andersons, telefons 25901438).
    Šo pasākumu vēlams paveikt ne vēlāk, kā līdz 2013. gada 30. martam.
    Ceturtais pasākums ir p/o NA atbalsta grupu izveidošana visās Latvijas pašvaldībās.
    Attiecības ar tajās esošām, vai topošām viltus NA struktūrvienībām iespējams kārtot vienīgi uz biedrības NA visām Latvijas pašvaldībām pa e-pastu nosūtītās vēstules pamata (sk. mūsu mājas lapā fails 24.07.12).
    Šo pasākumu vēlams paveikt līdz 2013. gada 1. maijam.
    Vienlaikus ar minētiem pasākumiem, šis likumprojekts tiks virzīts arī pašreizējo likumu noteiktā kārtībā. Visticamāk, tas nedos nekādu pozitīvu rezultātu. Tādā gadījumā tiks apliecināts pilnīgs demokrātijas trūkums pašreizējā valsts pārvaldes sistēmā un vēl vairāk aktualizēta nepieciešamība to mainīt.
    Pēc minēto pasākumu sekmīgas paveikšanas, visiem, kas tajos piedalījušies, kopīgi jāpanāk tiesiski likumīgās Latvijas tautas nobalsošanas sarīkošana par “Konstitucionālā okupācijas seku likvidācijas likuma” pieņemšanu, ne vēlāk, kā līdz 2013. gada 17. jūnijam.
    Tāda tautas nobalsošana vienlaikus būs arī Latvijas tautas uzticības balsojums pašreizējai valsts varai, kas joprojām cenšas okupācijas sekas saglabāt.
    Tādas tautas nobalsošanas pozitīvs rezultāts nevien nodrošinās okupācijas seku likvidāciju, kas līdz šim ir bijis galvenais Latvijas politiskās un ekonomiskās krīzes cēlonis, bet dos arī reālu iespēju juridiski joprojām pastāvošās, tiesiski likumīgās Latvijas valsts faktiskai atjaunošanai.
    Gadījumā, ja pašreizējā valsts vara tādas tautas nobalsošanas sarīkošanu nepieļaus, tās vietā jāpanāk “ārkārtās stāvokļa” izsludināšanu, pamatojoties uz ANO 1966. gada 16. decembra pakta 4. panta 1. daļu, ko savulaik ratificējusi arī t.s. 4. maija republikas Saeima. Ka pašreizējais stāvoklis Latvijā pilnībā atbilst šī pakta nosacījumiem, vairs nav īpaši jāpierāda. To pārliecinoši pierāda pašreizējās valsts varas pretošanās tautas nobalsošanai par okupācijas seku likvidāciju. (Skat. mūsu mājas lapā 2012. gada 14. jūnijā). Tādēļ atliek vienīgi to aizrādīt un prasīt sava pienākuma izpildīšanu.

Lai jums veicas!


2012. gada 29. oktobrī
s/o “Nacionālā apvienība” ValdePielikums
Projekts


Latvijas tauta -

- lai izbeigtu pēc PSRS sabrukuma joprojām sastopamo divdomību par savas valsts tiesisko pēctecību (kontinuitāti),
- atzīstot, ka Latvijas valsts varas tiesisko likumību nosaka juridiski joprojām pastāvošās, 1918. gada 18. novembrī proklamētās, neatkarīgās un demokrātiskās Latvijas Republikas Satversmes un likumu pamatprincipu stingra ievērošana (restitūcija),
- apzinoties, ka Latvijas, kā nacionālas valsts pastāvēšana un sekmīga attīstība nav savienojama ar tās okupācijas sekām,
- ievērojot, ka okupācijas sekas joprojām graujoši ietekmē Latvijas valsts tiesisko pamatu stabilitāti, pamattautas morāli, nacionālo pašapziņu, labklājību un ar tām saistīto demogrāfisko situāciju,
- balstoties uz starptautisko tiesību aktiem, kas pamato Latvijas okupācijas seku likvidāciju,
demokrātiskā nobalsošanā pieņem šādu
KONSTITUCIONĀLU OKUPĀCIJAS SEKU LIKVIDĀCIJAS LIKUMU;


I VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI


1. nodaļa. Likuma mērķis.


1. Likuma mērķis ir faktiski atjaunot juridiski joprojām pastāvošo 1918. gada 18. novembrī proklamēto, neatkarīgo un demokrātisko Latvijas republiku kā nacionālu valsti, konsekventi likvidējot okupācijas laikā pret Latvijas tautu un valsti pastrādāto genocīda noziegumu sekas, nodrošinot arī iespēju atgūt sevis cienīgu vietu Eiropas tautu un valstu saimē.


2. nodaļa. Likumā ietvertie jēdzieni un to skaidrojums.


2.1. Latvijas valsts ir 1918. gada 18. novembrī proklamētā, neatkarīgā un demokrātiskā Latvijas Republika (LR).
2.2. Latvijas tauta ir LR pilsoņu kopums.
2.3. Latvijas pilsoņi ir LR pilsoņi līdz valsts okupācijai 1940. gada 17. jūnijā un viņu pēcnācēji.
2.4. Latvijas pamattauta ir latviešu tauta.
2.5. Nacionāla valsts ir valsts, kurā pamattauta ir vismaz 75% no kopējā iedzīvotāju skaita. (LR līdz tās okupācijai un faktiskai iznīcināšanai bija nacionāla valsts).
2.6. LR Satversme ir Latvijas valsts pamatlikums, ko Latvijas tautas vēlēta Satversmes sapulce ir pieņēmusi 1922. gada 15. februārī.
2.7. Latvijas valsts tiesiskie pamati ir LR satversmes pirmie četri panti.
2.8. Latvijas valsts teritorija ir LR teritorija līdz tās okupācijai 1940. gada 17. jūnijā.
2.9. LR Saeima ir Latvijas tautas pārstāvniecība (parlaments), kas sastāv no 100 vispārīgās, vienlīdzīgās un proporcionālās vēlēšanās ievēlētiem Latvijas tautas pārstāvjiem (deputātiem).
2.10. Latvijas valsts likumi un līgumi ir līdz 1939. gadam pieņemtie LR likumi un noslēgtie līgumi.
2.11. Latvijas sabiedriskās un politiskās organizācijas ir uz Latvijas valsts likumu pamata veidotas sabiedriskas un politiskas organizācijas.
2.12. Latvijas valsts administratīvais iedalījums ir līdz 1940. gada 17. jūnijam esošais valsts administratīvais iedalījums.
2.13. Latvijas valsts pārvaldes, drošības, aizsardzības un tieslietu institūcijas ir līdz 1934. gada 15. maijam pastāvējušās valsts pārvaldes, drošības, aizsardzības un tieslietu institūcijas.
2.14. Latvijas okupācijas sekas ir okupētājvalsts bij. PSRS pret Latvijas tautu un valsti pastrādāto genocīda noziegumu - okupācijas, kolonizācijas un boļševizācijas sekas.
2.15. Latvijas okupācija ir bij. PSRS LR teritorijas militāra okupācija un aneksija 1940. gada 17. jūnijā, okupētājvalsts armijas, represīvo iestāžu un militāro objektu izvietošana LR teritorijā, Latvijas tautas pretestības apspiešanai.
2.16. Latvijas kolonizācija ir okupētājvalsts pilsoņu masveida iepludināšana LR teritorijā, Latvijas pamattautas pārmākšanai un iznīcināšanai.
2.17. Latvijas boļševizācija ir tiesiski likumīgās Latvijas valsts pārvaldes, politiskās, ekonomiskās un sabiedriskās iekārtas likvidācija un okupētājvalsts pārvaldes, politiskās, ekonomiskās un sabiedriskās iekārtas varmācīga ieviešana.
2.18. Okupācijas seku likvidācija ir process, kura laikā faktiski tiek pilnīgi atjaunota tiesiski likumīgās Latvijas valsts vara, pārvalde, politiskā, ekonomiskā un sabiedriskā iekārta.
2.19. Kolaboranti ir LR pilsoņi - okupācijas varas laikā pret Latvijas tautu un valsti pastrādāto genocīda noziegumu līdzdalībnieki.

3. nodaļa. Likuma tiesiskais pamatojums.


3. Likuma tiesiskais pamatojums ir šādi starptautisko tiesību akti:
3.1. 1920. gada 11. augusta Latvijas un Krievijas miera līgums.
Piezīme: bij. PSRS vienpusēji pārkāpjot šo līgumu, militāri okupējot un faktiski iznīcinot Latvijas valsti 1940. gada 17. jūnijā, juridiski joprojām pastāvošā Latvijas valsts ar līguma pārkāpējas bij. PSRS tiesību pārmantotāju Krieviju līdz okupācijas seku pilnīgai likvidācijai, atrodas nosacītā kara stāvoklī.
3.2 1907. gada IV Hāgas Konvencija par karu un apiešanos ar civiliedzīvotājiem kara laikā.
3.3 1941. gada Atlantijas Harta.
3.4 ANO 1948. gada 9. decembra Konvencija par genocīda noziegumu novēršanu un sodu par to.
3.5 Ženēvas 1949. gada 12. augusta IV Konvencija par civiliedzīvotāju aizsardzību kara laikā (īpaši 49. pants).
3.6 Ženēvas 1949. gada 12. augusta Konvencija par attieksmi pret kara gūstekņiem.
3.7 ANO Ģenerālās Asamblejas 1948. gada 10. decembra vispārīgā cilvēktiesību Deklarācija.
3.8 Vīnes 1962. gada Konvencija par starptautisko līgumu tiesībām.
3.9 ANO 1966. gada 7. marta Konvencija (īpaši 1.p.4.d.).
3.10 ANO 1966. gada 16. decembra pakts (īpaši 4.p.1.d.), kas paredz ārkārtas stāvokļa izsludināšanu, ja ir apdraudēta nācijas pastāvēšana, kā tas šobrīd ir Latvijā. (To ratificējusi arī t.s. 4. maija republikas Saeima).
3.11 ANO Ģenerālās Asamblejas 1981. gada 9. decembra Deklarācija par intervences un iejaukšanos valstu iekšējās lietās nepieļaujamību.
3.12 ANO Ģenerālās Asamblejas 1948. gada 12. novembra Deklarācija par tautu tiesībām uz mieru.
3.13 ANO Ģenerālās Asamblejas 1985. gada 29. novembra Deklarācija par tiesu sistēmas pamatprincipiem noziegumu un varas ļaunprātīgas izmantošanas gadījumos.
3.14 Eiropas cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības Konvencija. (Īpaši 15.p.1.d., 16.p. un 1. protokola 3.p.).
3.15 4. maija republikas Saeimas 1996. gada 22. augusta Deklarācija par Latvijas okupāciju. (Daļā, kas apliecina Latvijas okupāciju un tās seku likvidācijas vēlamību).
3.16 Nepastarpināts okupācijas seku likvidācijas pamatojums pašreizējos apstākļos ir Latvijas tautas nobalsošanā par šī likuma pieņemšanu gūtais pozitīvais rezultāts. (Balsu “par” vairākums pār balsīm “pret”).
3.17 Šis likums stājas spēkā no tautas nobalsošanas pozitīva rezultāta pasludināšanas brīža, kad tā īstenošana ir visu LR valsts institūciju un to amatpersonu pienākums.


II LIKUMA ĪSTENOŠANA


4. nodaļa. Okupācijas seku likvidācijas sastāvs un sagatavošana.


4.1. Okupācijas seku likvidācijas īstenošana pēc satura sastāv no 3 posmiem - deokupācijas, dekolonizācijas un deboļševizācijas. (pp. 2.14, 2.15, 2.16).
4.2. Okupācijas seku likvidācijas sekmīgas īstenošanas nolūkā tās posmus ir lietderīgi veikt šādā secībā: deboļševizācija, deokupācija un dekolonizācija.
4.3. Okupācijas seku likvidācijas īstenošana veicama demokrātiskā (likumdošanas) ceļā, pakāpeniski un prioritāri mierīgiem līdzekļiem.
4.4. Okupācijas seku likvidācijas īstenošana nav iespējama bez pietiekamas sagatavošanas, kas ir tās ceturtais posms, bet to secībā pirmais.
4.5. Okupācijas seku likvidācijas sagatavošanai pēc būtības ir jābūt notikušai pēc s/o NA “Paziņojumā” (sk.www.na-apvieniba.lv fails 2012. gada 29. oktobrī) minēto pasākumu - īpaši ārkārtas stāvokļa izsludināšanas un Latvijas tautas nobalsošanas sarīkošanas - sekmīgas paveikšanas.

5. nodaļa. Deboļševizācija.


5.1. Deboļševizācija ir okupācijas seku likvidācijas pirmais posms, kura laikā tiek likvidētas Latvijas boļševizācijas (p. 2.17.) sekas.
5.2. Deboļševizācija ir Latvijas valsts iekšēja lieta.
5.3. Deboļševizācija, kā okupācijas seku likvidācijas iekšpolitiski kritiskākais posms, ir veicama pakāpeniski, virzienā no augšas uz leju. To vēlams paveikt laikā līdz 2 gadiem no šī likuma spēkā stāšanās brīža. Tomēr tās pabeigšana iespējama vienīgi pēc sava uzdevuma pilnīgas izpildīšanas.
5.4. Deboļševizācijas sākumā savu darbību turpina visas pašreizējās valsts pārvaldes institūcijas un to darbinieki, līdz valsts pārvaldes sistēmas pārstrukturizācijai, vai nomaiņai ar šī likuma prasībām atbilstošākām valsts pārvaldes institūcijām un to darbiniekiem.
5.5. Deboļševizācijas procesā notiek arī okupācijas varas likvidēto Latvijas sabiedrisko un politisko organizāciju atjaunošana, izslēdzot no tām kolaborantus un viņu pakalpiņus.
5.6. Kolaboranta statusa noteikšanas pamatā ir princips - kas nodevis vienreiz, nodos vienmēr.
5.7. Kolaborantu un viņu pakalpiņu atrašanās atjaunotās Latvijas valsts pārvaldes, drošības, iekšlietu, ārlietu, aizsardzības, izglītības, kultūras, veselības aizsardzības, tieslietu, ekonomikas un finansu institūcijās, kā arī stratēģiski svarīgu tautsaimniecības nozaru vadošos amatos, nav pieļaujama.
5.8. LR pilsoņi, kuri izdarījuši konkrētus pret Latvijas tautu un valsti vērstus noziegumus, vai tiek turēti aizdomās par tādu noziegumu izdarīšanu, nododami atjaunotās Latvijas valsts attiecīgo tiesu iestāžu rīcībā.
5.9. No šī likuma spēkā stāšanās brīža LR par spēku zaudējušiem atzīstami tie pašreizējās valsts likumi un līgumi vai to daļas, kas ir pretrunā ar Latvijas tautas un valsts nacionālajām interesēm, kurus pieņēmušas līdzšinējās okupētājvalsts tiesiski nelikumīgās vietējās pārvaldes institūcijas - LPSR Augstākā Padome, vai tās modificētās tiesību pārmantotājas - pašreizējās valsts varas institūcijas, Latvijas valstij naidīgu ārēju spēku politiskas šantāžas, vai korupcijas ietekmē.
5.10. Deboļševizācijas būtiska sastāvdaļa ir LPSR valsts, VDK, PSKP un VĻKJS bijušo īpašumu, naudas līdzekļu u.c. vērtību, kas pēc PSRS sabrukuma nonākušas kādu privātpersonu, vai to veidotu uzņēmējsabiedrību īpašumā, nacionalizācija.
5.11. Šajā procesā atgūtie līdzekļi izmantojami okupācijas periodā Latvijas tautai un valstij nodarīto materiālo zaudējumu atlīdzināšanai (izņemot tos, kas kompensējami ārvalstīm).
5.12. Deboļševizācijas procesa laikā jānotiek pašreizējo īpašumtiesību, (īpaši “privatizācijas”) likumības pārbaudei no LR likumu pamatprincipu viedokļa. Par nelikumīgi iegūtiem atzītie īpašumi ir atsavināmi, kompensāciju to līdzšinējiem īpašniekiem (izņemot tiem, kas tos ieguvuši krimināli sodāmas rīcības rezultātā), paredzēt attiecīgas likumdošanas ceļā.
5.13. Deboļševizācijas procesa laikā likumdošanas ceļā tiks arī izbeigts pašreizējās valsts varas pret latviešu tautu vērstais bezprecedenta genocīds.
5.14. Deboļševizācijas procesa sekmīgas īstenošanas garants ir LR, kā nacionālai valstij lojālo valsts institūciju un to darbinieku (īpaši spēka struktūrās), augsti motivēta, atbildīga, mērķtiecīga un savstarpēji saskaņota rīcība.

6. nodaļa. Deokupācija.


6.1. Deokupācija ir okupācijas seku likvidācijas otrais posms, kura laikā tiek likvidētas Latvijas okupācijas (p. 2.15.) sekas.
6.2. Deokupācija nav Latvijas iekšēja lieta, bet ir starptautiska problēma, kas risināma Latvijas un par Latvijas okupāciju atbildīgo valstu - bij. PSRS tiesību pārmantotājas Krievijas un Vācijas, kā arī līdzatbildīgo, pēc otrā pasaules kara Latvijas okupāciju pieļāvušo - Teherānas, Jaltas un Potsdamas konferencēs pārstāvēto valstu - ASV, Lielbritānijas u.c. starpvalstu sarunās.
6.3. Okupācijas seku likvidācijas nepieciešamība Latvijā (kā arī pārējās Baltijas valstīs) pamatojas uz principu, ka civilizētā pasaulē starpvalstu attiecības, stabilitātes un ilgstoša miera nodrošināšanas nolūkā, vairs nedrīkst būt pakļautas spēka, vai to draudu lietošanai, bet vienīgi uz taisnīguma principu balstītām starptautisko tiesību normām.
6.4. No p. 3.11 izriet atziņa, ka civilizētās pasaules cīņa pret starptautisko terorismu būs sekmīga vienīgi tad, ja tā vispirms būs vērsta pret terorisma cēloņiem, tostarp valstu terorismu, kas vērsts pret tautu pašnoteikšanos, lietojot spēku, vai citas īpaši izsmalcinātas metodes tautu apspiešanai un paverdzināšanai.
6.5. Deokupācijas uzdevums ir panākt:
- Okupētājvalsts - bij. PSRS Latvijā ievesto armijas, represīvo iestāžu, militāro bāžu, u.c. militāro objektu atvaļināto militārpersonu, to ģimeņu un pēcnācēju izvešanu no LR.
- Okupētājvalsts - bij. PSRS Latvijas valstij, dabai, videi, iedzīvotājiem, vai to īpašumiem nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu.
- Anektēto LR teritoriju daļu pievienošanu LR.
6.6. Par deokupāciju tieši atbildīga ir okupētājvalsts - bij. PSRS tiesību pārmantotāja Krievija, bet par tās nodrošināšanu (īpaši materiālā ziņā) - okupāciju pēc otrā pasaules kara pieļāvušās valstis (p. 6.2.).
Okupētājvalsts bij. PSRS Latvijas tautai un valstij nodarītie materiālie zaudējumi ir aprēķināmi, precizējami un to kompensācijas kārtība nosakāma Latvijas un par Latvijas okupāciju līdzatbildīgo valstu sarunās.
6.7. Kā starpnieku Latvijas un par Latvijas okupāciju atbildīgo valstu sarunās vēlams iesaistīt ANO.
6.8. Starpvalstu sarunu par Latvijas (arī pārējo Baltijas valstu) okupācijas un kolonizācijas seku likvidāciju sekmēšanai, kā arī pasaules sabiedriskās domas atbalstam, ir vajadzīga šajos noziegumos pret cilvēci vainīgo valstu (p. 6.2.) saukšana pie atbildības neatkarīgās starptautiskās tiesu instancēs. Tas ir attiecīgo LR valsts institūciju un to amatpersonu pienākums.
6.9. Deokupācijas būtiska sastāvdaļa ir Latvijas, kā nacionālas, neatkarīgas un demokrātiskas valsts (p. 2.1.) statusa pilnīga atjaunošana un atzīšana Latvijas, kā arī citu, (īpaši par tās okupāciju atbildīgo) valstu starpvalstu attiecībās.
6.10. Deokupāciju vēlams īstenot 3 gadu laikā kopš šī likuma spēkā stāšanās brīža.

7. nodaļa. Dekolonizācija.


7.1. Dekolonizācija ir okupācijas seku likvidācijas trešais posms, kura laikā tiek likvidētas Latvijas kolonizācijas (p. 2.16.) sekas.
7.2. Dekolonizācija nav Latvijas iekšēja lieta, bet ir starptautiska problēma, kas risināma Latvijas un par Latvijas okupāciju atbildīgo valstu (p. 6.2.) starpvalstu sarunās.
7.3. Dekolonizācijas procesa laikā likumdošanas ceļā jāpanāk okupētājvalsts - bij. PSRS Latvijas valsts teritorijā pārtautošanas nolūkā iepludināto pilsoņu, to ģimeņu un pēcnācēju pakāpeniska repatriācija uz savu etnisko dzimteni.
7.4. Par dekolonizācijas procesa nodrošināšanu tieši atbildīga ir kolonizācijas īstenotājas - bij. PSRS tiesību pārmantotāja Krievija, bet par šī procesa nodrošināšanu (īpaši materiālā ziņā) ir Latvijas okupāciju pēc otrā pasaules kara pieļāvušās valstis (p. 6.2.).
7.5. Dekolonizācijas būtiska sastāvdaļa ir okupētājvalsts iepludināto kolonistu (arī militārpersonu) prettiesiski (piesavinoties, konfiscējot, “piešķirot” u.t.t.) iegūto Latvijas valstij vai tautai piederējušo kustamo vai nekustamo īpašumu atsavināšana un atdošana to likumīgajiem īpašniekiem, vai viņu mantiniekiem.
7.6. Okupētājvalsts kolonistu un militārpersonu, vai to pēcnācēju pašreizējo likumu “tiesiskā ceļā” iegūtie nekustamie īpašumi, kas pirms okupācijas piederējuši Latvijas valstij vai tautai, ir atsavināmi, kompensāciju par tiem paredzot no LR okupācijas periodā nodarīto zaudējumu (p. 6.6.) kompensācijai paredzētajiem līdzekļiem.
7.7. Okupācijas laikā noslēgto t.s. jaukto laulību gadījumā šo ģimeņu locekļu, vai pēcnācēju piederību Latvijas tautai noteiks Latvijas valsts atjaunotā likumdošana.
7.8. Ja deokupācijas, vai dekolonizācijas procesu laikā Latvijas valstij tiktu radītas kādas starptautiskas problēmas, nolūkā šos procesus kavēt, vai apturēt, tās vispirms jāmēģina noregulēt starpvalstu sarunu ceļā. Tomēr tās nedrīkst šos procesus kavēt vai apturēt, jo Latvijas valsts suverēnā vara pieder vienīgi Latvijas tautai (LR Satversmes 2. pants).
7.9. Dekolonizācijas procesu vēlams paveikt līdz ārkārtas stāvokļa beigām.

8. nodaļa. Ārkārtas stāvoklis, kā okupācijas seku likvidācijas nodrošinājums.


8.1. Ārkārtas stāvoklis ir Konstitucionālā okupācijas seku likvidācijas likuma stāšanās spēkā priekšnoteikums un īstenošanas garants. Tādēļ tā sākumā, ja vēl nav notikusi, vispirms sarīkojama Latvijas tautas nobalsošana par šī likuma pieņemšanu LR Satversmes noteiktā kārtībā.
8.2. Ārkārtas stāvoklis sākas no tā pasludināšanas brīža un ilgst līdz tam paredzēto uzdevumu pilnīgai un sekmīgai izpildīšanai.
8.3. Ārkārtas stāvokļa laikā ir spēkā ārkārtas likumi, kuru nepieciešamību nosaka tam izvirzītie uzdevumi (p.p. 2.14., 2.15., 2.16., 4.3.).
8.4. Ārkārtas stāvokļa laikā, likvidējot bijušās PSRS okupācijas sekas, tiek faktiski atjaunota 1918. gada 18. novembrī proklamētā, nacionālā, neatkarīgā un demokrātiskā Latvijas Republika.
8.5. Ārkārtas stāvokļa laikā, tam paredzēto uzdevumu sekmīgai īstenošanai, pašreizējās valsts pārvaldes institūcijas tiek papildinātas ar īpaši (līdzīgi valsts drošības iestādēm) pilnvarotām valsts institūcijām - okupācijas seku likvidācijas Komisijām.
8.6. Okupācijas seku likvidācijas Komisijas sagatavošanas posma (p. 4.5.) laikā, ir izveidotas no šī likuma garam uzticamākiem, pašaizliedzīgākiem un nesavtīgākiem LR pilsoņiem.
8.7. Okupācijas seku likvidācijas Komisijas, savu uzdevumu ietvaros nav pakļautas citām valsts institūcijām. To lēmumiem, vai rīkojumiem, šajā likumā paredzēto uzdevumu veikšanai, ir valsts augstākā likuma spēks.
8.8. Okupācijas seku likvidācijas Komisijas(u) uzdevums nav pārvaldīt valsti, bet panākt iespējami drīzāku Latvijas valsts pārvaldes institūciju (p.p. 2.9., 2.13.) atjaunošanu, stabilu darbību, kā arī šī likuma pilnīgas un sekmīgas īstenošanas nodrošināšanu.
8.9. Okupācijas seku likvidācijas Komisiju finansēšana paredzēta no valsts budžeta (prioritāri no šajā likumā paredzētās valsts pārvaldes pārstrukturizācijas rezultātā ietaupītiem līdzekļiem).
8.10. Okupācijas seku likvidācijas Komisijas izveidojamas visās LR pašvaldībās (p. 2.12.). To pienākums ir apzināt okupācijas, kolonizācijas un boļševizācijas sekas šo pašvaldību teritorijā, savu iespēju robežās tās likvidēt, vai apkopot un sagatavot priekšlikumus to likvidācijai augstākai Komisijai (pagastu Komisijas - apriņķu Komisijām, apriņķu Komisijas - Latvijas valsts Komisijai).
8.11. Latvijas valsts okupācijas seku likvidācijas Komisija vada, apkopo un kontrolē pašvaldību Komisiju darbību, kā arī nodrošina šajā likumā paredzēto uzdevumu pilnīgu īstenošanu.
8.12. Pēc savu uzdevumu pilnīgas un sekmīgas paveikšanas (p. 8.4.), kas ir ārkārtas stāvokļa atcelšanas priekšnoteikums, okupācijas seku likvidācijas Komisijas pašlikvidējas.
8.13. Ārkārtas stāvokļa laikā darbību turpina visas pašreizējās valsts pārvaldes struktūras un to darbinieki, līdz to pakāpeniskai pārstrukturizācijai, vai nomaiņai ar šī likuma prasībām atbilstošākām struktūrām un to darbiniekiem.
8.14. Pašreizējās valsts varas augstākajām amatpersonām, pēc ārkārtas stāvokļa izsludināšanas un šī likuma stāšanās spēkā, ir nekavējoši jāapliecina sava lojalitāte Latvijas tautas demokrātiski paustajai gribai un jāpieņem šī likuma īstenošanu par sava amata galveno pienākumu.
Pretējā gadījumā tās jānomaina ar Latvijas valsts okupācijas seku likvidācijas Komisijas ieceltiem pagaidu pienākumu izpildītājiem.
8.15. Valsts Prezidenta pienākums pēc ārkārtas stāvokļa izsludināšanas ir atlaist pašreizējo Saeimu un noteikt ārkārtas Saeimas vēlēšanas pēc deboļševizācijas procesa pilnīgas pabeigšanas.
8.16. Ārkārtas Saeimas vēlēšanās, kas sarīkojamas LR Satversmē noteiktā kārtībā, būs tiesīgas piedalīties visas LR politiskās organizācijas (p. 5.5.), kā arī šī likuma virzītāja un tā īstenošanu nodrošinātāja p/o NA.
8.17. Jaunievēlētās Saeimas un tās apstiprinātās valdības galvenais uzdevums būs piemērot LR likumdošanu atjaunotās Latvijas valsts konkrētiem apstākļiem un vajadzībām.
8.18. Ja ārkārtas stāvokļa laikā kādas pašreizējās valsts pārvaldes struktūras, plašsaziņas līdzekļi, vai to darbinieki izrādītu aktīvu, vai pasīvu pretošanos šī likuma īstenošanai, visu LR valsts, īpaši spēka struktūru pienākums, ir nekavējoši tādu pretestību likvidēt ar tai adekvātiem līdzekļiem.
8.19. Jebkādi ārējo spēku draudi, vai to lietošana, nolūkā apturēt, vai kavēt šajā likumā ietverto pasākumu īstenošanu, ir uzskatāmi par starptautiskā terorisma izpausmi un Latvijas valsts, kā arī katra tās pilsoņa pienākums ir vērsties pret tiem jebkādiem līdzekļiem.
8.20. Ārkārtas stāvokli pēc visu tam paredzēto uzdevumu sekmīgas izpildīšanas (p.p. 8.2., 8.4.), vēlams atcelt ne vēlāk, kā līdz 2018. gada 11. novembrim.
8.21. Ārkārtas stāvoklis pielīdzināms Latvijas otrajām Brīvības cīņām, kurās gūstot izšķirošo uzvaru, tiek sasniegts to mērķis - faktiski atjaunota juridiski joprojām pastāvošā Latvijas nacionālā valsts un izbeigts nosacītais kara stāvoklis ar Krieviju.


Konstitucionālā okupācijas seku likvidācijas likuma projekts pieņemts biedrības “Nacionālā apvienībā” Valdes sēdē 2012. gada 29. oktobrī.


Sēdes vadītājs, NA Valdes priekšsēdētājs J. Pinnis ........................

Protokolists NA Valdes loceklis A. Andersons .........................


Kritīs, kas uz runām klausās,
Kritīs, kas no mērķa vēršas.
Rainis
AICINĀJUMS

1919. gada 11. novembrī latviešu nacionālā armija guva izšķirošo uzvaru Latvijas Brīvības cīņās pret mūžseno ienaidnieku - vācu un krievu imperiālistu apvienoto Bermonta karaspēku, tā nosargājot savu pirms nepilna gada nodibināto nacionālo valsti.
Šis notikums pārliecinoši pierādīja, ka pret latviešu tautas vienotu gribu aizstāvēt savu valsti, nelokāmu pārliecību un ticību šo mērķi sasniegt, jebkāds pārspēks ir bezspēcīgs.
Par godu šim notikumam, 11. novembri pasludināja par Lāčplēša dienu un tā ir kļuvusi par Latvijas, kā nacionālas valsts, mūžīgas pastāvēšanas simbolu.
Neraugoties uz vēsturiskām nepilnībām, tas pietiekami labi parādīts filmā “Rīgas sargi”, kuras beigās izskanēja pārliecība, ka latviešu tauta tikai tad varēs justies patiesi brīva savā zemē, ja arī turpmāk vairs neļaus valdīt pār sevi svešām varām.
(Varbūt tādēļ šo filmu valstī, kādā pašreiz dzīvojam, vairs īpaši nepopularizē, jo tā liek sajust atšķirību no faktiski notiekošā, kad Bermonta pēcteči Latvijā var līksmot, jo jūtas guvuši revanšu bez neviena šāviena.)
Tieši tādēļ šo dienu biedrība “Nacionālā apvienība” (NA) ir izvēlējusies būtiskiem pavērsieniem ceļā uz uzvaru arī Latvijas otrajās Brīvības cīņās - ar to pašu mērķi, šoreiz tikai ar gara spēku, pret to pašu ienaidnieku vietējiem pakalpiņiem.
Pašreizējā valsts vara ļoti baidās no latviešu tautas vienotas pārliecības par savām spējām sekmīgi aizstāvēt sevi un savu valsti pret jebkādiem ārēju spēku tīkojumiem, jo tā būtu tās varas beigu sākums.
Tādēļ tā izmisīgi cenšas novērst tādas pārliecības rašanos, izmantojot arī savā kontrolē esošos plašsaziņas līdzekļus - īpaši Latvijas radio, ar tajā angažētajiem “smadzeņu skalošanas” speciālistiem.
Tomēr, kā mēdz teikt, “īlenu maisā noslēpt nevar”. Šo patiesību pierāda pati pašreizējā valsts vara ar savu nemainīgi prettautisko rīcību.
Tai īpaši raksturīgs piemērs ir šajās dienās “Saeimā” pieņemtais lēmums par tautas nobalsošanas ierosināšanai nepieciešamā, jau tagad pārāk lielā parakstu skaita palielināšanu trīskārt. Tas liecina par paniskām bailēm zaudēt savu neleģitīmo varu.
Lāčplēša dienai sevišķi būtiska nozīme ir tieši šobrīd, kad latviešu tautas un valsts pastāvēšana ir nopietni apdraudēta.
Tādēļ uz pastāvīgo jautājumu “Ko darīt?” biedrība NA jau ir devusi pietiekami skaidru atbildi savā “Paziņojumā” ar pielikumiem
(sk. www.na-apvieniba.lv fails 2012. gada 29. oktobrī).
Pielikumā “Aicinājumam” publicējam arī veidlapas 1.lpp. paraugu “Paziņojumā” minētajai parakstu vākšanai par atbalstu tautas nobalsošanas sarīkošanai. (Izprintējot to no mūsu mājas lapas, ir iespējams pavairot divpusējas veidlapas, līdzīgas p/o NA dalībnieku-dibinātāju saraksta veidlapām.)
Šis “Paziņojums” ir konkrēts plāns, kā īstenot latviešu tautas arī mūsdienās loloto sapni - savas nacionālās valsts faktisku atjaunošanu.
Lai to panāktu, latviešu tautai, vismaz tās vairākumam, ir jāpārvar pašreizējās valsts varas mākslīgi radītā psiholoģiskā barjera ceļā uz šo mērķi;
Tas nozīmē:
- pārvarēt bailes no pašreizējās valsts varas, kas pati ļoti baidās no tautas vienotā spēka, jo zin, ka tas spēs to uzveikt,
- atbrīvoties no iepotētā mazvērtības kompleksa, kas liek visu svešo vērtēt augstāk par savējo, jo patiesībā ir otrādi,
- nezaudēt ticību savām spējām sasniegt noteikto mērķi, kas ir tā sasniegšanas garants.

Latviešu tautai beidzot ir jāsaprot, ka suverēnā valsts vara Latvijā joprojām juridiski (t.i. tiesiski likumīgi) pieder Latvijas (pēc II pasaules kara praktiski latviešu) tautai (LR Satversmes 2. pants), nevis pašreizējai valsts varai, kas to pēc bij. PSRS sabrukuma prettiesiski (bez Latvijas tautas brīvi izteiktas piekrišanas) ir piesavinājusies.

Šobrīd ir pēdējais laiks Latvijas (t.i. latviešu) tautai ņemt sev piederošo suverēno valsts varu atkal savās rokās. To darīt ir nevien katra tiesiski likumīgā Latvijas pilsoņa neapstrīdamas tiesības, bet arī pienākums.

Šogad, šajā dienā, atgādinām mūsu jau vairākkārt izteikto aicinājumu visiem patiesi nacionāli domājošiem Latvijas pilsoņiem: Apvienojieties kopējā spēkā - īstajā NA, jo vienīgi tā var novest pei uzvaras Latvijas otrajās Brīvības cīņās - Latvijas, kā nacionālas valsts faktiskas atjaunošanas. Cita ceļa, kā sasniegt šo mērķi, nav un nebūs.

s/o “Nacionālā apvienība” Valde
2012. gada 11. novembrī

Pilsoņu saraksta sagatave - .doc formātā un .odt formātā
AICINĀJUMSSestdien, š.g. 22.februārī plkst. 1300Iecavas kultūras namā notiks pasākums,veltīts biedrības „Nacionālā apvienība” (NA)darbības mērķim:1918.gada 18.novembrī proklamētās,neatkarīgās un demokrātiskās LatvijasRepublikas atjaunošanas un nostiprināšanasveicināšanai ar biedrības pārstāvju piedalīšanos.Paredzētas diskusijas un secinājumi par šo tēmu.Iepriekšēja informācija internetā: www.na-apvieniba.lvfailos 2012.gada 29.oktobrī, 11.novembrī, 27.decembrī,2013.gada 27.februārī un 27. decembrī. AICINĀTI VISI INTERESENTI.Ieeja brīva.Biedrības NA Valde14.02.2014.

Biedrības „Nacionālā apvienība” Valdes priekšsēdētāja uzruna piemiņas brīža apmeklētājiem Lestenes brāļu kapos 2014. gada 16. martā,kas netika teikta vairāku nelabvēlīgu apstākļu rezultātā, kad šis brīdis bija gandrīz nokavēts, tādēļ, nezinot un pietiekami nenovērtējot tajā notikušo,
varēja izrādīties nevēlama. Publicējam to savā mājas lapā, lai tie, kuri tomēr būtu gribējuši uzrunu dzirdēt, varētu ar to iepazīties.Labdien, cienījamie klātesošie, arī zem velēnām gulošie !Mani sauc Jānis Pinnis, esmu biedrības „Nacionālā apvienība”, vienīgās oficiāli reģistrētās organizācijas pārstāvis, kas neatzīst pašreizējās valsts varas
tiesisko likumību. Droši vien tādēļ nekāda informācija par tās darbību nav sastopama nekādos plašsaziņas līdzekļos. Pat ne laikrakstā DDD, lai cik dīvaini
tas neliktos. Vienīgais informācijas avots ir mūsu mājas lapa internetā, kurā ievietojam publikācijas par aktuāliem politiskas nozīmes jautājumiem.
Vadmotīvs tajās ir atziņa, ka valsts, kādā pašreiz dzīvojam, nav 1918. gada 18.novembrī proklamētās, neatkarīgās un demokrātiskās Latvijas Republikas
tiesiskā pēctece, bet ir atkarīgās un nedemokrātiskās Latvijas PSR tiesiskā pēctece ar visām no tā izrietošām sekām. Mūsuprāt Latvijas tauta (pēc 2.
pasaules kara praktiski latviešu tauta) joprojām dzīvo svešas, naidīgas varas pakļautībā, ne savā, bet citā valstī, kurā tai nekas, tāpat kā Satversmes
2.pantā minētā suverēnā valsts vara vairs nepieder, un steidzīgi tiek likvidētas pēdējās savas valsts neatkarības atliekas. Tas jau kļuvis redzams ar
neapbruņotu aci, raugoties uz jaunajām naudas zīmēm. Šajā „valstī” joprojām tiek īstenots bezprecedenta genocīds pret latviešu tautu, kā rezultātā tā ,
visticamāk, jau ir kļuvusi par minoritāti savā zemē. Tam turpinoties, latviešu tautas un tās valsts bojāeja gaidāma jau tuvākā nākotnē. Novērst to
iespējams, vienīgi atjaunojot Latviju kā nacionālu valsti, kāda tā bija pagājušā gadsimta divdesmit gados. Tāds arī ir mūsu darbības stratēģiskais mērķis.Tā īstenošanu mēs dēvējam par Latvijas otrajām Brīvības cīņām.Tās sākās jau tūlīt pēc okupācijas ar nacionālo partizānu, leģionāru un atkal nacionālo partizānu cīņām, kas tomēr nedeva, jo nevarēja dot vēlamo rezultātu
apstākļos, kādus Eiropā jau kara laikā, neievērojot tautu pašnoteikšanās tiesības, bija noteikušas uzvarētājas lielvaras. Pašreizējos apstākļos turpināt
šīs cīņas ir iespējams vienīgi ar gara spēku. To arī darām. Panākumus gūt tajās var vienīgi apvienojoties visiem, nacionālo pašapziņu vēl nezaudējušajiem,
kopējā spēkā. Pirmajās Brīvības cīņās tā bija nacionālā armija ar Kalpaka bataljonu priekšgalā. Otrajās tā var būt vienīgi politiska organizācija
„Nacionālā apvienība” ar tās dalībniekiem – dibinātājiem, kā mūsdienu Kalpaka bataljonu priekšgalā. Citas nav un nebūs. Tā noteikti nevar būt pašreizējā
Saeimā esošā, ko prettiesiski dēvē par Nacionālo apvienību, jo tā ir viltota. Arī otrajās Brīvības cīņās, tāpat kā pirmajās, pretinieku pusē ir liels „ieroču” pārsvars. Tie ir pašreizējās valsts varas kontrolē esošie
plašsaziņas un administratīvie līdzekļi, kurus izmanto, lai grautu brīvības cīnītāju apziņu un morāli.

Taču arī šoreiz, tāpat kā toreiz, cīņas iznākumu izšķirs nevis „ieroču” pārsvars, bet cīnītāju pārliecības spēks par savas cīņas taisnīgumu un ticība
uzvarai. Pret tādiem ieročiem jebkurš pārspēks ir bezspēcīgs. Šobrīd „ļaunuma impērijas” mantinieku vara jau sāk brukt visā Austrumeiropā. Tai ir
jāsabrūk un tā sabruks! Arī Latvijā ! Tad beidzot notiks tas, ko joprojām gaida visi šeit un citās vēl nezināmās vietās gulošie Latvijas Brīvības
cīnītāji

- TAISNĪBAS AUGŠĀMCELŠANĀS !Pateicos par uzmanību.P.S. Aicinām visus, kas grib apvienoties Latvijas otrajās Brīvības cīņās (tagad jau kopā ar sabiedrotajiem- visām bij. PSRS apspiestajām tautām un
labāko krievu tautas daļu), darīt to zināmu biedrības NA Valdei: Pa pastu: Tērbatas ielā 85 – 6, Rīgā, LV- 1001 vai pa e-pastu: aivarss41@inbox.lv
Biedrības NA Valdes priekšsēdētāja uzrunas neteikšana piemiņas brīža beigās Lestenes brāļu kapos 2014. gada 16. martā un tās publicēšana mājas lapā ir
izrādījusies pareiza rīcība, jo novērsa varbūtējus rīkotāju iebildumus, kas būtu nepatīkami visiem apmeklētājiem, neatkarīgi no viņu attieksmes pret pausto
viedokli un deva iespēju NA Valdei saņemt arī tādas atsauksmes, kas prasīja nekavējošu atbildi. Publicējam tās hronoloģiskā kārtībā.Linards Grantiņš
raksta Aivaram Andersonam: „Smiekli nāk par šo taisnošanos/siekalošanos. Nožēlojamie plebeji, ja jūs esat brīvības cīnītāji, tad slotaskāts ir lidaparāts.
Netiks aizmirsts, kā jūs centāties noskaņot pret mani manus cilvēkus, kuri patiešām nebaidās ko darīt. Skrien un sludini, ka visu ir veidojuši žīdi, tas
tev labāk sanāk nekā spēlēt patriotu. Pēc Tiesiskuma atjaunošanas būsiet ar lapinski pirmie, kuri stāsies tiesas priekšā!” (Norakstīts vārds vārdā, burts
burtā.) Aivars Gedroics raksta Aivaram Andersonam: „Nesūti man tā kretīna demagoģiju!” Šajās atsauksmēs par uzrunā pausto viedokli nav ne vārda.
Tajās ir tikai patoloģiska, personīga naida izpausmes, jādomā pret uzrunas autoru, neesot ar viņu pat pazīstami, un NA kopumā, sevišķi nomelnojot Aivaru
Andersonu un Juri Lapinski. Maniere izteikties abiem vienāda. Tādēļ tās nav atbildes vērtas, tomēr noder kā atklāsme par šīm personām, kurām ar Latvijas
otrajām Brīvības cīņām nav un nevar būt nekā kopīga. No Andra Mieriņa. Visai garajā autora viedokļa izklāstā atzīmējam vietu, kurā visskaidrāk
parādās mūsu viedokļu atšķirība. Citējam: „Mēs varam apsaimniekot lauku ar zirgu un dejot čarlstonu, bet mums neizdosies atjaunot to politiku pasaulē, kāda
tā bija pirms Jaltas un Hirosimas.” Tādam viedoklim nepiekrītam, jo tas ir pretrunā ar īstās NA politikas pamatprincipu – tautu pašnoteikšanās tiesību
konsekventu ievērošanu. Tas nav savienojams ar Teherānas, Jaltas un Potsdamas konferencēs panākto noziedzīgo vienošanos par „jauno pasaules kārtību”, kas
paredz tautu garīgu iznīcināšanu, sākot ar mazākām un iecietīgākām, tātad arī latviešu tautu. Šī „kārtība” , kā pretdabiska un mākslīgi veidota, jau
sākotnēji ir inficēta ar „nedziedināmas slimības vīrusu”, kas to iznīcinās. Par to liecina pastāvīgs tautu pašnoteikšanās tendences pieaugums , kas izraisa
politiskas krīzes visā pasaulē. Tagad arī Eiropā, īpaši Ukrainā. Tās vairs nevar novērst ar melu un demagoģijas kampaņu vēl plašāku izvēršanu. Tās prasa
konsekventu tautu pašnoteikšanās tiesību ievērošanu šeit un tagad. Tas attiecas arī uz Latviju, kur latviešu tauta, kopš savas valsts okupācijas un
faktiskas iznīcināšanas, joprojām ir spiesta dzīvot „jaunās pasaules kārtības” noteiktajos fiziska, garīga un ekonomiska terora apstākļos. Pastāvot minētai
viedokļu atšķirībai, mūsu sadarbība nav iespējama. No Artura Maltas. Malta raksta: „Aivar, kur ir programma, stratēģija, taktika? Kāpēc neatbalstāt
LZS programmu? Pievienoju LZS viedokli un priekšlikumu. Esmu gatavs uz diskusiju.” Paskaidrojam, ka NA stratēģiskā Programma ir ievietota mūsu mājas lapas
1.nodaļā jau pirms 10 gadiem. Bet par taktiku ir pietiekami rakstīts 2012.gada 29.oktobra „Paziņojumā” ar tam pievienoto „Konstitucionāla okupācijas seku
likvidācijas likuma” projektu. Detalizētai taktikas izstrādei šobrīd nav jēgas, jo tā ir atkarīga no pastāvīgi mainīgiem apstākļiem. Tādēļ var būt pat
kaitīga. NA attieksmei pret pašreizējo LZS programmu nav nekādas nozīmes, jo tā, tāpat kā visas citas, ir paredzēta pašreizējās neleģitīmās valsts varas
saglabāšanai. Līdzīgas programmas objektīva vērtēšana, vai jaunas veidošana būs iespējama tikai pēc Latvijas, kā nacionālas valsts atjaunošanas. Tad to
vislabāk varētu darīt īstās NA sastāvā esošie latviešu represēto zemnieku biedrības biedri. No Māra Bērziņa. Viņš raksta: „ Paldies par informāciju.
Cīņā par Brīvību pievienojos jebkurā laikā. Aizsūtīju šo e-pastu dullajam Linardam Grantiņam, bijušajam Tieslietu ministram Jānim Bordānam, Neatkarīgās
policistu arodbiedrības valdes pr-tājam Harijam Dukuram, Latvijas Vīzījas autoram Andrim Krūmiņam un Karaļa Jagaillo pēctecim Mārim Jansonam.” Pateicamies
par pozitīvo atsauksmi. Atgādinām, ka apvienošanās Latvijas otrajās Brīvības cīņās notiek reģistrējoties p/o NA dalībnieku – dibinātāju sarakstā, tam
paredzētajā veidlapā, katram reģistrētajam apliecinot to ar savu parakstu. Reģistrēto saraksta kopija nosūtāma biedrības NA Valdei pa pastu, vai pa
e-pastu.Pateicamies par saņemtajām atsauksmēm to autoriem, arī tiem, kuri to nav pelnījuši , jo tās visas lieti noder mūsu turpmākajā darbībā.Ar cieņu : biedrības NA Valde.2014. gada 23. aprīlī.


AICINĀJUMSSestdien, š.g. 19.jūlijā plkst. 1300Talsu tautas nama deju zālē notiks pasākums,veltīts biedrības „Nacionālā apvienība” (NA)darbības mērķim:1918.gada 18.novembrī proklamētās,neatkarīgās un demokrātiskās LatvijasRepublikas atjaunošanas un nostiprināšanasveicināšanai ar biedrības pārstāvju piedalīšanos.Paredzētas diskusijas un secinājumi par šo tēmu.Iepriekšēja informācija internetā: www.na-apvieniba.lvfailos 2011.gada martā, 2012.gada 29.oktobrī, 11.novembrī, 27.decembrī, 2013.gada 27.februārī un 27.decembrīAICINĀTI VISI INTERESENTI.Ieeja brīva.Biedrības NA Valde 09.07.14.
Tukuma pilsētas Kultūras nama direktorei Dacei Lebedai.Iesniedzējs Biedrības „Nacionālā Apvienība” Reģ.Nr. 40008033550 Valdes priekšsēdētājs Jānis Pinnis, p.k. 171031-11805 Tērbatas ielā 85-6, Rīgā, LV-1001Tel. 67270656Iesniegums.Lūdzu atļaut pasākumu, veltītu biedrības „Nacionālā Apvienība” darbības mērķim: 1918. gada 18. novembrī proklamētās, neatkarīgās un demokrātiskās Latvijas Republikas atjaunošanas un nostiprināšanas veicināšanai, ar
biedrības pārstāvju piedalīšanos. Paredzētas diskusijas par šo tēmu.Iepriekšēja informācija internetā www.na-apvieniba.lv failos 2011. gada martā, 2012. gada 29.oktobrī , 11.
novembrī, 27. decembrī, 2013. gada 27. februārī un 27.decembrī.Aicināti visi interesenti.Pasākums vēlams Kultūras namā Tradīciju zālītē laikā no plkst.15.oo līdz 17.oo . Pozitīvas attieksmes gadījumā ceram uz savlaicīgu, iesniegumā minētajam
atbilstošu aicinājumu izvietošanu sludinājumiem paredzētās vietās. Apmaksu garantējam.Atbildi lūdzu nosūtīt pa pastu uz iesniegumā norādīto adresi, par ko iepriekš pateicos.2014. gada 11. septembrīAr cieņu: Biedrības NA Valdes priekšsēdētājs J.Pinnis.

PaskaidrojumsPar „īstās NA” tapšanu un tās attīstību līdz mūsdienām (nolūkā nepieļaut maldinošas informācijas izplatīšanu radio „Merkurs”) „Īstā NA”, kā Vienota patiesi
nacionāla politiska organizācija (p/o), faktiski tapa jau 2004. Gada 27. Novembrī, kad tās dibināšanas sapulcē p/o NA Iniciatīvas grupas vadībā ( vadītājs
Jānis Pinnis ), ilgstoša iepriekšēja sagatavošanas darba rezultātā tika pieņemta stratēģiskā Programma un Statūti, kas nav mainīti. Tomēr tas palicis bez
juridiskām sekām, jo dibināšanas sapulcē nebija sasniegts likumā paredzētais minimālais (200) dalībnieku- dibinātāju skaits. Tādēļ p/o NA arī juridiski
atzītas nodibināšana tika atlikta līdz laikam, kad vajadzīgais dalībnieku- dibinātāju skaits būs sasniegts.Lai līdz tam laikam jau pieņemtais p/o NA nosaukums „Nacionālā apvienība” tiktu saglabāts, pēc p/o NA Iniciatīvas grupas ieteikuma tika panākta divu
radniecīgu, jau reģistrētu sabiedrisku organizāciju (s/o) - „Represēto latviešu zemnieku biedrības (RLZB) un „Neatkarības kustības”(NK) apvienošanās ar nosaukumu „Nacionālā apvienība”. Par tās Valdes priekšsēdētāju kļuva pašreizējai valsts varai tuvākais NK vadītājs Valdis Šteins. Viņš
arī panāca biedrības NA reģistrāciju 2006. gada 5.maijā. Viņa vadībā biedrība NA , laikā no reģistrācijas brīža līdz 2008.gada 14.jūlijam, kā to atzīst
pats V.Šteins savos Uzņēmumu reģistrā iesniegtajos pārskatos par 2006. un 2007.gadu, aktīva darbība nav notikusi un tāda nav arī paredzēta.Pēc tam V.Šteins, tikai viņam pašam zināmu iemeslu dēļ , darbību biedrībā pameta un nav to atjaunojis līdz mūsdienām.Tad biedrībai NA pievienojās arī p/o Iniciatīvas grupa, kļūstot par tās lielāko (praktiski arī vienīgo) sastāvdaļu un par biedrības Valdes priekšsēdetāju
kļuva tās vadītājs Jānis Pinnis. Viņa vadībā biedrība uzsāka aktīvu darbību, kas joprojām reāli ietekmē politiskos notikumus Latvijā. Arkārtas Kongresā
11.11.11. tika arī pieņemts lēmums par pārtapšanu ( līdzīgi VL u.c.) politiskā organizācijā ,lai tādējādi tiktu īstenots p/o NA I.G. sākotnējais uzdevums –
radīt „īsto NA” kā oficiāli reģistrētu, vienīgo patieso politisko opozīciju pašreizējai valsts varai, kādas joprojām nav.Biedrības NA Valdes priekšsēdētājs Jānis Pinnis .25.09.2014.

Ogres novada pašvaldībaiBrīvības ielā 33, Ogre,Ogres novads, LV-5001Iesniedzējs Biedrības „Nacionālā Apvienība” Reģ.Nr. 40008033550 Valdes priekšsēdētājs Jānis Pinnis, p.k. 171031-11805 Tērbatas ielā 85-6, Rīgā, LV-1001Tel. 67270656Iesniegums.Lūdzu atļaut pasākumu, veltītu biedrības „Nacionālā Apvienība” darbības mērķim: 1918. gada 18. novembrī proklamētās, neatkarīgās un demokrātiskās Latvijas Republikas atjaunošanas un nostiprināšanas veicināšanai, ar
biedrības pārstāvju piedalīšanos. Paredzētas diskusijas par šo tēmu.Iepriekšēja informācija internetā www.na-apvieniba.lv failos 2011. gada martā, 2012. gada 29.oktobrī , 11.
novembrī, 27. decembrī, 2013. gada 27. februārī un 27.decembrī.Aicināti visi interesenti.Pasākums vēlams kultūras namā ( kādā mazākā telpā līdz 50 vietām) kādā tuvākā šī mēneša sestdienā, plkst. 13.00 . Pozitīvas attieksmes gadījumā ceram uz
savlaicīgu, iesniegumā minētajam atbilstošu aicinājumu izvietošanu un sludinājuma ievietošanu novada laikrakstā. Apmaksu garantējam.Atbildi lūdzu nosūtīt pa pastu uz iesniegumā norādīto adresi, par ko iepriekš pateicos.2014. gada 13.oktobrī.Ar cieņu: Biedrības NA Valdes priekšsēdētājs J.Pinnis.AICINĀJUMSKas un kāpēc notiek Latvijā ?!Svētdien, š.g. 2. novembrī plkst. 13.00Ogres kultūras centra Kamezālē notiks pasākums,veltīts biedrības „Nacionālā apvienība” (NA)darbības mērķim:1918.gada 18.novembrī proklamētās,neatkarīgās un demokrātiskās LatvijasRepublikas atjaunošanas un nostiprināšanasveicināšanai ar biedrības pārstāvju piedalīšanos.Paredzētas diskusijas un secinājumi par šo tēmu.Iepriekšēja informācija internetā: www.na-apvieniba.lvfailos 2011.gada martā, 2012.gada 29.oktobrī, 11.novembrī, 27.decembrī, 2013.gada 27.februārī un 27.decembrī.AICINĀTI VISI INTERESENTI.Ieeja brīva.Biedrības NA Valde. 27.10.2014.
Rīgas Politiski Represēto Biedrības (RPRB) Valdei.Latvijas nacionālo partizānu piemiņas pasākumā „Sērmūkšos” š.g. 26.septembrī piedalījās arī biedrības „Nacionālā apvienība” (NA) valdes priekšsēdētājs
Jānis Pinnis. Arī viņš pēc koncerta Sērmūkšu pamatskolā uzrunāja pasākuma apmeklētājus, iepazīstinot viņus ar pašreizējai valsts varai nevēlamās biedrības
NA darbības mērķi.Vēlāk viens no apmeklētājiem - Zigurds Strīķis, jau piemiņas vietā viņam teica – „runā, ka Jānis Pinnis ir strādājis LKP Centrālkomitejā.” Uz jautājumu –
kas tā runā, Z. Strīķis atbildēja, ka „visi”, arī RPRB un prasīja, lai tādēļ Jānis Pinnis viņam iesniedz savas dzīves aprakstu, Tādu prasību J.P.
kategoriski noraidīja un izteica pretprasību – iepazīstināt viņu ar vismaz kādu no tiem, kas „tā runā”, lai šo jautājumu noskaidrotu.Zigurds Strīķis to apsolīja
, jo tādi esot arī apmeklētāju vidū. Tomēr savu solījumu neizpildīja ( ? ! )Mūsuprāt šis gadījums ir pārāk nopietns, lai atstātu to bez ievērības, jo tas skar ne vien biedrības NA, bet arī RPRB godu un cieņu
.Tādēļ sagaidām, ka drīzumā notiks RPRB paplašināta Valdes sēde, kurā
izskatīs šo jautājumu, uzaicinot tajā
( rakstiski, obligāti) piedalīties arī Zigurdu Strīķi un tos RPRB biedrus, kas „tā runā”, vai vismaz viņu pārstāvi, kā arī Jāni Pinni.
Šajā sēdē pilnīgi jānoskaidro, vai Z.Str. teiktais J. P. Sērmūkšos atbilst patiesībai, vai nē un jāizdara attiecīgi secinājumi, kas noformējami
protokolā.Ceram drīzumā saņemt uzaicinājumu tādā sēdē piedalīties.Ar cieņu: biedrības NA Valde.02.10.14.


Mēs būsim lieli tik
Cik mūsu griba.Rainis.Tev piedots tiks, ja nevarēji,
Bet it nekad, ja negribēji.Ibsens.PAZIŅOJUMS.Jau ilgāku laiku Latvijā notiek otrās Brīvības cīņas – par savu nacionālo valsti, pret tiem, kuri to nepieļauj.
Šoreiz ne vairs ar kara, bet ar gara spēku.Panākumi šajās cīņās nav vēl jūtami, jo tās notiek kā partizānu karā.Jūtamus panākumus gūt būs iespējams vienīgi tad, kad visi cīnītāji apvienosies kopējā spēkā
.Pirmajās Brīvības cīņās tā bija nacionālā armija ar Kalpaka bataljonu priekšgalā.
Otrajās tā var būt vienīgi politiska organizācija „Nacionālā apvienība” ar tās dalībniekiem – dibinātājiem kā „mūsdienu Kalpaka bataljonu” priekšgalā.


Citas nav un nebūs. Tā noteikti nevar būt pašreizējā Saeimā esošā , ko prettiesiski dēvē par „nacionālo apvienību” , jo tā ir viltota.Šobrīd „mūsdienu Kalpaka bataljona” saformēšana ir svarīgākais un steidzamākais uzdevums visiem tiem, kuri,
atšķirībā no stāvokļa valstī, kādā pašreiz dzīvojam, grib paši būt saimnieki savā zemē un dzīvot tajā pēc pašu lemtiem likumiem.Izpildīt šo uzdevumu ir katra īstena Latvijas pilsoņa tiesības un arī pienākums.Ja šis uzdevums tiks izpildīts
līdz okupācijas 75.gadadienai, radīsies iespēja gūt izšķirošu uzvaru otrajās Brīvības cīņās un pasniegt to kā velti Latvijai tās simtajā gadskārtā.

Vajadzīgā informācija internetā >www.na-apvieniba.lvfailos 2012.gada 29.oktobrī un 2013.gada. 27.februārī.


2015.gada 8.janvārī. p/o „Nacionālā apvienība” Iniciatīvas grupa.Paskaidrojumi.1. Otro Brīvības cīņu dalībnieki – bez vecuma un dzimuma atšķirības.2. Īstenie Latvijas pilsoņi – līdz 1940.gada 17.jūnijam un viņu pēcnācēji.. 


 


Biedrības „Nacionālā apvienība” Valdes priekšsēdētāja uzruna LR Pilsoņu Kongresa


25.gadadienai veltītās svinīgās sanāksmes dalībniekiem 2015.gada 1.maijā.


 


Labdien, cienījamie klātesošie! Es pārstāvu biedrību „Nacionālā apvienība” – vienīgo arī Uzņēmumu reģistrā reģistrēto sabiedrisko organizāciju, kas neatzīst pašreizējās valsts varas tiesisko likumību, jo neatzīst to kā bij. PSRS agresijas rezultātā iznīcinātās, tomēr juridiski joprojām pastāvošās latviešu nacionālās valsts tiesību pārmantotāju.


Droši vien tādēļ nekāda informācija par tās darbību nav satopama nekādos plašsaziņas līdzekļos, pat ne laikrakstā DDD, ja tādu zināt, lai cik dīvaini tas neliktos. Vienīgais informācijas avots ir mūsu mājas lapa internetā, kurā ievietojam publikācijas par aktuāliem politiskas nozīmes jautājumiem.


Mūsu darbības stratēģiskais mērķis ir Latvijas kā nacionālas valsts atjaunošana, kādas mums joprojām nav kopš 1940.gada 17.jūnija. Tā īstenošanu mēs dēvējam par Latvijas otrajām Brīvības cīņām. Šoreiz vairs ne ar kara, bet tikai ar gara spēku.


Arī šajās cīņās panākumus gūt būs iespējams vienīgi tad, kad visi nacionālo pašapziņu vēl nezaudējušie apvienosies kopējā spēkā.


Pirmajās Brīvības cīņās tā bija nacionālā armija (arī NA) ar Kalpaka bataljonu priekšgalā. Otrajās tā var būt vienīgi politiska organizācija „Nacionāla apvienība” ar tās dalībniekiem       - dibinātājiem kā „mūsdienu Kalpaka bataljonu” priekšgalā. Citas nav un nebūs. Tā noteikti nevar būt pašreizējā Saeimā esošā, ko prettiesiski dēvē par „nacionālo apvienību”, jo tā ir viltota.


Šobrīd „mūsdienu Kalpaka bataljona” saformēšana ir svarīgākais un arī steidzamākais uzdevums visiem tiem, kuri paši grib būt saimnieki savā zemē un dzīvot tajā pēc pašu lemtiem likumiem.


Izpildīt šo uzdevumu, mūsuprāt, ir ne vien katra īstena Latvijas pilsoņa tiesības, bet arī pienākums. Tātad, ja nemaldos, arī Pilsoņu Kongresa pienākums. Pildīt šo pienākumu, vai nē, vajadzētu izlemt jau šajā sanāksmē.


Mūsuprāt, Pilsoņu Kongresam vajadzētu būt īstās „Nacionālās apvienības” sabiedrotajam otrajās Brīvības cīņās. Tad varētu kopīgi organizēt un īstenot pasākumus sekmīga cīņu iznākuma nodrošināšanai.


Šajā sakarā mums ir konkrēts priekšlikums – sarīkot trijās Latvijas daļās, kas minētas Raiņa vārdos dziesmā „Daugav´s abas malas”, Latvijas kā nacionālas valsts atjaunot gribētāju kopsapulces ar vismaz 200 dalībniekiem katrā. ( Mūsuprāt, tas nav par daudz gribēts). Ja vismaz puse no tiem brīvprātīgi pievienotos arī „mūsdienu Kalpaka bataljonam”, vienīgās patiesās politiskās opozīcijas dibināšanas sapulci varētu sasaukt, ja ne līdz okupācijas 75.gadadienai, tad ne vēlāk kā līdz šī gada Lāčplēša dienai. Pretējā gadījumā pašreizējā pret latviešu tautu un tās valsti vērstā genocīda politika kļūs nenovēršama.


Savukārt, ja Pilsoņu Kongress būs gatavs pildīt savu sabiedrotā pienākumu, radīsies iespēja gūt izšķirošo uzvaru otrajās Brīvības cīņās un pasniegt to kā velti Latvijai tās simtajā gadskārtā.


 


                                                                                 Pateicos par uzmanību.Rēķins ApmaksātsRēķins Apmaksāts


Tā nevar palikt un nepaliks.
Līdz pašiem pamatiem jauns viss tiks.

Rainis. 
                               


Par Latvijas kā nacionālas valsts atjaunošanai veltītiem sarīkojumiem


tās četros lielajos novados.


 


 Šogad aprit 75 gadi kopš bijušās PSRS pastrādātā starptautiskā nozieguma – Latvijas kā nacionālas valsts iznīcināšanas. Kopš tā laika Latvija kā nacionāla valsts pastāv tikai juridiski, jo faktiski


(pretēji pašreizējās valsts varas pārstāvju bezseguma apgalvojumiem), vēl nav atjaunota.


Mūsuprāt atbildība par šo noziegumu (arī noziegumu pret cilvēci, kam nav noilguma) un tā seku novēršanu ir jāuzņemas tā pastrādātājas – bijušās PSRS tiesību pārmantotājai Krievijai, kā arī tā līdzdalībniecēm – pārējām Teherānas, Jaltas un Potsdamas konferenču dalībniecēm – ASV, Lielbritānijai u.c.


Zināms, ka drošākie līdzekļi, kā izvairīties no atbildības par jebkādu noziegumu, ir cietušo un liecinieku iznīcināšana, kā arī tā seku saglabāšana.


Šajā nolūkā, brūkot bijušai PSRS Latvijā (tradicionālā okupācijas varas centrā Baltijā, kas tādēļ bija cietusi visvairāk), faktiskos okupācijas apstākļos, demokrātijas tēlošanai tika izveidota valsts, kurā patiesa opozīcija nav paredzēta, kas turpinot bijušās PSRS uzsākto, pret latviešu tautu vērsto genocīda politiku, pilnībā nodrošina šī nozieguma slēpšanai un tā seku saglabāšanai vajadzīgos apstākļus.


   Šogad, Latvijas okupācijas 75.gadskārtā, mūsuprāt ir pēdējais laiks vismaz mēģināt šos apstākļus mainīt, izmantojot vēl atlikušās minimālās iespējas to darīt demokrātiskā ceļā, jo nākošgad arī tās vairs var nebūt. Par to gādā pašreizējā valsts vara ar saviem steidzīgi pieņemtiem likumiem un lēmumiem.


   Tādēļ biedrības “Nacionālā apvienība” sastāvā esošā politiskās organizācijas Iniciatīvas grupa (p/oNA) šogad ir aicinājusi visus nacionālo pašapziņu vēl nezaudējušos, īstenos Latvijas pilsoņus beidzot apvienoties kopējā spēkā, lai turpinātu centienus Latvijas kā nacionālas valsts atjaunošanai demokrātiskā ceļā, ko dēvējam par Latvijas otrajām Brīvības cīņām. ( sk. www.na-apvieniba.lv fails 2015.gada 8.janvārī ).


Šajā nolūkā, uzrunājot LR Pilsoņu Kongresa (PK) 25.gadadienai veltītās sanāksmes dalībniekus š.g.1.maijā, biedrības ”Nacionālā apvienība” (NA) Valdes priekšsēdētājs, pamatojoties uz NA un PK deklarēto darbības mērķu sakritību, aicināja uz līdzdalību Latvijas kā nacionālas valsts atjaunošanai veltītu sarīkojumu organizēšanā un īstenošanā četros tās lielajos novados. Tomēr šis aicinājums atsaucību neguva.


Iemesls tam noskaidrojās Pilsoņu Kongresa Latvijas Komitejas (PKLK) Rīcības komitejas organizētajā Rīgas Pilsoņu Komitejas atjaunošanas sanāksmē š.g. 27.maijā, kurā kā PK delegāts piedalījās biedrības NA Valdes loceklis Aivars Andersons un kā PK darbības mērķu atbalstītājs arī tās Valdes priekšsēdētājs Jānis Pinnis.( sk. uzrunu un secinājumus mūsu mājas lapā III.nod.beigās, failos 2015.gada 1.un 27.maijā ).


Tādēļ šo sarīkojumu organizēšanu un īstenošanu vajadzēja uzņemties vienīgi biedrībai NA. Turklāt gadījās, ka šoreiz to nācās veikt Valdes priekšsēdētājam vienam pašam.


   Nolūkā gūt vismaz minimālu atbalstu šiem sarīkojumiem, biedrības NA Valdes priekšsēdētājs ar iesniegumiem vērsās LR Kultūras ministrijā un Latvijas Pašvaldību Savienībā. Arī no šīm pašreizējās valsts varas institūcijām, kā jau varēja gaidīt, vēlamais atbalsts netika saņemts.


Tad biedrības NA Valdes priekšsēdētājs ar iesniegumiem vērsās pie Latvijas četru lielo novadu izvēlētām pašvaldībām ar lūgumu šos sarīkojumus atļaut un nodrošināt telpas to norisei, kā arī atbalstu savlaicīgai publicitātei. ( saraksti ar valsts un pašvaldības iestādēm sk. mūsu mājas lapas III.nodaļas beigās ).


Sarīkojumi tika atļauti un pašreizējo likumu ietvaros, arī bez vēlamā atbalsta pilnībā, notika Zemgales galvaspilsētā Jelgavā 25.jūlijā viesnīcas „Jelgava” zelta zālē, Vidzemes kultūras galvaspilsētā Cēsīs 8.augustā, bijušā pilsētas pašvaldības nama konferenču zalē, Kurzemes „neieņemtā cietokšņa vārtos” Lestenē 5.septembrī Tautas namā un Latgales “sirdī” Rēzeknē 26.septembrī pilsētas Kultūras namā teātra istabā.


 


Manuprāt ir vērts pastāstīt par tiem vairāk.


   Visā, kas saistīts ar šiem sarīkojumiem, bija jūtama kāda iepriekš radīta, aizspriedumiem piesātināta gaisotne, kas noteica apstākļus, kādos tie notika un ietekmēja to rezultātus. Arī apmeklētību, kādu, maigi sakot, varēja vēlēties labāku.Tādēļ katrs no šiem sarīkojumiem bija piedzīvojums, vai pārdzīvojums, kā rīkotājam, tā apmeklētājiem. Varbūt arī tiem, kuri tos neapmeklēja, ja bija aicināti.


   Iemesli, kas noteica šos apstākļus, varēja būt dažādi. Tomēr galvenais manuprāt bija vietējo pašvaldību un ar tām saistīto cilvēku attieksme pret šiem sarīkojumiem. Proti, vietējo pašvaldību attieksme bija atkarīga no pašreizējās valsts varas vāji slēptās negatīvās attieksmes (salīdzinoši mazāk tas bija jūtams Lestenē). Savukārt ar vietējām pašvaldībām saistīto cilvēku attieksme bija atkarīga no vietējās pašvaldības attieksmes.


   Šis savstarpējo atkarību tīkls (korupcija), ar kādu pārklāta visa t.s. 4.maija republikas valsts pārvaldes sistēma, arī ir galvenais iemesls,kas noteica apstākļus, kādos šie sarīkojumi notika un ietekmēja to razultātus. Tā izturību pašreizējos naudas varas apstākļos garantē visu cilvēku, īpaši dažādos amatos esošo, kā arī galējā eksistenciālismā iedzīto “vienkāršo cilvēku” savtīgās intereses.  


      Tās vismaz vairākumā vienmēr un visur ir izrādījušās pirmajā vietā.


 


Turpmāk par katru no šiem sarīkojumiem atsevišķi.


 


Jelgavā piemērotas telpas sarīkojumam pašvaldību iestādēs neizdevās atrast arī dārdzības dēļ. Pēc nedēļu ilgiem meklējumiem tādas atradās privātīpašumā, par salīdzinoši zemāku maksu.


 Piedāvājums pilsētas pašvaldības iestādei „Kultūra” sarīkojuma „Aicinājumu” izvietošanai uz pilsētas reklāmu „ stabiem” 5 dienas iepriekš par maksu tika noraidīts, jo ar „politisku aģitāciju” šī iestāde nenodarbojoties. Lūgums dot rakstisku atteikumu ar attiecīgu pamatojumu netika noraidīts.


 Nākošā dienā no šīs iestādes saņēmu ziņu, ka „Aicinājumi” tomēr tikšot izlīmēti un arī rēķinu par 36.55 euro, kas tūlīt tika apmaksāts ( sk.mājas lapas III.nodaļas beigās ).


 Informāciju un „Aicinājumus” šo sarīkojumu apmeklēt nodevu arī dažiem citu Jelgavas iestāžu darbiniekiem un organizāciju biedriem personīgi. Arī sarīkojuma dienā Jelgavā paredzētais „Prāta vētras” koncerts nevarēja ietekmēt negatīvi, jo tā sākums bija noteikts labu laiku pēc mūsu sarīkojuma beigām.Tādēļ bija iespējams tiem, kuri gribētu, apmeklēt tos abus. Ievērojot šos apstākļus, kā arī novada pašvaldības darbinieku pozitīvo attieksmi vārdos, cerēju, ka apmeklētība varētu būt apmierinoša. Tomēr šīs cerības nepiepildījās;


 Viens apmeklētājs, kas bija ieradies, pastāstīja, ka „Aicinājumu” izlasījis (neminot vietu) ejot uz veikalu. Pārrunās viņš izteicās, ka Pensionāru biedrībā (uz kuras atsaucību cerēju vairāk, iepriekš informējot kādu tās biedru), lielākoties esot bijušie nomenklatūras pārstāvji, kuri raduši būt sapulcēs. Kā izrādījās, tomēr ne tādās, kādas rīko NA.


 Pēc sarīkojuma beigām, kas parasti ilga 2 stundas, ceļā uz autoostu ievēroju, ka pilsētas centrā mūsu „Aicinājumi” uz reklāmu „stabiem” nebija. Maz ticams, ka sestdienā tie tūlīt pēc sarīkojuma beigām 15.30 būtu noņemti. Visticamāk, ka tie tur nav bijuši vispār. Vēlāk, pārrunājot šo gadījumu ar domubiedriem, kuriem Jelgavā dzīvo paziņas, uzzināju, ka arī viņi mūsu „Aicinājumus” pilsētā neesot redzējuši.


Tas liecina par to, ka pašreizējās varas pakalpiņi savām prettiesiskajām, pret īstās NA darbību vērstajām metodēm ir pievienojuši arī krāpšanu.


 


Sarīkojuma organizēšanā Cēsīs, ievērojot Jelgavā gūto pieredzi, tika veiktas papildus darbības labākas apmeklētības veicināšanai;


Tika nosūtītas vēstules kultūras darba organizētājiem Vidzemes Kultūras iestādēs Valkā, Smiltenē, Alūksnē, Gulbenē, Madonā, Pļaviņās, Ogrē, Siguldā, Limbažos, Koknesē, Straupē, Cesvainē, Vecpiebalgā, Jaunpiebalgā, Salacgrīvā, Mazsalacā, Saulkrastos, Rūjienā, Ērgļos, Priekuļos, Āraišos, Līgatnē un Ieriķos (Cēsīs un Valmierā informēju personīgi), ar lūgumu nodot mūsu „Aicinājumus” savā pārziņā esošo māksliniecisko kolektīvu pārstāvjiem, vai to dalībniekiem. (Manuprāt tāpēc, ka viņi, tāpat kā mēs, pašreizējos naudas varas apstākļos, dara tautai derīgu darbu, neprasot „kas man par to būs”.)


 Tika sagatavoti arī p/o NA dalībnieku – dibinātāju reģistrācijai vajadzīgie informatīvie materiāli, izsniegšanai tiem kolektīvu pārstāvjiem, vai dalībniekiem, kuri sarīkojumā ieradīsies.


Novada pašvaldībā „Aicinājumu” izvietošana pilsētā tika solīta daļēji un bez maksas. Šis solījums tika izpildīts tā, ka viens „Aicinājums” pilsētas centrā tomēr bija izlikts.


Tāpēc varēja cerēt, ka apmeklētība Cēsīs būs labāka nekā Jelgavā. Tā arī bija. Tomēr tā nebija tāda, kādu cerēju. Varbūt tādēļ, ka laika ziņās šī diena tika solīta kā karstākā visā gadā.


Diskusijās par tajās paredzēto jautājumu – Latvijas kā nacionālas valsts atjaunošanu, kāds apmeklētājs no Cēsīm sava viedokļa vietā interesējās, ko es pats esmu panācis šī mērķa īstenošanā. Atbildēju, ka līdz šim esmu darījis visu savu iespēju robežās, tomēr lai to panāktu, tas jādara arī citiem.


 Kāds cits apmeklētājs (likās, visi bija no Cēsīm) arī sava viedokļa vietā izteicās, it kā mēs savā darbībā vēršoties nevis pret negāciju cēloni, bet tikai tā sekām. Paskaidroju, ka tā nav, jo vēršoties pret okupācijas sekām (citu seku mūsu darbībā nav), mēs vēršamies tieši pret visu negatīvo parādību patieso cēloni. Manuprāt abi minētie apmeklētāji apzināti, vai neapzināti izvairījās atklāti paust tieši savu viedokli par diskusijās paredzēto jautājumu.


Kāda vecāka dāma, neapšaubot mūsu darbības mērķa vēlamību, tomēr apgalvoja, ka „tas ir utopija”. Paskaidroju, ka arī tāds viedoklis nav pamatots, jo Latvijas kā nacionālas valsts atjaunošana demokrātiskā ceļā arī pašreizējos apstākļos ir iespējama, ja to gribēs Latvijas (lasi: latviešu) tautas vairākums. Un ja gribēs, tad arī varēs, jo pašreizējā valsts vara nedrīkstēs to aizliegt. (Arī t.s. 4.maija republika skaitās demokrātiska valsts).


 Pēc sarīkojuma visu iepriekš minēto Vidzemes Kultūras iestāžu amatpersonām tika nosūtītas vēstules atkārtoti, ar lūgumu nodot pievienotos informatīvos materiālus p/o NA dalībnieku – dibinātāju reģistrācijai to māksliniecisko kolektīvu pārstāvjiem, vai dalībniekiem, kuri sarīkojumā nebija ieradušies.


 


Sarīkojuma organizēšanai Lestenē, kas nenotika pirms Vidzemes tādēļ, ka Tautas namā tolaik bija paredzēts remonts, tika darīts viss tas pats, kas pirms sarīkojuma Cēsīs.


Tostarp vēstuļu nosūtīšana kultūras darba organizētājiem Kurzemes Kultūras iestādēs Tukumā, Talsos, Kuldīgā, Aizputē, Liepājā, Grobiņā, Durbē, Priekulē, Skrundā, Saldū, Džūkstē, Ēdolē, Rendā, Sabilē, Kandavā, Piltenē, Spārē, Ventspilī, Valdemārpilī, Dundagā, Zentenē, Rojā, Kolkā, Mērsragā, Ugālē, Lestenē, Jaunpilī, Stendē, Pāvilostā, Alsungā, Pampāļos, Vaiņodē, Vānē un Nīcā, ar to pašu lūgumu kā Vidzemē.


 Papildus tam tika nosūtītas vēstules mūsu domubiedriem Kurzemē ar lūgumu izplatīt pievienotos „Aicinājumus” savu iespēju robežās. „Aicinājums” tika nosūtīts arī Tukuma novada laikraksta redakcijai.


   Tas ļāva cerēt, ka sarīkojuma apmeklētība Kurzemē varētu būt pat labāka nekā Vidzemē. Tomēr šīs cerības nepiepildījās.


   Sarīkojums Kurzemē no iepriekšējiem tomēr atšķīrās ar to, ka visi apmeklētāji diskusijās atklāti izteica nedalītu atbalstu mūsu darbības mērķa īstenošanai.


Pēc sarīkojuma, tāpat ka Vidzemē, visu iepriekš minēto Kurzemes Kultūras iestāžu amatpersonām tika nosūtītas vēstules atkārtoti ar lūgumu nodot pievienotos p/o NA dalībnieku – dibinātāju reģistrācijai vajadzīgos informatīvos materiālus to māksliniecisko kolektīvu pārstāvjiem, vai dalībniekiem, kuri sarīkojumā nebija ieradušies.


 Jāpiebilst, ka aicinātie Tukuma novada laikraksta žurnālisti arī neieradās.


 


   Organizējot sarīkojumu Latgalē, ņemot vērā iepriekšējos gūto pieredzi, tika veikts viss tas pats, kas pirms sarīkojumiem Vidzemē un Kurzemē.


Tika nosūtītas vēstules ar to pašu lūgumu attiecīgām amatpersonām Kultūras iestādēs Latgalē Barkavā, Līvānos, Atašienē, Stirnienē, Varakļānos, Ludzā, Preiļos, Balvos, Bērzpilī, Ciblā, Dricēnos, Tilžā, Rogovkā, Rēzeknē, Kārsavā, Maltā, Daugavpilī, Dagdā, Andrupenē, Krāslavā, Zilupē, Aglonā un Kaunatā.


   „Aicinājums” tika nosūtīts arī Rēzeknes novada laikraksta redakcijai un mūsu latgaļu izcelsmes domubiedriem, kuri dzīvo ārpus tās.


Jāatzīmē, ka „Aicinājumi” apmeklēt šos sarīkojumus bija savlaicīgi publicēti arī mūsu mājas lapas III.nodaļas beigās, kuras apmeklējumi tajā laikā jau bija pārsnieguši 25 tūkstošus.


Tādēļ arī šoreiz varēja cerēt, ka apmeklētība varētu būt vismaz apmierinoša. Tomēr šīs cerības nepiepildījās, jo neieradās neviens. Varbūt arī tādēļ, ka sarīkojuma dienā visā Latgalē lija lietus.


 Pēc sarīkojuma, tāpat kā pēc sarīkojumiem Vidzemē un Kurzemē, amatpersonām Latgales Kultūras iestādēs tika nosūtītas vēstules atkārtoti, ar to pašu lūgumu nodot pievienotos informatīvos materiālus tiem māksliniecisko kolektīvu pārstāvjiem, vai dalībniekiem, kuri sarīkojumā nebija ieradušies.


     Tomēr arī šis sarīkojums nebija veltīgs, jo manuprāt viss tajos izskanējušais, neatkarīgi no apmeklētības, ir „iekodēts” telpās, kādās tie notika un attiecīga līmeņa ekstrasenss var to atklāt.


 Apmeklētības dilstošā secībā novadi izrādījās šādi: Vidzeme, Kurzeme, Zemgale un Latgale.


 


Sarīkojumu norise visos četros novados, neatkarīgi no apmeklētības, bija šāda:


 


Labdien, cienījamie klātesošie!


 


   Mani sauc Jānis Pinnis. Es pārstāvu sarīkojuma rīkotāju biedrību „Nacionālā apvienība”.


Līdzīgi sarīkojumi šogad paredzēti visos četros Latvijas lielajos novados.


   Sarīkojuma uzdevums ir iepazīstināt ar mūsu biedrības darbības mērķi visplašākā nozīmē un diskusijās noskaidrot pret to arī jūsu attieksmi. Diskusijām izvēlētā tēma – Latvijas kā nacionālas valsts atjaunošana – mūsuprāt ir tam vispiemērotākā.


   Tas ir politiskas dabas jautājums, no kādiem daudzi izvairās, sekodami arī ieteikumiem tā darīt. Tomēr izvairīties no tādiem jautājumiem nav iespējams, jo tie nosaka pilnīgi visu mūsu dzīvē, īpaši apstākļus, kādos mums katram jādzīvo. Turklāt šie apstākļi tiem, kuri izvairās, parasti ir sliktāki nekā citiem.


 Politika mūsuprāt ir prasme aizstāvēt savas dabīgās intereses. Tās visiem cilvēkiem un arī tautām ir vienādas. Interešu sadursmes sākas tad, kad kāds vai kādi mēģina savas savtīgās intereses īstenot uz citu dabīgo interešu rēķina. Tā notiek, ja citi neprot, vai nevar savas dabīgās intereses pietiekami aizstāvēt. Tā rodas tā dēvētā „netīrā” politika. Tās interesēs vienmēr ir bijis un paliek – ierobežot vai pilnīgi novērst iespēju tādai politikai pretoties.


Sākumā iepazīstināšu jūs ar mūsu biedrības viedokli šajā jautājumā. Pēc tam arī jūs varēsiet brīvi izteikt savus viedokļus. Interesanti būs uzzināt mūsējam pretējus viedokļus, lai varētu tos atspēkot. Tas nenozīmē, ka nevarēs izteikt arī atbalstošus. Tā tiks noskaidrots jūsu kopējais viedoklis diskusijām izvēlētajā jautājumā, kas arī ir šī sarīkojuma uzdevums. Ceru, ka tuvāko pāris stundu laikā mums izdosies to paveikt. Tādēļ arī nekavēsimies un sāksim;


 


Audio ierakstā tiek atskaņota Jāņa Mediņa dziesma ar Viļa Plūdoņa vārdiem                                


Tev mūžam dzīvot, Latvija”.


     ... Dziesma, ko nupat dzirdējāt, nebija par valsti, kādā pašreiz dzīvojam. Tā bija par Latvijas jaunāko laiku vēsturē pirmo un vienīgo latviešu nacionālo valsti, kas proklamēta 1918.gada 18.novembrī, pēc gada nosargāta Brīvības cīņās un vēl pēc 20 gadiem bijušās PSRS agresijas rezultātā varmācīgi iznīcināta.


   Kopš tā laika šī valsts pastāv tikai juridiski, jo faktiski vēl nav atjaunota. Tās faktiska atjaunošana arī ir biedrības „Nacionālā apvienība” darbības stratēģiskais mērķis.


   Biedrība „Nacionālā apvienība” šobrīd ir vienīgā oficiāli reģistrētā organizācija Latvijā, kas neatzīst pašreizējās valsts varas, kā mēs to dēvējam, tiesisko likumību, jo neatzīst to kā bijušās PSRS iznīcinātās, tomēr juridiski joprojām pastāvošās latviešu nacionālās valsts tiesību pārmantotāju.


 Droši vien tādēļ nekāda informācija par tās darbību nav sastopama nekādos plašsaziņas līdzekļos, pat ne laikrakstā DDD, ja tādu zināt, lai cik dīvaini tas neliktos. Vienīgais informācijas avots ir mūsu mājas lapa internetā, kurā ievietojam publikācijas par aktuāliem politiskas nozīmes jautājumiem.


 Vadmotīvs tajās ir atziņa, ka valsts, kādā pašreiz dzīvojam, nav 1918.gada 18.novembrī proklamētās neatkarīgās un demokrātiskās Latvijas Republikas tiesiskā pēctece, bet ir atkarīgās un nedemokrātiskās Latvijas PSR tiesiskā pēctece, ar visām no tā izrietošām sekām.


To pierāda notikumi, kādi Latvijā risinājās pirms 25 gadiem, kad brūkot bijušai PSRS, tās vietējā nomenklatūra, lai saglabātu varu arī pēc gaidāmām nenovēršamām pārmaiņām, faktiskos okupācijas apstākļos, izmantojot Latvijas tautas (kas pēc 2.pasaules kara praktiski bija latviešu tauta), pilnīgo beztiesību un rīcībnespēju, kā arī karā uzvarējušo lielvaru būtisku atbalstu, veica pasākumus, kuriem vajadzēja tās varas saglabāšanu nodrošināt.


Tos veica no tiesiski likumīgās Latvijas valsts Satversmes, likumu un starptautisko tiesību viedokļa tiesiski nelikumīga okupācijas varas vietējās pārvaldes institūcija – Latvijas PSR Augstākā Padome, bez tiesiski likumīgās Latvijas tautas ( Latvijas pilsoņu līdz okupācijai un viņu pēcnācēju) brīvi izteiktas piekrišanas. Tādēļ šos pasākumus nevar atzīt par tiesiski likumīgiem.


   Tie beidzās ar Latvijas PSR Augstākās Padomes 1990.gada 4.maijā pieņemto deklarāciju „Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu”, kas nodrošināja nevis tiesiski likumīgās Latvijas valsts atjaunošanu, bet jaunas valsts, t.s. 4.maija republikas izveidošanu savās un savu ārzemju atbalstītāju interesēs.


 Pēc būtības tā bija Satversmes 2.pantā minētās, Latvijas tautai piederošās suverēnās valsts varas prettiesiska piesavināšanās, jeb kārtējais valsts apvērsums.(Vairāk par šiem notikumiem rakstīts mūsu mājas lapā 2011.gada martā ievietotajā publikācijā „Kas tā tāda Otrā Latvijas brīvvalsts un ko tā pārstāv”).


 Pašreizējā valsts vara nav tiesiski likumīga arī tādēļ, ka nav ievēlēta patiesi brīvās un demokrātiskās vēlēšanās, kādas paredzētas negrozītās Satversmes noteiktā kārtībā un kādas Latvijā nav notikušas jau kopš 1934.gada 15.maija.


 


Dievs jau sen ir noteicis un cilvēki pieņēmuši pasaulē dabisku kārtību – katrai tautai savu vietu kur dzīvot, kopt savu kultūru un baudīt sava darba augļus. Tāda arī ir demokrātijas, jeb tautvaldības patiesā jēga un nozīme.


 Izjaukt šo kārtību vienmēr ir vēlējušies tie, kuri grib dzīvot uz citu tautu rēķina. Nevis godprātīgi sadarboties, bet ļaunprātīgi izmantot. Motīvs – alkatība un varaskāre, kas tikpat vecs, cik pasaule. Ar to mēdz nodarboties tie, kuru rokās nonākusi lielāka vara un līdzekļi, nekā to ir citiem.


  Tā savulaik tika veidotas impērijas un mūsdienās arī savienības. Ja impērijas parasti tika veidotas ar uguni un zobenu, tad savienības, izņemot vienu jau sabrukušo, tiek veidotas ar cēlāku mērķi – nodrošināt stabilitāti, demokrātiju un cilvēktiesības. „Aizmirsts” tiek vienīgi elementārs priekšnoteikums – tautu pašnoteikšanās tiesību ievērošana. Bez tā jebkādas runas par stabilitāti, demokrātiju un cilvēktiesībām ir tikai demagoģija, nolūkā panākt mērķus, kuriem ar šo jēdzienu patieso nozīmi nav nekā kopēja.


Latvijas vēsture jau kopš 13.gadsimta ir liecība pastāvīgiem mēģinājumiem izjaukt Dieva dabisko kārtību šajā zemē. Ar to vairāk vai mazāk ir nodarbojušies gan vācieši, gan krievi, gan poļi un zviedri. Arī tie, kuri parasti mēdz slēpties zem citu tautu maskas. Tikai laikā no pagājušā gadsimta 20.līdz 40.gadam latviešu tauta pati varēja būt saimniece savā zemē.


   Ilgajā nepārtrauktas pakļautības laikā svešās varas latviešu tautā kultivēja kalpības garu, no kā tā nav atbrīvojusies līdz pat mūsdienām. To izmanto bijušie kaklakungi, lai pakļautību atjaunotu. Šoreiz tikai citā „modernākā” veidā – Eiropas Savienībā.


 Vienīgā iespēja mūsu tautai izvairīties no jebkādas pakļautības, ir nelokāmi pastāvēt uz savām neatņemajām tiesībām – būt pašiem saimniekiem savā zemē un dzīvot tajā pēc pašu lemtiem likumiem.


Valsti, kādā pašreiz dzīvojam, Dievs nav svētījis un nesvētīs, lai cik bieži mēs to dziedot lūgtu. Tā notiek tādēļ, ka šī valsts nedarbojas savas tautas interesēs. Tātad tā ir pretrunā ar Dieva noteikto kārtību un arī demokrātiju šī jēdziena patiesā nozīmē. Tāda tā ir izdevīga tiem, kuriem Latvija nav vajadzīga kā nacionāla valsts, bet tikai kā teritorija savu savtīgo mērķu īstenošanai. Viņu interesēs ir pārvērst Latviju par zemi, kurā dzīvo nevis pilnvērtīga tauta, bet mankurtizēta „pastāvīgo iedzīvotāju” masa, t.s. „politiskā nācija” jeb „sabiedrība”. Jo tādu valsti, ja to par tādu var saukt, ir vieglāk pārvaldīt un ar to manipulēt.


   Tos, kuriem tas izdevīgi, nav tālu jāmeklē, jo kā parasti, atrodas tepat blakus – austrumos un rietumos. Viņu interesēs bija un paliek – iznīcināt latviešu tautas nacionālo pašapziņu – “ briesmīgo“ nacionālismu, kas vienmēr ir bijis nepārvarams šķērslis viņu noziedzīgo plānu īstenošanai.


Tādēļ Latvijā joprojām tiek īstenota jau bijušās PSRS uzsāktā, pret latviešu tautu vērsta genocīda politika ar visefektīvākām metodēm - masveida kolonizāciju un tautu mākslīgu sajaukšanu, demagoģiski nosaucot to par “sabiedrības integrāciju”.


   Šajā nolūkā apzināti tiek veicināta arī tautas morāles degradācija, ar sēnalu kultūru, azartspēlēm, alkoholismu, narkomāniju, prostitūciju, homoseksuālismu un it kā grūti novēršamo kriminogēno situāciju. Saprotams, ka neviena sevi cienoša tauta labprātīgi, pie pilnas apziņas būdama, tādiem nodomiem nepakļausies. Tādēļ tās apziņas graušanai un pretošanās spēju vājināšanai, tiek izvērsta plaša melu un demagoģijas kampaņa plašsaziņas līdzekļos, kur to veic īpaša, labi trenēta “smadzeņu skalotāju” komanda.


Valstiskā neatkarība katrai tautai ir vienīgais savu interešu nodrošināšanas garants. Tāda arī ir nacionālas valsts pastāvēšanas jēga. Ja kādā valstī savas tautas intereses netiek nodrošinātas, kā tas pašreiz ir Latvijā, tādai valstij nav jēgas. Tās darbība ir pretvalstiska. Mūsuprāt – arī noziedzīga.


Vienīgi tiesiski likumīgā Latvijas valsts spēs nodrošināt savas tautas tiesības un likumdošanu tās interesēs. Tādēļ Latvijas kā nacionālas valsts atjaunošana, arī pašreizējos apstākļos, ir absolūti nepieciešama.


 Taču pašreizējai valsts varai tas nav pieņemams. Lai to panāktu, tautai ir jācīnās. Tas nozīmē, ka otrās Brīvības cīņas Latvijā ir neizbēgamas. (Faktiski tās jau notiek. Arī šis sarīkojums ir viena to epizode).


 Apstākļi šajās cīņās ir gandrīz vienādi ar tiem, kādi bija pirmo Brīvības cīņu laikā – mērķis tas pats un arī pretinieki ir tie paši. Atšķirība vienīgi tā, ka toreiz vajadzēja cīnīties ar kara, bet šoreiz tikai ar gara spēku. Arī šoreiz, lai gūtu panākumus šajās cīņās, ir vajadzīga visu nacionālo pašapziņu vēl nezaudējušo apvienošanās kopējā spēkā.


 Pirmajās Brīvības cīņās tā bija nacionālā armija ar Kalpaka bataljonu priekšgalā. Otrajās tā var būt vienīgi politiska organizācija “Nacionālā apvienība”, ar tās dalībniekiem – dibinātājiem, kā “mūsdienu Kalpaka bataljonu” priekšgalā. Citas nav un nebūs. Tā noteikti nevar būt pašreizējā Saeimā esošā, ko prettiesiski dēvē par “nacionālo apvienību”, jo tā ir viltota (sk. mājas lapā fails 24.07.12).


   Arī otrajās Brīvības cīņās, tāpat kā pirmajās, pretinieku pusē ir liels ieroču pārsvars. Tie ir pašreizējās valsts varas kontrolē esošie plašsaziņas un administratīvie līdzekļi, kurus izmanto, lai grautu Brīvības cīnītāju apziņu un morāli.


 Taču arī šoreiz, tāpat kā toreiz, cīņas iznākumu izšķirs nevis ieroču pārsvars, bet cīnītāju pārliecības spēks par savas cīņas taisnīgumu un ticība uzvarai. Pret tādiem ieročiem jebkurš pārspēks ir bezspēcīgs.


 Beidzot piedāvāju noklausīties vēl vienu dziesmu. Arī tai vārdus devis dižais zemgals Vilis Plūdonis. Tie pilnībā atbilst mūsu darbības mērķim. Tādēļ šo dziesmu var uzskatīt arī par īstās “Nacionālās apvienības” himnu.


Audioierakstā tiek atskaņota Alfrēda Kalniņa dziesma


 


Latvju himna.”


 


Pateicos par uzmanību.


 


Tagad aicinu arī jūs izteikt savus viedokļus par Latvijas kā nacionālas valsts atjaunošanu.


(Turpmākais minēts iepriekš sadaļā “par katru no šiem sarīkojumiem atsevišķi”)


 


Apkopojot šo sarīkojumu rezultātus, no tiem izriet šādi secinājumi:


  1. Tie vēl nedeva vēlamo rezultātu – patiesas opozīcijas radīšanai vajadzīgo 300 dalībnieku – dibinātāju reģistrāciju.

 2. Tie pilnībā apliecināja iepriekš minētā galvenā iemesla klātbūtni, kas arī noteica apstākļus, kādos šie sarīkojumi notika un ietekmēja to rezultātus.


  1. Diskusijas bija viedokļu cīņas jautājumā par Latvijas kā nacionālas valsts atjaunošanu.


   Šajās diskusijās neviens no apmeklētājiem neizteica NA pozitīvajam viedoklim pretēju viedokli. Varbūtēju pretēju viedokļu pārstāvju izvairīšanās no šīm cīņām, neierodoties, vai neuzdrošinoties to atklāti paust, tikai apliecina NA viedokļa pārākumu.


   Tas nozīmē, ka īstās NA viedoklis “par” Latvijas kā nacionālas valsts atjaunošanu, kā šo cīņu uzvarētājs, kopš pēdējā sarīkojuma beigām, ir kļuvis saistošs visiem nacionālo pašapziņu vēl nezaudējušiem, īsteniem Latvijas pilsoņiem vismaz Latvijā.


Tāds arī ir šo sarīkojumu pozitīvais rezultāts. 1. Lai gūtu arī 1.p.minēto vēlamo rezultātu,ievērojami jāpaplašina publicitāte par šiem sarīkojumiem īsteno Latvijas pilsoņu vidū. Tas varētu novest pie patiesas politiskas opozīcijas (p/o NA) nodibināšanas jau tuvākā laikā.


 


Biedrības „Nacionālā apvienība” vārdā Valdes priekšsēdētājs Jānis Pinnis.


 


2015.gada 17.oktobrī.INFORMĀCIJA


 


p/o NA dalībnieku – dibinātāju reģistrācijai.


     Vispirms tiem, kuri gribētu tajā piedalīties, vai vēl šaubās par to, vajadzētu iepazīties ar publikācijām mūsu mājas lapā, failos 2015.gada 8.janvārī, 1.un 27.maijā, kurās ietverta arī motivācija to darīt. Pēc tam izvirzīt no gribētāju vidus godprātīgāko, kā reģistrētāju, kurš(a) būs arī atbildīgs(a) par reģistrēto datu patiesumu. (Personas koda reģistrācija nav obligāta. Arī pārējā sarakstos esošā informācija būs konfidenciāla un vienīgi p/o NA Iniciatīvas grupas rīcībā).


Cienījamais reģistrētāj!


   Lūdzu reģistrējiet pievienotajā dalībnieku - dibinātāju saraksta veidlapā iespējami lielāku savas organizācijas biedru skaitu un, atzīmējot tajā sevi, nosūtiet saraksta kopiju (oriģināls paliek pie Jums iespējai to papildināt) pa pastu uz adresi:


NA Rīgā, Tērbatas ielā 85 – 6, LV-1001,


vai e-pastu: na_­­apvieniba@inbox.lv


vēlams līdz š.g. 11.novembrim


 


   Tas ir nepieciešams, lai sasniedzot šajos sarakstos vismaz Latvijā vajadzīgo p/o NA dalībnieku – dibinātāju skaitu, (ar rezervi apmēram 300), savlaicīgi būtu iespējams organizēt p/o NA dibināšanas sapulci un informēt par tās laiku un vietu reģistrētājus, kuriem būs jāinformē par to arī savus reģistrētos. (NA nav iespējams informēt katru reģistrēto atsevišķi).


   Tā pēc mūsu sarīkojumiem visos četros Latvijas lielajos novados, kad arī citi reģistrētāji būs saņēmuši vajadzīgo informāciju un saraksta veidlapas ar lūgumu tās aizpildīt, patiesas politiskas opozīcijas nodibināšana varētu notikt vēl šogad.


   Tomēr jārēķinās ar varbūtējiem papildus šķēršļiem šajā procesā. Piemēram, ka vajadzīgais dalībnieku – dibinātāju skaits varētu tikt palielināts līdz 500. Tad pie reģistrētājiem palikušos sarakstu oriģinālus arī vajadzēs papildināt vismaz līdz 600 un nosūtīt tos NA vēlreiz.


     Vajadzīgais dalībnieku – dibinātāju skaits ir jānodrošina. Citādi atjaunot Latviju kā nacionālu valsti


     vairs nevarēs.


Galvenais, kas jāievēro – nevajag baidīties to darīt.
Jo vairāk būs to, kas nebaidās, jo mazāk būs jābaidās.
Ja nebaidīsimies un darīsim to, kas jādara,


Latvijas simtgadi varēsim sagaidīt patiesi brīvā un tiesiskā valstī.


Ar cieņu: p/o NA iniciatīvas grupas vadītājs Jānis Pinnis


2015.gada 21.oktobrī


 


P.S. Reģistrētos jāinformē, ka uz dibināšanas sapulci jāņem līdz pasi un 11.36 euro paraksta notariālai apstiprināšanai.              


           Vēlams arī iepazīties ar NA stratēģisko Programmu un p/o NA Statūtiem mūsu mājas lapas I nodaļā.


         Jāzina, ka politika ir tautas kultūras neatņemama sastāvdaļa. Mūsdienās pati svarīgākā.


Tev piedots tiks, ja nevarēji,
Bet it nekad, ja negribēji.


Ibsens.


Mēs būsim lieli tik,
Cik mūsu griba.


Rainis. 


AICINĀJUMS


 


visām Latvijas sabiedriskām organizācijām – biedrībām, apvienībām u.c.
kurām svarīga arī latviešu tautas un tās valsts nākotne.


         Lūdzam izlasīt publikāciju internetā :


Par Latvijas kā nacionālas valsts atjaunošanai veltītiem sarīkojumiem
tās četros lielajos novados.


(sk. www.na-apvieniba.lv fails 2015.gada 17.oktobrī),


       apspriest to augstākajā līmenī (vēlams pilnsapulcē) un pieņemt lēmumu
par attieksmi pret tajā pausto NA viedokli.


     Šo lēmumu (ar noteiktu „par” vai „pret”) lūdzam darīt mums zināmu,
nosūtot pa pastu uz adresi:


Rīgā, Tērbatas ielā 85 – 6, LV-1001,
vai e-pastu: na_apvieniba@inbox.lvvēlams līdz š.g. 11.novembrim.


Pozitīvas attieksmes gadījumā lūdzam pievienot
arī p/o NA dalībnieku – dibinātāju sarakstu ar tajā reģistrēto,
iespējami lielāko jūsu organizācijas biedru skaitu.


(Vajadzīgo informāciju sk.mūsu mājas lapā fails 2015.gada 21.oktobrī).


Tas ir nepieciešams patiesas politiskas opozīcijas radīšanai. Varbūt vēl šogad.


Ar cieņu: Biedrības „Nacionālā Apvienība” Valde.


2015.gada 24.oktobrī.


P.S. AICINĀJUMS un Jūsu lēmumi tiks publicēti mūsu mājas lapas III nodaļas beigās. Tā būs arī informācija par Latvijas s/o atsaucību uz šo AICINĀJUMU un to attieksmi pret minētā publikācijā pausto viedokli.


Cienījamie
24.oktobra AICINĀJUMA adresāti!Atkārtoti lūdzam izteikt savu viennozīmīgo attieksmi pret AICINĀJUMĀ minētā publikācijā pausto viedokli;Nebaidieties to darīt, jo tādām bailēm nav nekāda tiesiska pamata. Viedokļu dažādība un iespējas tos brīvi paust, ir tiesiski nodrošinātas jebkurā
demokrātiskā valstī, ja tās tādas ir. (Arī t.s. 4.maija republika skaitās demokrātiska valsts).AICINĀJUMĀ minētajā publikācijā paustais NA viedoklis ir balstīts
uz šādām
teorijā pierādītām un praksē pārbaudītām patiesībām:1. Nacionāla ir valsts, kurā pamattauta (Latvijā latvieši) ir vismaz 75% no kopējā iedzīvotāju skaita. (Pirms okupācijas latvieši Latvijā bija apmēram 77%.)2.
Mūsdienās,
pēc oficiāliem statistikas datiem, latvieši Latvijā ir 62% no kopējāiedzīvotāju skaita.Mūsuprāt, loģiski spriežot, latviešu skaitam Latvijā mūsdienās vajadzētu būtdaudz mazākam
, jo pēc bijušās PSRS sabrukuma, kad tas oficiāli skaitījās 52%,(faktiski bija 50,2%), īpaši pēc Latvijas pievienošanas ES, tas joprojām straujisamazinās. Tādēļ tam vajadzētu būt krietni mazākam par 50%. Tas nozīmētu, kalatvieši pirmo reiz vēsturē ir kļuvuši par minoritāti savā zemē!(Mūsuprāt patiesie statistikas dati šajā jautājumā apzināti tiek slēpti vai viltoti.)No iepriekš minētā izriet, ka valsts, kādā pašreiz dzīvojam, nav nacionāla valsts.3.
Pamattautas

(latviešu nācijas) pastāvēšana un sekmīga attīstība visās dzīves jomās ir iespējama vienīgi savā nacionālā valstī.
No tā izriet, ka Latvijas kā nacionālas valsts atjaunošana latviešu tautaiir absolūti nepieciešama.4.
Stāvoklis, kādā šobrīd atrodas latviešu tauta un tās valsts, varēja rasties vienīgi
kopš savas nacionālās valsts iznīcināšanas līdz mūsdienām īstenotas, pret latviešu tautu vērstas bezprecedenta genocīda politikas rezultātā.No tā izriet, ka pašaizsardzības nolūkā, latviešu tautas (nācijas) neapstrīdamastiesības un arī pienākums ir panākt pret sevi vērstās genocīda politikasizbeigšanu un savas nacionālās valsts atjaunošanu.Stāvoklis, kādā mūsdienās atrodas latviešu tauta un tās valsts, ir nevien pilnīginenormāls, bet arī augstākā mērā bīstams latviešu nācijas pastāvēšanai unsekmīgai
attīstībai nākotnē.
Tas pēc 2.pasaules kara (kas Latvijā vēl nav beidzies),ir unikāls vismaz Eiropā, kad latviešu pirmskara demogrāfiskais stāvoklis, pat pēc 75gadiem kopš pasaules kara beigām, nevien nav atjaunots, bet joprojām pasliktinās.Tāds stāvoklis ir tiešā pretrunā arī ar šādiem spēkā esošiem starptautiskotiesību aktiem:- ANO 1948.gada 9.decembrī pieņemto Deklarāciju par genocīda nepieļaujamību unsodīšanu par to.- ANO
1984.gada 12.novembrī pieņemto Deklarāciju par tautu tiesībām uz mieru.- ANO 1966.gada 16.decembra paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām(īpaši 1.un 4.pants).`- EP 1998.gada 1.novembrī pieņemto cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzībasKonvenciju
. (īpaši 10. un 11.p. 1.d.).Pašreizējā valsts vara
savas nepārtrauktās valdīšanas laikā kopš t.s. “neatkarības atgūšanas” līdz mūsdienām, nav gribējusi un tādēļ arī varējusi šo nenormālo stāvokli mainīt, jo tas nozīmētu savas varas neatgriezenisku zaudēšanu.Tādēļ to jāuzņemas vienīgai patiesai opozīcijai – politiskai organizācijaiNacionālā apvienība
(NA), kuras tapšanā ceram uz to Latvijas sabiedrisko organizāciju biedru līdzdalību, kurām svarīga arī latviešu tautas un tās valsts nākotne.Īpaši uz tām, kuru dibinātāji šos centienus, kā principus un devīzes, ir likušisavu organizāciju pamatos.Atsaucība uz šo AICINĀJUMU
mūsuprāt ir arī katras Latvijas s/o goda un pašcieņas jautājums. (Tie, kuri neciena paši sevi, nevar
gaidīt, ka tos cienīs kāds cits).Ceram, ka atsauksmes uz mūsu AICINĀJUMU tomēr saņemsim vēl šogad, vēlams līdz Ziemassvētkiem, par ko iepriekš pateicamies.Ar cieņu: Biedrības “Nacionālā apvienība” Valde.2015.gada 14.decembrī.P.S.Atgādinām, ka gada beigās mūsu mājas lapas III nodaļā tiks sniegta informācijapar Latvijas s/o atsaucību uz šo AICINĀJUMU un to attieksmi pret minētā publikācijā pausto viedokli.Cienījamie
24.oktobra AICINĀJUMA
adresāti!Atkārtoti lūdzam izteikt savu viennozīmīgo attieksmi
pret AICINĀJUMĀ minētā publikācijā pausto viedokli;Nebaidieties to darīt, jo tādām bailēm nav nekāda
tiesiska pamata. Viedokļu dažādība un iespējas tos brīvi paust, ir
tiesiski nodrošinātas jebkurā demokrātiskā valstī, ja tās
tādas ir. (Arī t.s. 4.maija republika skaitās demokrātiska valsts).AICINĀJUMĀ minētajā publikācijā paustais NA viedoklis
ir balstīts
uz šādām
teorijā pierādītām un praksē pārbaudītām
patiesībām: 1. Nacionāla
  ir valsts, kurā pamattauta
  (Latvijā
  latvieši)
  ir
  vismaz 75% no kopējā

  iedzīvotāju
  skaita
  . (Pirms
  okupācijas latvieši Latvijā bija apmēram 77%.)
 1. Mūsdienās,
  pēc oficiāliem statistikas datiem,
  latvieši
  Latvijā ir 62% no kopējā
iedzīvotāju skaita.Mūsuprāt, loģiski
spriežot, latviešu skaitam Latvijā mūsdienās vajadzētu būtdaudz mazākam,
jo pēc bijušās PSRS sabrukuma, kad tas oficiāli skaitījās 52%,(faktiski bija 50,2%), īpaši pēc
Latvijas pievienošanas ES, tas joprojām straujisamazinās. Tādēļ tam vajadzētu būt krietni
mazākam par 50%. Tas nozīmētu, kalatvieši pirmo reiz vēsturē ir
kļuvuši par minoritāti savā zemē!(Mūsuprāt patiesie statistikas dati šajā
jautājumā apzināti tiek slēpti vai viltoti.)No iepriekš minētā izriet, ka valsts,
kādā pašreiz dzīvojam, nav nacionāla valsts
. 1. Pamattautas
  (latviešu nācijas)
  pastāvēšana un sekmīga
  attīstība visās dzīves
  jomās
  ir iespējama vienīgi savā nacionālā valstī.

No tā izriet, ka Latvijas
kā nacionālas valsts atjaunošana latviešu tautai


ir
absolūti nepieciešama. 1. Stāvoklis,
  kādā šobrīd atrodas latviešu tauta un tās valsts,
  varēja rasties vienīgi
  kopš
  savas nacionālās valsts iznīcināšanas līdz mūsdienām
  īstenotas,
  pret
  latviešu tautu vērstas bezprecedenta genocīda
  politikas rezultātā.
No tā izriet, ka
pašaizsardzības nolūkā,
latviešu tautas
(nācijas)
neapstrīdamastiesības un arī pienākums ir panākt
pret sevi vērstās genocīda politikasizbeigšanu un savas nacionālās
valsts atjaunošanu
.Stāvoklis, kādā mūsdienās atrodas latviešu
tauta un tās valsts, ir nevien pilnīginenormāls, bet arī augstākā mērā bīstams
latviešu nācijas pastāvēšanai unsekmīgai
attīstībai nākotnē.
Tas pēc 2.pasaules kara
(kas Latvijā vēl nav beidzies),


ir
unikāls vismaz Eiropā, kad latviešu pirmskara demogrāfiskais
stāvoklis, pat pēc 75


gadiem
kopš pasaules kara beigām, nevien nav atjaunots, bet joprojām
pasliktinās.Tāds stāvoklis ir tiešā pretrunā arī ar šādiem
spēkā esošiem starptautiskotiesību aktiem:


- ANO
1948.gada 9.decembrī pieņemto Deklarāciju par
genocīda nepieļaujamību unsodīšanu par to.

-
ANO
1984.gada 12.novembrī pieņemto
Deklarāciju par tautu tiesībām uz mieru.


- ANO 1966.gada
16.decembra paktu par pilsoniskajām un politiskajām
tiesībām(īpaši 1.un 4.pants).


`- EP
1998.gada 1.novembrī pieņemto cilvēktiesību un
pamatbrīvību aizsardzībasKonvenciju. (īpaši
10. un 11.p. 1.d.).


Pašreizējā valsts vara savas
nepārtrauktās valdīšanas laikā kopš t.s. “neatkarības
atgūšanas” līdz mūsdienām,
nav
gribējusi un tādēļ arī varējusi šo nenormālo stāvokli mainīt,
jo tas nozīmētu savas varas neatgriezenisku zaudēšanu.


Tādēļ
to jāuzņemas vienīgai patiesai opozīcijai – politiskai
organizācijai
Nacionālā
apvienība
(NA),
kuras tapšanā ceram uz to Latvijas sabiedrisko organizāciju
biedru līdzdalību, kurām svarīga arī latviešu tautas un tās
valsts nākotne.Īpaši uz tām, kuru dibinātāji šos
centienus, kā principus un devīzes, ir likuši


savu
organizāciju pamatos.Atsaucība uz šo AICINĀJUMU
mūsuprāt ir
arī katras Latvijas s
/o
goda un pašcieņas jautājums.
(Tie,
kuri neciena paši sevi, nevar gaidīt, ka tos cienīs kāds
cits).


Ceram, ka atsauksmes uz mūsu AICINĀJUMU tomēr saņemsim
vēl šogad, vēlams līdz Ziemassvētkiem, par ko iepriekš
pateicamies.Ar cieņu:
Biedrības “Nacionālā apvienība” Valde.2015.gada 14.decembrī.P.S.Atgādinām, ka gada beigās mūsu mājas lapas III nodaļā tiks
sniegta informācija


par
Latvijas s/o atsaucību uz šo AICINĀJUMU un to attieksmi pret
minētā publikācijā pausto viedokli.2016.gada 2.decembrī vajadzīgais p/o NA dalībnieku-dibinātāju skaits ir palielinājies.
Joprojām gaidām atsauksmes ar trūkstošo skaita pieaugumu.
Līdz šim NA mājas lapas apmeklējumu skaits ir 32819.


Kopējais NA mājas lapas apmeklējumu skaits ir sasniedzis 36755.
2017. gada jūlijā bijuši 64 unikāli apmeklētāji
Kopējais NA mājas lapas apmeklējumu skaits ir sasniedzis 37522.
2017. gada jūlijā bijuši 202 unikāli apmeklētāji
Kopējais NA mājas lapas apmeklējumu skaits ir sasniedzis 37994.
2017. gada augustā bijuši 171 unikāli apmeklētāji

ln-kulturas-centrs-06-09-2017

lnkc-direktores-s-pujates-atbilde-uz-j-pinnaa-07-08-2017-vestuli

atklata-vestule-latvju-amatierkoru-vaditajiem-18-09-2017

Paziņojums visiem latvju amatierkoru dalībniekiemPiezīme.P/O NA Iniciatīvas grupas vadītājs Jānis Pinnis ir nosūtījis 415 ‘’Atklātas vēstules visiem latvju amatierkoru vadītājiem’’ Latvijā ar lūgumu nodot pievienotās ‘’Atklātās vēstules visiem latvju amatierkoru dalībniekiem’’ viņu pārstāvjiem – Prezidentiem un ziedot vienu mēģinājumu tajās ierosinātajām kora dalībnieku pilnsapulcēm.


Lai mums visiem veicas!


Kopējais NA mājas lapas apmeklējumu skaits ir sasniedzis 38667.
2017. gada septembrī bijuši 238 unikāli apmeklētāji
Kopējais NA mājas lapas apmeklējumu skaits ir sasniedzis 39085.
2017. gada oktobrī bijuši 283 unikāli apmeklētāji


vestule-koriem-21-11-2017
aicinajums-27-11-2017
kongresa-darba-kartiba-12-12-2017
kongresa-lemums-1
kongresa-lemums-1-1
kongresa-lemums-2


Kopējais NA mājas lapas apmeklējumu skaits ir sasniedzis 39721.
2017. gada novembrī bijuši 248 unikāli apmeklētāji


Kopējais NA mājas lapas apmeklējumu skaits ir sasniedzis 40290.
2017. gada decembrī bijuši 168 unikāli apmeklētāji
Kopējais NA mājas lapas apmeklējumu skaits ir sasniedzis 40566.
2018. gada janvārī bijuši 192 unikāli apmeklētāji

Kopējais NA mājas lapas apmeklējumu skaits ir sasniedzis 40899.
2018. gada februārī bijuši 242 unikāli apmeklētājiKopējais NA mājas lapas apmeklējumu skaits ir sasniedzis 41128.
2018. gada martā bijuši 203 unikāli apmeklētāji


Kopējais NA mājas lapas apmeklējumu skaits ir sasniedzis 41464.
2018. gada aprīlī bijuši 195 unikāli apmeklētāji
Kopējais NA mājas lapas apmeklējumu skaits ir sasniedzis 41772.
2018. gada maijā bijuši 240 unikāli apmeklētāji


2018. gada jūnijā bijuši 295 unikāli apmeklētāji2018. gada jūlijā bijuši 232 unikāli apmeklētāji

2018. gada septembrī bijuši 212 unikāli apmeklētāji2018. gada oktobrī bijuši 176 unikāli apmeklētāji

2018. gada novembrī bijuši 254 unikāli apmeklētāji

2018. gada decembrī bijuši 216 unikāli apmeklētāji

2019. gada janvārī bijuši 168 unikāli apmeklētāji


2019. gada martā bijuši 131 unikāli apmeklētāji

2019. gada aprīlī bijuši 145 unikāli apmeklētāji


2019. gada maijā bijuši 115 unikāli apmeklētāji


2019. gada jūnijā bijuši 75 unikāli apmeklētāji
2019. gada jūlijā bijuši 95 unikāli apmeklētāji


2019. gada augustā bijuši 88 unikāli apmeklētāji


2019. gada septembrī bijuši 88 unikāli apmeklētāji
2019. gada oktobrī bijuši 117 unikāli apmeklētāji


2019. gada novembrī bijuši 107 unikāli apmeklētāji


2019. gada decembrī bijuši 130 unikāli apmeklētāji


2020. gada janvārī bijuši 115 unikāli apmeklētāji
2020. gada februārī bijuši 152 unikāli apmeklētāji
2020. gada martā bijuši 123 unikāli apmeklētāji2020. gada aprīlī bijuši 113 unikāli apmeklētāji


2020. gada maijā bijuši 94 unikāli apmeklētāji
2020. gada jūnijā bijuši 80 unikāli apmeklētāji


2020. gada jūlijā bijuši 65 unikāli apmeklētāji


2020. gada augustā bijuši 150 unikāli apmeklētāji
2020. gada septembrī bijuši 177 unikāli apmeklētāji


2020. gada oktobrī bijuši 107 unikāli apmeklētāji

2020. gada novembrī bijuši 146 unikāli apmeklētāji


2020. gada decembrī bijuši 221 unikāli apmeklētāji


2021. gada janvārī bijuši 165 unikāli apmeklētāji


2021. gada februārī bijuši 159 unikāli apmeklētāji

2021. gada martā bijuši 217 unikāli apmeklētāji

Mūsu mājaslapa līdz šim apmeklēta 486817 reizes.
Līdz 2021. gada aprīlim p/o NA reģistrēto dalībnieku – dibinātāju skaits ir tikai 63 (?!)
Latvji – esiet drosmīgāki savas tautas un tās valsts aizsardzībā!